Концепция за Закон за консулски услуги и консулско съдействие

images

Предлагаме ви концепция за  Закон за  консулското съдействие и консулските услуги, който трябва да урежда консулските услуги и съдействие, които българската държава предоставя на българските граждани, българските юридически лица и гражданите на държавите-членки на ЕС в чужбина.

Целта е да разпишем ясно ангажиментите, които държавата има, за да може отделните институции да са напълно наясно с тях, а от друга страна гражданите да знаят какво могат да очакват и изискват.
Глава първа – Общи положения

Легални дефиниции на:

- консулско съдействие;

- консулско длъжностно лице –  забележка: предложението на работната група е всички задължения, свързани с оказването на консулско съдействие по този закон, да се отнасят и до почетните консули на Република България.

Кои субекти имат право на консулско съдействие:

- българските граждани;

- граждани на Европейския съюз – само при условията, посочени в този закон;

- лица, които освен българско гражданство имат и друго – ще бъде регламентирано правилото, че не се дължи консулско съдействие, когато поводът за него е възникнал в рамките на отношенията на лицето с другата държава на гражданството, освен в случай на драстични нарушения на правата на човека.
Глава втора – Консулски функции и услуги

Забележка: Предлагаме тази глава от закона да посочва по-общо услугите, които се предоставят от консулските длъжностни лица, а подробната им регламентация да се съдържа в наредба към закона.
Глава трета – Консулско съдействие в извънредни ситуации

Раздел първи – съдействие в случай на задържане или лишаване от свобода.

Раздел втори – съдействие в случай на злополука или внезапно възникнало тежко заболяване.

Раздел трети – съдействие в случай на смърт.

Раздел четвърти – съдействие на жертвите на насилствени престъпления.

Раздел пети – съдействие за издирване на български граждани в чужбина

Раздел шести – съдействие на лица, изпаднали в затруднено положение, т.е. нуждаещи се от финансова помощ. Условията и редът за предоставянето й се урежда в самостоятелна глава на закона – Глава трета.

Раздел седми – съдействие при кризи в чужбина, засягащи голям брой лица.
Глава четвърта – Условия и ред за предоставяне на финансова помощ

В тази глава се регламентират:

Фонд за съдействие на българи в чужбина – предназначение и  бюджетни разпоредби. Средствата от фонда покриват само случаите на помощ при кризи и на предоставянето на индивидуална финансова помощ (вж. по-долу четвърто тире).

Задължителна застраховка „Помощ при пътуване” – условие за предоставянето на помощ  на граждани, които осъществяват пътуване (имайки предвид, че право на консулско съдействие имат и дългосрочно пребиваващи в чужбина българи). Неспазването на изискването за наличие на сключена застраховка има за последица отказ за предоставяне на средства от българската държава, освен в случаите на предоставяне на социална помощ. Рисковете, които се покриват от застраховката са: репатриране, тежко заболяване и необходимост от спешна медицинска помощ. Застраховката покрива пътните разходи по връщане до България и стойността на получената медицинска помощ. Когато лицата пътуват в чужбина с цел работа с посредничеството на фирми, задължението за сключване на застраховката е на фирмите-посредници, за тяхна сметка.

Предоставяне на социална помощ – предоставя се само на лица, които имат право на социална помощ по Закона за социалното подпомагане. Формата на помощта е само два вида: билет за завръщане до България или предоставяне на храна или други стоки от първа необходимост. Източник на средствата – фонд „Социална закрила” по Закона за социалното подпомагане.

Финансова помощ – предоставя се в случаите, когато лицето не е било задължено да се застрахова при пътуване, и добросъвестно се е оказало в затруднено положение (жертва на обир, изгубване на документи и пари).  В тези случаи помощ се предоставя при условие на попълване на документ, който е основание за събиране на вземането като публично (а не по частноправен ред).

Глава пета – регистър на пътуващи в чужбина българи – виписванията в него са на доброволен принцип, но ако на лицето е предоставена финансова помощ в една от горепосочените форми, това се вписва в регистъра задъжително, като се отразява дали съответните средства са възстановени от подпомогнатото лице. Регламентацията създава законова основа за поддърване на такъв регистър от задграничните представителства.

Глава шеста – съдействие на граждани на ДЧ на ЕС. Забележка: съдържанието на тази глава е обусловено бъдещото приемане на Директивата на Съвета на ЕС по консулска защита на непредставени граждани на ЕС в трети страни, като все още не е уточнен финансовият механизъм на възстановяване на средствата между ДЧ. Затова до приемането на директивата  тази глава няма да бъде разработвана от работната група.

Основни нови моменти в така очертаната концепция на закон са въвеждането на задължителна застраховка „Помощ при пътуване” и регламентирането на нов вид социална помощ, която се предоставя на затруднени граждани в чужбина.

Мнения и предложения могат да се изпращат на електронна поща consultations@mfa.bg

В следващ етап проектът за Закон за консулски услуги и консулско съдействие ще бъде публикуван и на пратформата за обществени консултации http://www.strategy.bg

 

Нов механизъм за помощ на български граждани в чужбина

„Външната политика рядко влиза пряко в ежедневния живот на хората, но това, което директно ги засяга, са консулските услуги. В последните години МВнР предприе няколко инициативи, с които да отговорим на нуждата от нов тип отношение към българските граждани в чужбина.”. Това заяви Николай  Младенов на прескоференция днес по повод предлаганата от МВнР за обществено обсъждане концепция за Закон за  консулски услуги и консулско съдействие на български граждани в чужбина.

„Целта на законопроекта е да постави основата на един ясен механизъм на отношенията между държавата и нейните граждани, когато те се намират в чужбина. Да поставим в центъра на дейността на дипломатическите и консулските представителства на Република България хората – българските граждани – и да им предоставяме по-добра информация за техните пътувания. Това е дълъг процес, изисква не само промяна на закони и наредби, но и промяна на практики.”, обясни Младенов.

Законопроектът предвижда още създаването на Фонд за съдействие на българите в чужбина, въвеждането на застраховка „Помощ при пътуване” и доброволен регистър на българите в чужбина. В концепцията се уреждат и основните случаи на действия и отговорности на българската държава в различни проблемни ситуации в чужбина, които засягат български граждани: задържане или лишаване от свобода, злополука или случай на смърт, трафик на хора, кризи като природни бедствия, войни, терористичен акт и др.

Концепцията Закон за  консулски услуги и консулско съдействие е публикувана на интернет страницата на МВнР. На адрес consultations@mfa.bg в следващите седмици ще се приемат мнения и предложения по концепцията. Следващата стъпка ще бъде законопроектът да бъде публикуван за обществени консултации на страницата на МС www.strategy.bg. /mfa.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>