Испания – уволнение на работници по обективни причини

Captura de pantalla 2018-09-30 a las 13.06.34Уволнение на работници по обективни причини

Уставът на работниците (Estatuto de los Trabajadores) в член 52 посочва причините, поради които работникът може да бъде уволнен по обективни причини, т.е. причини, които не зависят от свободната воля на работодателя, освобождавайки по този начин работодателя от виновно поведение и ощетяване на работника.

Член 53 на Устава регламентира формата, която трябва да се следва, за да се счита уволнението правомерно.

Обективните причини за прекратяване на договора могат да бъдат следните:

-Неспособност на работника да покрие изискванията на работното място: за да се счита за обективна причина, съществуващата негодност за работното място трябва да стане известно след неговото ефективно присъединяване към дружеството, т. е. След изтичане на изпитателния срок.

-Липсата на приспособяване на работника към техническите модификации, извършвани в работното му място. Работодателят трябва да предложи на работника курс за обучение за улесняване на приспособяването му към новите му функции. Ако са изминали два месеца от въвеждането на промените или след както е приключило обучението и работникът не е успял да се приспособи, той може да бъде уволнен поради липса на адаптиране.

-По някоя от причините за колективно уволнение, когато не са изпълнени изискванията за колективното уволнение, но поради каузи изискват съкращаване на работното място:

   а)· Икономически причини: когато икономическите резултати на компанията са или се очаква да бъдат отрицателни в продължителен период. Във всички случаи се приема съществуването на текущи или очаквани непроменливи загуби, когато в три последователни тримесечия се регистрира спад на приходите спрямо предходното тримесечие.

   б)Технически причини: когато има промени в средствата или производствените инструменти, които водят до необходимост от съкращаване на въпросната длъжност.

   в) Организационни причини: когато има промени в методите на работа или в начина на организиране на продукцията и няма необходимост от работното място.

   г) Производствени причини: когато има промени в търсенето на продукти или услуги, които компанията възнамерява да изкара на пазара.

-Поради отсъстване от работа, включително, когато са оправдани, но постоянни, които достигат до 20% от работните дни в 2 последователни месеца, при условие че общите отсъствия от работа през предходните 12 месеца достигне 5% от работните дни, или 25% в рамките на четири последователни месеца в 12-месечен период.

Няма да се броят отсъствията поради стачка, упражняване на правно представителство на работниците, трудови злополуки, майчинство, риск по време на бременност и кърмене, болести причинени от бременността, раждането или кърменето, бащинство и ваканции, болест или нетрудова злополука, когато временна нетрудоспособност е договорена от официалните здравни служби и трае повече от 20 последователни дни, нито временната нетрудоспособност в резултат на физическа или психологическа ситуация, свързана с насилие на основание на пола.

-В случай на безсрочни договори, сключени пряко от организации с нестопанска цел за изпълнение на конкретни публични планове и програми без стабилен икономически фонд, финансиран от публичните администрации чрез Годишните бюджетни кредити, произтичащи от външен доход от окончателен характер, поради неадекватността на съответния бюджетен кредит за поддържането на трудовия договор.

По отношение на формата на уволнение, работникът трябва да бъде информиран писмено за причината за прекратяването на договора с предизвестие от 15 дни, който започват да се броят от връчването на писмото до прекратяването на трудовия договор. През този период работникът има право на 6-часов отпуск за седмица, за да си намери нова работа.

Едновременно с уведомлението за уволнение по обективни причини, на работника ще бъде предоставено обезщетение в размер на 20-дневна заплата за всяка отработена година,без да може да превишава размера на заплатите за 12 месеца.

Когато прекратяването на договора се дължи на икономическа причина и като последица от това, работодателят не е могъл да предостави съответното обезщетение на работника, вписавайки го в писменото съобщение, той може да не го плати, без накърняване на правото на работника да изисква плащането му, когато решението за прекратяване стане ефективно.

Решението на прекратяване на договора по обективни причини може да бъде обжалвано по реда на обжалване на дисциплинарно уволнение.

От изключителна важност е да се спазват формалните изисквания в процедурата по приключване на трудовия договор с уволнение по обективни причини.

Напр. в сентенция на Върховния съд на Испания № 1237/2016 от 10/02/2016 уволнението по обективни икономически причини е обявено за неправомерно поради неспазване на формата, в този случай поради пропуска на работодателя да връчи копие от уведомлението за уволнение на представителя на работниците. Освен с тази сентенция, установената юриспруденция многократно показва важността на спазването на заложената в закона форма.

Какво би се случило, ако работодателят извърши фактическа грешка в изчисляването на обезщетението и работникът обжалва? Юриспруденцията различава „приемливи“ и „неприемливи грешки“. Напр. Сентенция 3815/2015 на Върховния съд на Испания потвърждава правомерността на уволнението въпреки установената грешка, водеща до по-ниско обезщетение, базирайки се на липсата на виновно поведение от страна на работодателя, незначителността на грешката спрямо общия размер на обезщетението и сложността на изчислението в конкретния случай.

Изготвил

Светлин Николов Душев

Съдружник в IVANOVA TAX & LAW

Tel. 966 490 849

Oficina Moraira

C/ Dr. Calatayud, 17, 2ºB

03724 Moraira (Alicante)

Oficina Valencia

Av. Cortes Valenciana, 58

Sorolla Center, Pl. 5

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>