Търговски регистри – Испания

tramitologiaДлъжностните лица по регистрацията в Испания водят следните регистри:

Регистри на недвижимата собственост (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), известни под общото наименование „Регистри за собствеността“ (Registros de la Propiedad)

Регистри на движимата собственост (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles)
търговски регистри (Registros Mercantiles)

Регистър на общите условия по договори (Registro de Condiciones Generales de la Contratación)

Разяснения във връзка с регистрите за собствеността, а също и съответните линкове към тях можете да намерите в портала за електронно правосъдие (Е-Justice), и по-точно — в раздела, посветен на регистрите за собствеността.

Настоящата страница съдържа:

Разяснения във връзка с търговските регистри в Испания, заедно с линковете към тях;

Кратко описание на регистрите на движимата собственост, заедно с линковете към тях;

Кратко описание на регистрите на общите условия по договори, заедно с линковете към тях.

Какво предлага Търговският регистър в Испания?

Правна и икономическа сигурност.

По-долу са представени накратко по-важните особености на испанската система на търговския регистър.

1.- Предмет на Търговския регистър

1.1. Субекти, предмет на вписване в Търговския регистър

Самостоятелните предприемачи

Търговските дружества

Гражданските сдружения

Субектите в сферата на кредитното и застрахователното дело, както и субектите за взаимно гарантиране
институциите за колективно инвестиране

Обединенията по икономически интереси

Спестовните банки

Пенсионните фондове

Клоновете на някой от посочените по-горе субекти

Клоновете на чуждестранни дружества

Чуждестранните дружества, които местят седалището си на испанска територия

Всички субекти, които развиват търговска дейност, при условие че общата стойност на реализираните от тях покупки, посредническа дейност или продажби надвишава сумата от 600 000 евро.

1,2.- Материален обект на Търговския регистър

Документите във връзка с търговските дружества.- Учредителният акт на търговското дружество хронологично се явява първият документ в регистърното дело на това дружество. След него следват обстоятелствата, вписани въз основа на документи и договори, касаещи съответното дружество (увеличаване или намаляване на неговия капитал, промени в структурата на управителния му орган, назначаване или освобождаване на административен или управителен персонал, обстоятелствата относно несъстоятелността на предприятието, искови молби за оспорване на корпоративни решения и т.н.).

Счетоводните книги.- Предприемачите и дружествата са длъжни да водят определени счетоводни книги, които задължително се представят в съответния търговски регистър по тяхната регистрация с цел удостоверяването им от длъжностното лице по търговската регистрация. Същите трябва да бъдат представени не по-късно от четири месеца от датата на счетоводното приключване на финансовата година на съответното дружество. Така например, като правило предприятията, чиято дата на счетоводно приключване е 31 декември на текущата година, ще трябва да ги представят преди 31 май на следващата година.

Депозирането на годишните финансови отчети на предприемачите и другите физически лица, които имат задължението да ги депозират.- В рамките на годишния счетоводен план (еl Plan General Contable) е задължително съставянето на годишен финансов отчет. Финансовите отчети трябва да бъдат одобрени от съдружниците или акционерите в шестмесечен срок след приключването на финансовата година на дружеството и, веднъж одобрени, в рамките на следващия месец трябва да бъдат представени за задължително удостоверяване в съответния търговски регистър. Така например, като правило предприятията, чиято дата на счетоводно приключване е 31 декември на текущата година и чиито финансови отчети са одобрени на 30 юни на следващата година, ще трябва задължително да ги депозират преди 30 юли на същата година.

Обработката на документите за назначаването на одитори и вещи лица.- Всеки акционер, който притежава 5 % от капитала на дружество, има право в тримесечен срок от приключването на финансовата година да поиска назначаването на одитор от страна на търговския регистър по мястото на регистрация. В дружествата, чиято финансова година приключва на 31 декември, съдружниците или акционерите, които притежават не по-малко от 5 % от дружествения капитал, имат право да поискат назначаването на одитор преди 31 март на следващата финансова година. Може също така да бъде поискано назначаването от търговския регистър по мястото на регистрация на дружеството на вещи лица в случаите, в които се предвижда да бъдат направени непарични вноски, и в случаите на сливане или разделяне.

