Разглеждане на казус 3 — семейно право — издръжка – Испания

60-leva-minimalna-izdrujka-za-dete-ot-tozi-mesec-13975-500x334В този казус по семейно право — издръжка, държавите-членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи:

Казус А — национален случай: Две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката. Единственият нерешен въпрос се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка.

Казус Б — транснационален случай, при който сте адвокат в държавата-членка А: Две лица са живели заедно без брак в дадена държава-членка (държава-членка Б). Те имат тригодишно дете. Разделят се. Съдебно решение в държавата-членка Б дава попечителството над детето на майката. Със съгласието на бащата майката и детето се преместват да живеят в друга държава-членка (държава-членка А), в която установяват своето местожителство.

Остава нерешен въпрос. Той се отнася до размера на издръжката, която бащата дължи на майката за отглеждането и образованието на детето. Майката подава иск в тази връзка в държавата-членка А.


Разноски в Испания

Разноски на първа инстанция, за обжалване и за алтернативно разрешаване на спорове

Разглеждане на казуси Първа инстанция Обжалване Алтернативно разрешаване на спорове
Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Съществува ли такава възможност за този вид казус? Разноски
Казус А Първоначални разноски – авансови плащания на адвоката на страната (abogado) и процесуалния представител (procurador), освен ако страната има право на безплатна правна помощ съгласно Закон 1/1996 за правната помощ. Това са общите съдебни разноски. В случай на производство по развод по исков ред общите разноски се поемат от страната, чиито претенции са изцяло отхвърлени (член 394, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс).В семейното право обичайната практика е да не се присъждат съдебни разноски, а разноските да се поделят, като всяка страна плаща само собствените си разноски. В някои случаи обаче от страната, чиито претенции са били отхвърлени, може да се поиска да заплати разноските.

Ако само някои от представените искания са уважени, всяка страна трябва да плати само собствените си разноски.

Ако делото засяга само плащането на издръжка за дете, не се плаща такса (член 4, алинея 1 от Закон 10/2012).

Предложения за събиране на доказателства, изготвяне на споразумението за раздяла. Ако се изисква експертно становище, трябва да се плати на вещото лице. В случай на взаимно съгласие дължимото за изготвянето на споразумението обикновено се включва в общия хонорар, платен на адвоката. Страната, която обжалва, трябва да направи предварително плащане, освен ако има право на безплатна правна помощ. Прилага се същият критерий като на първа инстанция. Прилага се същият критерий като на първа инстанция. Страните могат да договорят споразумение за раздяла, в което определят размера на издръжката по взаимно съгласие. Споразумението трябва да бъде обявено от прокурора и одобрено от съда. Сумите, които се плащат на специалистите, участващи в процеса на договаряне.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Също като в предишния казус.

Разноски за адвокати, съдебни администратори и вещи лица

Разглеждане на казуси Адвокати Съдебни администратори Вещи лица
Представителството задължително ли е? Разноски Представителството задължително ли е? Разноски преди постановяването на съдебно решение Разноски след постановяването на съдебно решение Участието на вещо лице задължително ли е? Разноски
Казус А Страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат (abogado) и представлявани от процесуален представител (procurador) (член 750 от Гражданския процесуален кодекс)В случай на взаимно съгласие страните могат да използват услугите на един и същи адвокат и един и същи процесуален представител, за да представят споразумението помежду си. Трябва да бъде направено авансово плащане по хонорарите на адвоката и процесуалния представител, като евентуално загубилата страна трябва да плати разноските (при спорно производство). Страните не се представляват.Не е приложимо при тези производства. Няма разноски. Няма разноски. Поради естеството на това производство обикновено не участват вещи лица. Няма разноски.Ако се изисква експертно становище, на вещото лице трябва да се плати, освен ако то не е част от психо-социалния център към със съда.
Казус Б Страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат и представлявани от процесуален представител (член 750 от Гражданския процесуален кодекс).В случай на взаимно съгласие страните могат да използват услугите на един и същи адвокат и един и същи процесуален представител, за да представят споразумението между тях. Трябва да бъде платен аванс от хонорара на адвоката и процесуалния представител. При съдебни производства е възможно в крайна сметка разноските да трябва да бъдат платени от загубилата страна. Страните не се представляват.Не е приложимо при тези производства. Няма разноски. Няма разноски. Поради естеството на това производство обикновено не участват вещи лица. Няма разноски.Ако се изисква експертно становище, на вещото лице трябва да се плати, освен ако то не е част от психо-социалния център към съда.

Разноски за свидетели, за залог или обезпечение и други съответни разноски

Разглеждане на казуси Обезщетение на свидетелите Залог или обезпечение Други разноски
Дължи ли се обезщетение на свидетелите? Разноски Съществува ли такава възможност и кога? Кога и как се използва тя? Разноски Описание Разноски
Казус А Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Част от тях са включени в плащането на разноските. Не се изисква предварителен залог или обезпечение. Няма разноски. Извлечения от актовете за гражданско състояние, удостоверения за сключен брак или актове за раждане на деца, документи, удостоверяващи права. Понастоящем получаването им е безплатно (член 777, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс). Съответните разноски.
Казус Б Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Част от тях са включени в плащането на разноските. Не се изисква предварителен залог или обезпечение. Няма разноски. Извлечения от актовете за гражданско състояние, удостоверения за сключен брак или актове за раждане на деца, документи, удостоверяващи права. Понастоящем получаването им е безплатно (член 777, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс). Съответните разноски.

Разноски за безплатна правна помощ и други възстановявания на суми

Разглеждане на казуси Безплатна правна помощ Възстановяване
Кога и при какви условия се прилага? Кога помощта е в пълен размер? Условия? Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разноски?
Казус А Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на дело (напр. за адвокат и процесуален представител). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база, от всички източници и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата.Публичният индекс на доходите с многостранно действие (IPREM) е референтен показател, използван в Испания, наред с друго, за отпускане на надбавки, стипендии, помощи и обезщетения за безработица. Той може да бъде изчислен тук:http://www.iprem.com.es Спечелилата страна може да получи възстановяване на процесуалните разноски, ако другата страна е осъдена да плати разноските.
Казус Б Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на дело (напр. за адвокат и процесуален представител). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база, от всички източници и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Renta deEfectos Múltiples – IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата.Публичният индекс н доходите с многостранно действие (IPREM) е референтен показател, използван в Испания, наред с друго, за отпускане на надбавки, стипендии, помощи и обезщетения за безработица. Той може да бъде изчислен тук: http://www.iprem.com.es/ Спечелилата страна може да получи възстановяване на процесуалните разноски, ако другата страна е осъдена да плати разноските.

Разноски за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси Писмени преводи Устни преводи
Кога и при какви условия е необходим писмен превод? Какви са приблизително разноските? Кога и при какви условия е необходим устен превод? Какви са приблизително разноските?
Казус А
Казус Б Всички чуждестранни публични или частни документи, които са необходими при установените от закона условия (превод от официално признат заклет писмен преводач). Писмените преводачи сами определят тарифите си. Необходимите за производството устни преводачи. Устните преводачи сами определят тарифите си.Не се дължи хонорар, ако присъствието на устния преводач е изискано от самия съд.

/ e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>