Проект на Закон за консулското съдействие и консулските услуги

imagesЦелта на предлагания законопроект е да урежда консулските услуги и съдействие, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина.

В законопроекта ще бъдат ясно разписани ангажиментите, които държавата има, за да може отделните институции да са напълно наясно с тях, а от друга страна гражданите да знаят какво могат да очакват и изискват.

В предлагания законопроект ще бъде регламентирано кои субекти имат право на консулско съдействие, както и услугите, които се предоставят от консулските длъжностни лица. Предвижда се по-подробната им регламентация да се съдържа в наредба към закона.

 

Дата на откриване: 08.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, политика по сигурност и отбрана
Дата на приключване: 28.2.2013 г.

 

Предлагаме ви концепция за Закон за консулското съдействие и консулските услуги, който трябва да урежда консулските услуги и съдействие, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина.

Целта е да разпишем ясно ангажиментите, които държавата има, за да може отделните институции да са напълно наясно с тях, а от друга страна гражданите да знаят какво могат да очакват и изискват.

Глава първа – Общи положения

Легални дефиниции на:

- консулско съдействие;

- консулско длъжностно лице – забележка: предложението на работната група е всички задължения, свързани с оказването на консулско съдействие по този закон, да се отнасят и до почетните консули на Република България.

Кои субекти имат право на консулско съдействие:

- българските граждани;

- граждани на Европейския съюз – само при условията, посочени в този закон;

- лица, които освен българско гражданство имат и друго – ще бъде регламентирано правилото, че не се дължи консулско съдействие, когато поводът за него е възникнал в рамките на отношенията на лицето с другата държава на гражданството, освен в случай на драстични нарушения на правата на човека.

Глава втора – Консулски функции и услуги

Забележка: Предлагаме тази глава от закона да посочва по-общо услугите, които се предоставят от консулските длъжностни лица, а подробната им регламентация да се съдържа в наредба към закона.

Глава трета – Консулско съдействие в извънредни ситуации

Раздел първи – съдействие в случай на задържане или лишаване от свобода.

Раздел втори – съдействие в случай на злополука или внезапно възникнало тежко заболяване.

Раздел трети – съдействие в случай на смърт.

Раздел четвърти – съдействие на жертвите на насилствени престъпления.

Раздел пети – съдействие за издирване на български граждани в чужбина

Раздел шести – съдействие на лица, изпаднали в затруднено положение, т.е. нуждаещи се от финансова помощ. Условията и редът за предоставянето й се урежда в самостоятелна глава на закона – Глава трета.

Раздел седми – съдействие при кризи в чужбина, засягащи голям брой лица.

Глава четвърта – Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

В тази глава се регламентират:

Фонд за съдействие на българи в чужбина – предназначение и бюджетни разпоредби. Средствата от фонда покриват само случаите на помощ при кризи и на предоставянето на индивидуална финансова помощ (вж. по-долу четвърто тире).

Задължителна застраховка „Помощ при пътуване” – условие за предоставянето на помощ на граждани, които осъществяват пътуване (имайки предвид, че право на консулско съдействие имат и дългосрочно пребиваващи в чужбина българи). Неспазването на изискването за наличие на сключена застраховка има за последица отказ за предоставяне на средства от българската държава, освен в случаите на предоставяне на социална помощ. Рисковете, които се покриват от застраховката са: репатриране, тежко заболяване и необходимост от спешна медицинска помощ. Застраховката покрива пътните разходи по връщане до България и стойността на получената медицинска помощ. Когато лицата пътуват в чужбина с цел работа с посредничеството на фирми, задължението за сключване на застраховката е на фирмите-посредници, за тяхна сметка.

Предоставяне на социална помощ – предоставя се само на лица, които имат право на социална помощ по Закона за социалното подпомагане. Формата на помощта е само два вида: билет за завръщане до България или предоставяне на храна или други стоки от първа необходимост. Източник на средствата – фонд „Социална закрила” по Закона за социалното подпомагане.

Финансова помощ – предоставя се в случаите, когато лицето не е било задължено да се застрахова при пътуване, и добросъвестно се е оказало в затруднено положение (жертва на обир, изгубване на документи и пари). В тези случаи помощ се предоставя при условие на попълване на документ, който е основание за събиране на вземането като публично (а не по частноправен ред).

Глава пета – регистър на пътуващи в чужбина българи – виписванията в него са на доброволен принцип, но ако на лицето е предоставена финансова помощ в една от горепосочените форми, това се вписва в регистъра задъжително, като се отразява дали съответните средства са възстановени от подпомогнатото лице. Регламентацията създава законова основа за поддърване на такъв регистър от задграничните представителства.

Глава шеста – съдействие на граждани на ДЧ на ЕС. Забележка: съдържанието на тази глава е обусловено бъдещото приемане на Директивата на Съвета на ЕС по консулска защита на непредставени граждани на ЕС в трети страни, като все още не е уточнен финансовият механизъм на възстановяване на средствата между ДЧ. Затова до приемането на директивата тази глава няма да бъде разработвана от работната група.

Основни нови моменти в така очертаната концепция на закон са въвеждането на задължителна застраховка „Помощ при пътуване” и регламентирането на нов вид социална помощ, която се предоставя на затруднени граждани в чужбина.

Мнения и предложения могат да се изпращат на електронна поща consultations@mfa.bg

В следващ етап проектът за Закон за консулски услуги и консулско съдействие ще бъде публикуван и на пратформата за обществени консултации http://www.strategy.bg

Нов механизъм за помощ на български граждани в чужбина

„Външната политика рядко влиза пряко в ежедневния живот на хората, но това, което директно ги засяга, са консулските услуги. В последните години МВнР предприе няколко инициативи, с които да отговорим на нуждата от нов тип отношение към българските граждани в чужбина.”. Това заяви Николай Младенов на прескоференция днес по повод предлаганата от МВнР за обществено обсъждане концепция за Закон за консулски услуги и консулско съдействие на български граждани в чужбина.

„Целта на законопроекта е да постави основата на един ясен механизъм на отношенията между държавата и нейните граждани, когато те се намират в чужбина. Да поставим в центъра на дейността на дипломатическите и консулските представителства на Република България хората – българските граждани – и да им предоставяме по-добра информация за техните пътувания. Това е дълъг процес, изисква не само промяна на закони и наредби, но и промяна на практики.”, обясни Младенов.

Законопроектът предвижда още създаването на Фонд за съдействие на българите в чужбина, въвеждането на застраховка „Помощ при пътуване” и доброволен регистър на българите в чужбина. В концепцията се уреждат и основните случаи на действия и отговорности на българската държава в различни проблемни ситуации в чужбина, които засягат български граждани: задържане или лишаване от свобода, злополука или случай на смърт, трафик на хора, кризи като природни бедствия, войни, терористичен акт и др.

Концепцията за Закон за консулски услуги и консулско съдействие е публикувана на интернет страницата на МВнР. На адрес consultations@mfa.bg в следващите седмици ще се приемат мнения и предложения по концепцията. Следващата стъпка ще бъде законопроектът да бъде публикуван за обществени консултации на страницата на МС www.strategy.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>