Семинар за начинаещи предприемачи в Испания

10943876_10152510467960426_882652899889113362_n

KАК ДА СЪЗДАМ СОБСТВЕН БИЗНЕС В ИСПАНИЯ? Каква юридическа форма да избера?

● Едноличен търговец (Autónomo) ● Съдружие (C.B.) ● Дружество с ограничена отговорност (S.L.) ● Акционерно дружество (S.A.)

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ /AUTÓNOMO/: Едноличният търговец е физическо лице, което реализира от свое име и чрез обособяването на  предприятие търговска или професионална дейност.

НАИМЕНОВАНИЕ: Дейността (търговска, индустриална или професионална) се осъществява от името на физическото лице – търговец.

ЮРИДИЧЕСКИ НОРМИ: ● По отношение на търговската дейност: CÓDIGO DE COMERCIO (Търговски кодекс) ● По отношение на правата и задълженията: CÓDIGO CIVIL (Гражданско-правен кодекс)

БРОЙ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ: 1 ЛИЦЕ. (Чл. 4 на Търговския кодекс)

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ● Не съществуват специфични юридически норми. ● Собственикът упражнява абсолютен контрол на предприятието. ● Не съществува разлика между имуществото на предприятието и имуществото на физическото лице. ● Внасянето на капитал в предприятието зависи единствено от волята на собственика.

10934074_10152510467895426_3355653813634863411_nУЧРЕДЯВАНЕ: ● Не съществуват предварителни процедури, задължителни за учредяването като едноличен търговец ● Няма задължение за регистрация в Търговския регистър ● ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛ ● ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ● ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

ПРЕДИМСТВА: ● По-малко процедури ● Икономически изгодна форма ● Без специфични процедури по учредяването като едноличен търговец

НЕДОСТАТЪЦИ: ● Отговаря с цялото си имущество за задълженията на предприятието пред трети лица ● Ако има значителна печалба, е възможно да бъде подложен на много високи данъчни ставки

СДРУЖЕНИЕ /C.B./: Сдружението е договор, по силата на който собствеността върху едно благо или право принадлежат под формата на неделима идеална собственост на няколко лица.

Целта е да се вложи собственост, за да се създаде едно предприятие и да се делят печалбите и загубите от експлоатацията му.

ЮРИДИЧЕСКИ НОРМИ: ● По отношение на търговската дейност: ● CÓDIGO DE COMERCIO (Търговски кодекс) ● По отношение на права и задължения: От чл. 392 до чл. 406 на CÓDIGO CIVIL (Гражданско-правния кодекс)

БРОЙ СЪДРУЖНИЦИ: ● 2 или повече лица

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  ● Не съществува регулиране на наименованието на съдружията ● Не съществува изискване за минимален брой съдружници ● Могат да се внесат като капитал вещи или права ● Няма собствена юридическа форма ● Съдружниците извършват действия със собственото си име. ● Съдружниците отговарят пред трети лица неограничено и солидарно. ● Учредява се чрез нотариално-подписан договор, когато се внасят недвижими имоти. ● Участие на съдружниците както в печалбите, така и в задълженията, пропорционално на квотите, с които участват

УЧРЕДЯВАНЕ: ● Не се изискват специални процедури по учредяването ● Учредяването може да се реализира чрез устен, писмен или нотариално-заверен договор ● Няма задължение за вписване в Търговския регистър

ВИДОВЕ: ● Comunidad simple ● Comunidad sociedad

Основен капитал: ● Вземане на решенията ● Отговорност на съдружниците пред трети лица ● Управление ● Печалби и загуби

ПРЕДИМСТВА: ● Опростено учредяване ● Икономически изгодна форма ● Без специфични задължителни процедури по учредяването

НЕДОСТАТЪЦИ: ● Неограничена и солидарна отговорност

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ: Дружеството с  ограничена отговорност е капиталово дружество, в което основният капитал е разделен на равни части, кумулативни и неделими, които не могат да бъдат обект на договаряне, нито да се наричат акции и при което отговорността на съдружниците се ограничава до внесения капитал.

ПРОЦЕДУРИ ПО УЧРЕДЯВАНЕТО: ● Негативен сертификат за наименованието ● Внасяне на капитала (парични и непарични вноски) ● Редактиране на Устава и подписване на учредяването пред нотариус ● Придобиване на временен данъчен номер ● Заплащане на данъците (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD) ● Вписване в Търговския регистър

НАИМЕНОВАНИЕ: Дружеството с ограничена отговорност е търговско дружество, независимо от предмета на търговска дейност, чийто капитал, не по-малък от 3.000€, е разделен на участия, кумулативни и неделими, които не могат да котизират на вторичния пазар, нито да се наричат акции и чиито съдружници не носят лична отговорност за задълженията на дружеството.