2.- Правна сигурност, гарантирана от испанския търговски регистър

Търговският регистър е основният правен инструмент за официална търговска регистрация. Той има ключова роля за икономическото развитие, като средство за намаляване на разходите по сделките.
Вписванията в регистъра се правят след извършена вътрешна проверка: проверка на законосъобразността и достоверността на съдържанието на актовете и дружествените договори и на правосубектността и легитимността на сключилите ги.

В резултат на извършваната от регистъра проверка споменатите по-горе вписвания имат значими юридически последици:

Съдържанието на регистъра по презумпция се счита за достоверно и неоспоримо.

Вписаните актове са противопоставими на трети добросъвестни лица.

Вписванията в регистъра са под защитата на съда и се ползват с правна сила докато не бъде вписана съдебна декларация за вписани неверни данни или нищожност на вписването.

Съдебната декларация за вписани неверни данни или нищожност на вписването не засяга правата на трети добросъвестни лица, придобити на законно основание.

По този начин се предотвратяват високи разходи по сделките както за дружествата, така и за гражданите и публичната администрация, тъй като те разполагат с достатъчно и надеждна информация за субектите, с които възнамеряват да встъпят в договорни отношения, а също и за тяхното правно и икономическо състояние.

3.- Регистърно производство

Водещият принцип е, че за да бъде извършено вписване в Търговския регистър е необходимо удостоверяване от орган или лице, упражняващо публични функции. Документите могат да бъдат удостоверени от нотариус, съда или административен орган. Вписването на обстоятелства по силата на частни документи е единствено възможно в изрично предвидените в закон и в наредбата за Търговския регистър случаи. Примери за възможни вписвания по силата на частни документи са: регистрацията на едноличен търговец, в чийто предмет на дейност не влиза корабната индустрия; назначаването, прекратяването на правомощията, встъпването в правомощия и отписването на администратори, ликвидатори и одитори, и делегирането на правомощия от управителния съвет.

Производството по своя характер е едностранно. Това ще рече, че, с някои изключения, започва по инициатива на лицето, което е заинтересовано от вписването.

Безплатен ли е достъпът до Търговския регистър?

Достъпът до Търговския регистър в Испания не е безплатен.

Тарифата на длъжностните лица по търговската регистрация и Правилникът за търговския регистър съдържат нормативната уредба на разходите за вписване и публикуване.

Разходите за вписване зависят от различни фактори, като информация за тях следва да се черпи непосредствено от Тарифата на длъжностните лица по търговската регистрация.

Разходите за публикуване варират от 1,20 до 24 евро, като информация за тях можете да почерпите непосредствено от Тарифата на длъжностните лица по търговската регистрация или на страницата на

Асоциацията на длъжностните лица по регистрацията в Испания.

Как се правят справки в испанския търговски регистър?

1.- Публичен характер на регистъра

Търговският регистър е публичен, като длъжностните лица по търговската регистрация носят отговорност за обработката на съдържанието на вписванията в регистъра за професионални цели.

2.- Извлечение

Понятие: извлечението от регистъра („nota simple“) има чисто информативна стойност и не е меродавно за достоверността на съдържанието на вписването. То съдържа всичките или част от данните, съдържащи се в съответното вписване.

Форма за получаване: съществуват два начина за заявяване и, съответно, получаване на извлечение:
писмено (на хартиен носител), като лично поискате такова от съответния търговски регистър;
по интернет, като следвате първия линк в края на тази страница.

3.- Удостоверение

Понятие: удостоверенията са пълни или частични копия, преписи или дубликати на съдържанието на вписаната в регистъра информация, които, след професионалната им обработка от длъжностното лице по регистрацията, представляват единственото средство за надеждно удостоверяване на истинността на съдържанието на вписванията в Търговския регистър. Длъжностните лица по регистрацията могат също така да удостоверяват документите, архивирани или депозирани в регистъра.

Форма за получаване: удостоверения могат да бъдат получавани само въз основа на писмено заявление (на хартиен носител), като същите трябва да бъдат заявени лично, по пощата, по факс или по аналогичен способ.

Независимо от това, в момента поетапно се въвежда (с амбицията на по-късен етап да бъдат обхванати всички търговски регистри) възможност за заявяване и получаване на удостоверения по електронен път, с използването на признат от длъжностните лица по регистрацията електронен подпис.

