Испания – Пенсии

pensiones_2011_0Чрез системата за социално осигуряване държавата гарантира на лицата, които през своя трудов живот са се осигурявали в рамките на системата за задължително социално осигуряване, необходимата защита при определени обстоятелства и ситуации, които са изрично предвидени в Закона за социалното осигуряване.

Извън посочените плащания, законът гарантира, че всички граждани в пенсионна възраст, хората с увреждания и нуждаещите се ще получат  парична надбавка, безплатна медицинска и фармацевтична грижа и допълнителни социални услуги, въпреки че не са се осигурявали в системата за задължително социално осигуряване или не изпълняват условията, за да получат контрибутивна пенсия.

Социалните пенсии за инвалидност и за старост са несъвместими една с друга, както и с пенсиите за асистенция и с помощите за гарантиране на минимален доход, както и с помощта за трето лице, посочени в Закона за правата на хората с увреждания и тяхната социална интеграция, приет с Кралски законодателен декрет 1 от 29 ноември 2013 г. Също така лицата, получаващи социални пенсии за инвалидност или старост не могат да бъдат получатели на помощта за издръжка на дете илиприемно дете.

Социалната пенсия за лицата с увреждания не е съвместима с плащанията по трудови  взаимоотношения с лимит индикатора за публични приходи (IPREM). Ако тази граница е превишена, пенсията се намалява с 50% от сумата, с която доходът превишава индикатора, без да може да надвишава IPREM 1,5 пъти.

Кои лица могат да ползват социалните пенсии?

Испанските граждани и гражданите на други страни, които пребивават законно в Испания, които отговарят на следните изисквания:

1. При недостиг на доходи

Недостигът съществува, когато приходите на лицето в годишен размер са по-малко от 5.122,60 Евро. Въпреки това, ако живеят при роднини, изискването е изпълнено само ако сумата от приходите или годишния доход на всички членове на икономически обособената единица не надвишават 8.708,42 Евро при 2 члена, 12.294,24 Евро при 3 члена и т.н.

2. И в зависимост от вида на пенсиите

За старост:

Възраст - 65 или повече години.

Пребиваване в Испания - Лицата трябва да пребивават на испанска територия и да са пребивавали в продължение на 10 години в периода между датата, на която са навършили 16 години и датата, на която се начислява пенсията. От посочените 10 години 2 трябва да бъдат последователни и непосредствено преди датата наподаване на молбата за отпускане на пенсията.

За инвалидност:

Възраст - Навършени 18 или повече години и под 65 години.

Пребиваване - Лицата трябва да пребивават на испанска територия и да са пребивавали за период от пет години, от които 2 трябва да бъдат последователни и непосредствено преди датата на подаване на заявлението.

Степен на инвалидност - Минимум 65%.

Размер на неконтрибутивните пенсии за 2014

Пенсията за всеки гражданин се установява въз основа на личния доход и / или доходите на икономически обособената семейна единица, като не може да бъде по-ниска от минималната (1.280,65 Евро), нито да превишава 5.122,60 Евро на година.

Неконтрибутивната пенсия за инвалидност за лица със степен на инвалидност не по-малко от 75%, които могат да докажат, че се нуждаят от друго лице, за да реализират основните дейности от ежедневния живот, в допълнение получават надбавка от 50% от 5.122,60 Евро годишно или 2.561,30 Евро.

Основните суми са:

Пълна пенсия- 5.122,60 Евро (365,90 Евро на месец)

Минимална пенсия- 1.280,65 Евро (91,48 Евро на месец)

Пълна пенсия с надбавка- от 50% 7.683,90 Евро (548,85 Евро на месец)

Какви преизчисления се прилагат за пенсионерите?

Администрацията е длъжна да осигури правилното използване на публичните ресурси, поради това пенсионерите са длъжни да:

 Информират агенцията, която управлява пенсиите, за промените по отношение на съжителството, семейното положение, пребиваването, собствените финансови средства и / или средствата на роднините, както и по отношение на други фактори, които могат да окажат влияние върху правата за получаване на пенсията или размера й.

 Да подават годишна декларация за доходите си или доходите на семейната единица.

Орган, който признава правото на неконтрибутивна пенсия

Дейността по отпускането и регулирането на неконтрибутивните пенсии се извършва от автономните области, които са приели функциите на Института за възрастни хора и социални услуги (Imserso). В автономните области Сеута и Мелия дейността се извършва директно от Imserso.

Финансират от държавния бюджет чрез кредитните трансфери за социално осигуряване.

Заявлението за пенсия може да се подаде в офисите на социалните служби на автономните области, Imserso или всички други офиси на Института за социално осигуряване, както и по пощата.

tarjeta

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>