БЪЛГАРИЯ – ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНИ ВНОСКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА (ИСПАНИЯ)

índiceБългарските граждани живеещи в Испания, както и  останалите живеещи чужбина, следва да имат предвид, че НЕ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ трябва да подават ДЕКЛАРАЦИЯ по § 19п от ПРЗ на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и заявление по чл.40а от ЗЗО за да не дължат здравни вноски в България и съответно Националната агенция по приходите да не предприеме принудителни мерки за събиране на здравните им вноски.

Законът за здравното осигуряване влезе в сила от 01. 01.1999 г., като задължението за внасяне на здравноосигуриттелни вноски възникна от 01.07.1999г.

Следователно задължение за здравни осигуровки преди тази дата по този закон не съществува.

Във връзка с факта, че доста  голяма част от българските лица работят и живеят в чужбина, бяха променени и въведени съответните разпоредби в ПЗР на ЗЗО, така че тези лица, да бъдат освободени от задължението за внасяне на задължителни осигурителни вноски, ако не пребивават в страната повече от 183 дни през 1 календарна година.

Възможните  варианти са следните:

1. За периода от 1 юли 1999 г.  до 31 декември 2007 г. българските граждани живеещи в чужбина повече от 183 дни в 1 календарна година, които не са ползвали медицинска помощ в България за този период, могат да се освободят от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски (съответно да коригират „висящите” в системата на НАП задължения), като подадат декларация по §19и от ПЗР на КСО.

Важно:  Тази декларация няма краен срок за подаване, следователно може да се подаде през 2013,2014 и т.н. но към нея задължителон се прилага и документ, който удостоверява, че лицето е било повече от 183 дни в рамките на 1 календарна година извън територията на България от съответните служби на МВР.

Такива документи са:

- Kопие на задграничен паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната или удостоверение от съответната районна дирекция на Министерството на вътрешните работи;

- Документ, който е издаден от компетентните органи на съответната държава, където лицето пребивава, като същият следва да е преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

По  този начин и с по-късна дата след 2012г, могат да се коригират периодите 1 юли 1999 г.  до 31 декември 2007 г.

Тази декларация, заедно с наличните документи се подават в съответния офис на НАП по постоянен адрес в България. Това лицето може да направи лично, чрез упълномощено лице, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

2. Друга разпоредба с която се цели избягването на задължения по ЗЗО за лицата живеещи в чужбина е подаването на заявление по чл.40а от ЗЗО.

Важно: Заявлението по чл.40а от ЗЗО не е обвърано със срок, но задължително се подава предварително, преди напускането на страната, т.е. може да се подава през 2013,2014 и т.н.

3. Друга възможност, която предоставя закона е до 31.12.2012г. всички български граждани, които живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, и които не са подали предварително заявлението за освобождаване по чл.40а от ЗЗО да направят това, до края на въпросната година с подаване на декларация по по § 19п от ПРЗ на ЗЗО.

Важно: При подаване на декларация по § 19п от ПРЗ на ЗЗО се подава и задължително заявление по чл.40а от ЗЗО, като се попълва дд/мм/гг.  на напускане на България.

Внимание:

Българите, които към настоящият момент живеят в страна-членка на ЕС и са обхванати от системата за социално и здравно осигуряване на другата държава-членка, следва да имат предвид, че за тях за периодите от 01.01.2007г. до 31.12.2012г. и след това, за които са здравно осигурени в другата държава-членка на ЕС, не следва да подават въпросните декларации.

По отношение на тях е приложимо чуждото законодателство (испанското) и за този период те нямат задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в България.

За да удостоверят този факт пред Националната агенция за приходите, по всяко време (няма срок) лицето може да представи формуляр -напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка на ЕС, в който изрично е посочен конкретния период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка.

Пример:

Български гражданин работи и живее в Испания от 01.01.1998г досега. Какво може да направи въпросното лице:

- Да подаде декларация по  §19и от ПЗР на КСО в НАП за периода: 01.07.1999г. до 31.12.2006г., като приложи някой от документите описани в т.1.

За периода от 01.01.2007г до 31.12.2012г., следва да представи формуляр от съответната чужда институция, който да съдържа периодите му на здравно осигуряване в тази европейска държава.

В този случай въпросните декларации и формуляри могат да се подадат в НАП по всяка време-2012,2013,2014 и т.н не са обвързани със срок.

- Да подаде декларация по § 19п в ПЗР на ЗЗО и заявление по чл.40а от ЗЗО за периода от 01.07.1999г до 31.12.2006г. до 31.12. 2012г. за корекция на въпросния период.

За периода от 01.01.2007г до 31.12.2012г., следва да представи формуляр от съответната чужда институция пред НАП, но тук няма срок, може да се подаде по всяка време този формуляр.

Съвет: За всички лица, които имат стари периоди без осигуряване в чуждата държава-членка, подавайте декларация по § 19п в ПЗР на ЗЗО и заявление по чл.40а от ЗЗО до 31.12.2012г. за да изчистите стари задължения.

Не е проблем, ако после се установи че сте осигурени и представите документ пред НАП за тези периоди.

Внимание:

Българите с двойно гражданство, които не живеят постоянно (повече от 183 дни през календарната година) на територията на страната, не подлежат на задължително здравно осигуряване в България.

Те доказват периодите, за които не са длъжни да внасят здравноосигурителни вноски у нас с документи, които удостоверяват, че са граждани и на друга държава, както и че не живеят постоянно на територията на България, т. е. повече от 183 дни в рамките на календарна година.

Забележка: Всеки документ, издаден на чужд език (с изключение на утвърдените европейски формуляри) трябва да бъдат преведени на български език от заклет преводач при представянето им в НАП.

Статията изготви: Експерт Цветанка Гинева, София – www.ecsoconsult.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>