4.- Справки в Търговския регистър по интернет

За повече информация посетете раздела „Полезни връзки“ в края на настоящото изложение. При всички обстоятелства, процедурата е твърде опростена и е достатъчно да следвате указанията на посочената по-долу интернет страница:

Линк: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

На тази страница е предвидена възможност за плащане с кредитна карта, в случай че не сте регистриран потребител или не притежавате предварително признато от Асоциацията на длъжностните лица по регистрацията удостоверение:

„Плащане с банкова карта“. Необходимо е да въведете данните от вашата кредитна карта.
След което натиснете „ Вход“.

Тази страница ви позволява да изберете измежду следните възможности: Регистър за собствеността, Търговски регистър, Регистър на движимата собственост и Регистър на общите условия по договори. Вие следва да изберете: „Публичен търговски регистър“.

След това изберете вашата област на интерес.

Всеки има достъп до интерактивната търговска информация, която се предоставя в реално време от Асоциацията на длъжностните лица по регистрацията на посочената по-горе страница. При поискване може да се получи веднага — 24 часа в денонощието и 365 дни в годината — определен набор от информация за конкретно дружество, както и точното съдържание на депозираните от него годишни финансови отчети. Информацията, получена от регистрираните документи на дружеството, е актуализирана и истинна.

История на Търговския регистър в Испания

1.- Предишна нормативна уредба

Действащата законодателна уредба на Търговския регистър в Испания се предшества от:
Ordenanzas de Bilbao от 1737 г., с които е въведен Регистър на идентификационните номера и корабната сигнализация;

Търговския кодекс от 1885 г. (Código de Comercio);

Временния правилник за развитието на Търговския регистър от 1885 г. и последващите правилници от 1919 г. и 14 декември 1956 г., като последният е изменен с Декрета от 21 юли 1973 г.

2.- Действаща законодателна уредба на Търговския регистър
Общите норми са въведени още с Търговския кодекс от 22 август 1885 г. По различни поводи уредената в споменатия по-горе кодекс материя, свързана с търговския регистър, беше променяна, като за последен път това бе направено със Закон 19/1989 от 25 юли 1989 г.
Кралски законодателен декрет 1/2010 от 2 юли 2010 г., относно публичните дружества с ограничена отговорност. Закон 3/2009 от 3 април 2009 г. относно структурните промени.
Специализираното законодателство във връзка с определени дружества, в зависимост от сектора, в който имат дейност (финансови субекти, застрахователни дружества, електроенергиен сектор, лизингови дружества и т.н.)

Правилник за търговския регистър от 19 юли 1996 г. В момента се подготвя нова редакция на правилника.

3.- Организационна структура

Търговският регистър е обществена служба със свои структурни подразделения във всички столици на провинции и другите градове, предвидени в съответната нормативна уредба, които са администрирани от едно или повече длъжностни лица по търговската регистрация и са на пряко подчинение на Министерството на правосъдието, и по‑специално — на Генерална дирекция „Регистри и нотариални услуги“.

Длъжностното лице по регистрацията е професионален юрист на държавна служба: той класифицира и проверява на своя отговорност законосъобразността на всички документи, които трябва да постъпят в регистъра.

Във всяка столица на съществуващите провинции в Испания има по един Търговски регистър. Освен това съществуват търговски регистри в градовете Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde и Santiago de Compostela. Съществува и един единствен Централен търговски регистър, който се занимава с фирмените наименования на търговските дружества и субекти.

Дружествата придобиват правосубектност с вписването в съответния търговски регистър по мястото на регистрация, което означава, че вписването им в регистъра има задължителен и конститутивен характер.
Полезни връзки

Пряк достъп до информация от търговските регистри: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Достъп до интернет страницата на длъжностните лица по регистрацията в Испания: http://http://www.registradores.org//

Достъп до Тарифата на длъжностните лица по търговската регистрация: Тарифа на длъжностните лица по търговската регистрация

Телефон за информация от общ характер: +34 91 2701796

Регистър на движимата собственост

1.- Какво предлага Регистърът на движимата собственост в Испания?

Правна и икономическа сигурност.

1.1.- Предмет на Регистъра на движимата собственост

Регистърът на движимата собственост има за предмет вписването на правото на собственост и на другите вещни права върху движими вещи, които могат да бъдат идентифицирани чрез тяхната регистрация.