ЮРИДИЧЕСКИ НОРМИ: Законов Кралски устав № 1 от 1.07.2010 г., с който се приема преработения текст на Закона за капиталовите дружества

БРОЙ СЪДРУЖНИЦИ: Не съществува минимален брой съдружници

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ● Има търговски характер ● Най-малко един съдружник ● Наименованието не може да бъде идентично на наименованието на друго, вече съществуващо дружество ● Капиталът е разделен на еднакви, кумулативни и неделими участия ● Вноските трябва да бъдат оценени в икономически изразена стойност

УЧРЕДЯВАНЕ: ● Подпис на учредителния договор пред нотариус ● Вписване в Търговския регистър

ОСНОВЕН КАПИТАЛ И ВНОСКИ: ● Основният капитал е разделен на социални участиe ● Минимален основен капитал 3.000€ ● Парични вноски, вещи или права, подлежащи на икономическа оценка ● Счита се, че всяка вноска се реализара от собственика й

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА: ●Социалната воля се формира задължително на Общото Събрание ● Решава се чрез установеното в закона или по заложеното в Устава мнозинство

ОТГОВОРНОСТ: Съдружниците не отговарят с личното си имущество за задълженията на дружеството, като същите се заплащат с имуществото на дружеството.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ: ●Управители ● Общо събрание. Редовно и извънредно Общо събрание

КНИГИ: ●Книга за съдружниците ●Книга за актовете ●Книга Дневник ●Инвентарна книга и Годишен отчет ●Дневник на фактурите за покупка ●Дневник на фактурите за продажба ●Книга-регистър за договорите (само S.L.U.)

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ●Данък върху печалбата 2015 ●Новосъздадени компании15%-20% ●Малки предприятия с оборот 5M€, работници 25 25% ●Средни предприятия 10M€25% / 28% ●ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ●ДДС ●ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ●Тримесечни декларации

ПРЕИМУЩЕСТВА: ●Ограничена отговорност до внесения капитал ●Демократични органи на управление

НЕДОСТАТЪЦИ: ● Изисква се минимален капитал. ● Процедура по учредяването. ● По-високи данъчни ставки. ● Задължения в Търговския регистър.

ОБЛАГАНЕ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ПАТЕНТЕН ДАНЪК: ● Обикновено облагане върху печалбата ● Облекчен модел на данък върху печалбата ● Оборот 600.000€ ● Да не сме декларирали отказ от този режим ● Да не осъществяваме друга дейност по реда на обикновеното директно облагане ● Обективно облагане (патентен данък) ● Продажби  150.000€ ● Покупки 150.000€

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 2015: ● Намали се прага ● Продажби 150.000€ ● Разходи 150.000€ ● Отпаднаха дейностите, на които се начисляват удръжки в размер на 1% (строителство и производство) ● Отпаднаха дейностите, при които се фактурира повече от 50% на физически лица

КАКВА ЮРИДИЧЕСКА ФОРМА ДА ИЗБЕРА: ● Вид дейност ● Брой съдружници ● Отговорност на съдружниците ● Взаимоотношения, които поддържат собствениците помежду си ● Икономически нужди на проекта ● Фискални особености

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА: ● Осигурителен доход 2015 (минимален 884,40€, максимален 3.606,00€) -264,44 евро ● Осигурителни ставки ● 29,80% с вкл. болнични ● 26,50% без болнични ● 29,30+2,2+% трудова злополука

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА /управители на юридически лица и еднолични търговци с повече от 10 наети лица/: ● Осигурителен доход 2015 (минимален 1.056,76€, максимален 3.606,00€) -315,97 евро

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

НАМАЛЕНИЕ ЗА ЛИЦА ПОД 30 ГОД. ВЪЗРАСТ (по силата на Закон 11 от 26.07.2013 за мерки за закрила на предприемача и стимулиране на растежа и създаването на заетост): ● 80% през първите 6 месеца ● 50% следващите 6 месеца ● 30% до 30 месец вкл.

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА НАМАЛЕНИЕ ЗА ЛИЦА НАД 30 ГОД. ВЪЗРАСТ (чл. 29 от Закон 14 от 27.09.2013 за помощ на предприемачите и инвестиране в чужбина): ● 80% първите 6 месеца ● 50% вторите 6 месеца ● 30% следващите 6 месеца

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

БОНИФИКАЦИЯ: новорегистрирани самоосигуряващи се лица от семейството на едноличния търговец;  50% в продължение на 18 месеца;

СУБСИДИИ: a) Безработни без особености: 2.500 евро; b) Безработни под 30 год. или по-възрастни от 45 год.: 3.000 евро.; c) Безработни с инвалидност не по-малка от 33%: 4.000 евро; d) Безработни жени, жертва на домашно насилие: 4.500 евро;

НАМАЛЕНИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЕТИ ЛИЦА: TARIFA PLANA

a) 24 месеца; b) договори между 25/02/2014 до 31/03/2015; c) повишаване на заетостта във фирмата; d) поддържане на повишената заетост 36 месеца;

НАМАЛЕНИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЕТИ ЛИЦА

ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ: a) безработни лица до 30 г.; b) продължителност от 1 до 3 год.; c) 100% субсидирано соц. осигуряване;

НАМАЛЕНИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЕТИ ЛИЦА

БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР С БЕЗРАБОТНИ НАД 45Г.: 1.300 евро в продължение на 3 год.; (1.500 евро за жени); Между 4.500 и 6.300 евро в зависимост от пола и вида инвалидност;

НАМАЛЕНИЯ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА НАЕТИ ЛИЦА

БЕЗСРОЧЕН ДОГОВОР С БЕЗРАБОТНИ ДО 30Г.: a) 1 год. -1.000 евро.; b) 2 год. – 1.100 евро.; c) 3 год. – 1.200 евро;

За допълнителни въпроси: Галя Душева, тел. 966 490 849
10474640_10152510467825426_2538468078704422916_n
unnamed

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>