1.2.- Кои видове движими вещи могат да бъдат регистрирани?
Движимите вещи в тесния смисъл на думата: моторни превозни средства, потребителски стоки, машини за промишлеността, промишлени помещения, инвентар, земеделски оръдия и добитък, както и останалите, предвидени в закона.

Някои нематериални активи или права, които могат да бъдат регистрирани: промишлена и интелектуална собственост, права на филмово разпространение, административни лицензии и кредити в най-общия смисъл на думата.

1.3.- Какви права се вписват по отношение на движимите вещи, които могат да бъдат регистрирани?
Правото на собственост, запорите, възбраните, забраната за разпореждане, залозите върху движими вещи, особените залози и други активи, които могат да бъдат вписани или регистрирани в съответствие със закона.

2.- Специфика на Регистъра на движимата собственост в Испания

Това е държавен регистър, който е на подчинение на Министерството на правосъдието. Той е правен, а не просто административен регистър. Като правило, функционира на доброволен принцип. Независимо от доброволния характер на регистрацията, положителният ефект от нея действа стимулиращо. Не съществуват формални изисквания: договорите като правило се вписват като частни документи, но също и като официални образци. Същевременно съществува и система на одобрение, според която преди вписването длъжностното лице по регистрацията проверява законосъобразността на описанието, названието и вписвания акт.

3.- Организационна структура

Регистърът се води на хартиен и на електронен носител.

По силата на Кралски декрет 1828/1999 Регистърът на движимата собственост е структуриран в 6 раздела:

Кораби и въздухоплавателни средства

Автомобили и други моторни превозни средства

Машини за промишлеността, търговски помещения и оборудване

Други вещни обезпечения

Други движими вещи, които могат да бъдат регистрирани

Регистър на общите условия по договори.

4.- Безплатен ли е достъпът до Регистъра на движимата собственост в Испания?

Не. Приложимите такси са регламентирани в Наредбата от 20 юли 1999 г., в чийто член 36 са указани сумите, които следва да бъдат начислявани в зависимост от стойността на регистрирания обект:

Вписване на стойност до 600 евро: 2,40 евро

Вписване на стойност от 600 до 6000 евро: 6 евро

Вписване на стойност от 6000 до 12 000 евро: 10 евро

Вписване на стойност от 12 000 до 18 000 евро: 13 евро

За остатъка от стойността на вписването над 18 000 евро: 1,20 евро за всеки 3000 евро или част от тази сума.

По отношение на залозите върху движими вещи и особените залози се прилага Тарифата на Регистъра на собствеността, поради което са приложими предвидените в нея такси (за целта направете справка в раздела за Регистъра за собствеността).

Що се отнася до съдържащата се в регистъра информация, за всяко извлечение се начислява такса от 3 евро, а за всяко удостоверение — от 6 до 24 евро.

Към тази сума се добавя и приложимата към съответния момент ставка на ДДС.

5.- Справки в Регистъра на движимата собственост по интернет

За повече информация посетете раздела „Полезни връзки“ в края на настоящото изложение. При всички обстоятелства, процедурата е твърде опростена и е достатъчно да следвате указанията на посочената по-долу интернет страница:

Линк: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

След това натиснете: „ Достъп до електронния регистър“. На следващата страница е предвидена възможност за плащане с кредитна карта, в случай че не сте регистриран потребител или не притежавате предварително признато от Асоциацията на длъжностните лица по регистрацията удостоверение:
„плащане с банкова карта“. Необходимо е да въведете данните от вашата кредитна карта.

След което натиснете „ Вход“.

Тази страница ви позволява да изберете една от следните възможности: Регистър на собствеността, Търговски регистър, Регистър на движимата собственост и Регистър на общите условия по договори. Вие следва да изберете: „Публичен регистър на движимата собственост“.
След това изберете вашата област на интерес.

6.- Полезни връзки

Пряк достъп до информация от търговските регистри: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Достъп до интернет страницата на длъжностните лица по регистрацията в Испания: http://http://www.registradores.org//

Тарифа на длъжностните лица по търговската регистрация

Телефон за информация от общ характер: +34 91 2701796

Регистър на общите условия по договори

1.- Какво предлага Регистърът на общите условия по договори в Испания?

Този регистър защитава интересите на потребителите и ползвателите, които влизат в договорни отношения с физическо или юридическо лице, което се позовава на общи условия за целите на договора.

Той позволява да се постигне по-голяма сигурност при частноправните сделки, а също и необходимите средства, за да се предотвратят евентуални правни спорове.

1,1.- Предмет на Регистъра на общите условия по договори в Испания

Регистърът на общите условия по договори има за задача постигането на следните цели:

1.- Депозирането на общи условия по договори

Под общи условия по договори се разбират онези договорни клаузи, които са едностранно съставени от една от страните по договора (т.нар. „стандартни клаузи“), за да бъдат използвани в множество договори. В крайна сметка, това са условия, които не са били предмет на индивидуално договаряне. Не е непременно необходимо те да са противоправни.

На практика, въпреки предвидените улеснения за ползване на системата, не всички общи условия, съставляващи неразделна част от договорите, към които се присъединяват нови потребители/ползватели, биват депозирани в този регистър. Депозирането става на доброволен принцип, с изключение на определени сектори на договаряне, които могат да бъдат определени от правителството.

В случаите, в които са депозирани общи условия, честа практика е този, който ги депозира, да се позовава при сключването на бъдещи договори, в които ги включва, на обстоятелството, че са депозирани в този Регистър на общите условия по договори. Така, вместо да ги възпроизвежда в бъдещи договори, последните съдържат само позоваване на факта, че са депозирани в Регистъра на общите условия по договори. Много ползватели, които са подписали договор, съдържащ общи договорни условия, не знаят с какви точно условия са обвързани, поради което за тях може да бъде от жизненоважно значение да знаят какви са били условията по договора, какви задължения произтичат за тях от него и как те могат да се освободят от тях на по-късен етап, и съответно какви ще бъдат последиците от това.

2.- Издадени съдебни решения, с които се обявяват за нищожни определени клаузи, които са били част от тези стандартни договори

Това са станали окончателни съдебни решения в полза на жалбоподателя по дело, заведено от частно лице (в рамките на индивидуален иск) или от организация на потребители, представляваща интересите на голям брой засегнати лица (в рамките на колективен иск).

С факта на вписването си окончателното съдебно решение произвежда действие по отношение на други производства, имащи за предмет идентични клаузи.

Счита се, че с едно единствено съдебно решение, произнесено досежно противоправния характер на определени клаузи, може да се намери решение на хиляди рекламации, така че ако впоследствие бъдат използвани идентични с вече обявени за противоправни клаузи, няма да се налага да се стига до съд, при условие че в спора е замесена същата страна, която първоначално е съставила въпросните клаузи. Оттук произтича и значението, което има публикуването на подобни съдебни решения в този регистър.

Преобладаващо правният характер на този регистър произтича от правните последици, които се придават с вписването на съдебната декларация за нищожността на една противоправна клауза. Вписването на определена клауза като противоправна произвежда действие спрямо трети лица. Регистърът предвижда, че в случаите, в които има вписано окончателно съдебно решение за нищожност, а обявените за нищожни в резултат на индивидуален или колективен иск клаузи продължават да се използват, длъжностното лице по регистрацията може да вземе под внимание продължаващото използване на тези клаузи, като сведе този факт до знанието на Министерството на правосъдието.

2.- Законодателна уредба на Регистъра на общите условия по договори
Регистърът на общите условия по договори е създаден със Закона за общите условия от 1998 г., като с него функциите по поддържането му са възложени на длъжностните лица по регистрацията на собствеността и по търговската регистрация. Понастоящем той е в състава на Регистъра на движимата собственост.

3.- Организационна структура

Регистърът на общите условия по договори съставлява един от разделите на Регистъра на движимата собственост. Справки в регистъра могат да се правят, като се следват линковете в края на тази страница.

4.- Безплатен ли е достъпът до Регистъра на общите условия по договори в Испания?
Да.

5.- Справки в Търговския регистър по интернет

За повече информация посетете раздела „Полезни връзки“ по-долу. При всички обстоятелства, процедурата е твърде опростена и е достатъчно да следвате указанията на посочената по-долу интернет страница:

Линк: http://www.registradores.org/

След това натиснете: „Справка в Регистъра на общите условия“

След това изберете вашата област на интерес.

6.- Полезни връзки

Пряк достъп до информация от търговските регистри: https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do
Достъп до интернет страницата на длъжностните лица по регистрацията в Испания: http://www.registradores.org/

Телефон за информация от общ характер: +34 91 2701796 / e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>