Такси и тарифи за консулско обслужване

bulgarflagТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И В БЪЛГАРСКИТЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ И КОНСУЛСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В ЧУЖБИНА:

1. При подаване на заявление за извършване на административна или консулска услуга до Министерството на външните работи или до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина се събират следните такси: № по ред; Вид на услугата; В чужбина (евро):

1. Съдействие за установяване на наследство в чужбина-50 Евро; 2. Съдействие за издирване в чужбина на физическо лице-20 Евро; 3. Съдействие за издаване дубликат на удостоверение за гражданско състояние-20 Евро; 4. Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи-10 Евро; 5. Друга административна или консулска услуга-5 Евро;

2. При получаване на исканата административна или консулска услуга по ал. 1 се заплащат и свързаните с нея такси, дължими на компетентните органи в съответната държава, както и необходимите разходи за пощенски услуги и друг вид комуникации.

Чл. 8. За удостоверяване на подпис и/или потвърждаване на истинността на подпис и печат върху документи и други книжа се събират следните такси: № по ред; Вид на услугата; В чужбина (евро);

1. На документи, издадени от български учреждения-15 Евро; 2. На документи, издадени от чуждестранни учреждения или от дипломатически или консулски представителства на друга държава-20 Евро;

Глава трета – ТАКСИ, СЪБИРАНИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА – Раздел I – Раздел II

Такси за преводи – Чл. 11. (1) Когато в приемащата държава редът за извършване на преводи от и на чужди езици не е уреден нормативно и в дипломатическото или консулското представителство на Република България работи по служебно или трудово правоотношение или на граждански договор преводач, могат да бъдат извършвани преводи на документи и други книжа, представени от български и чужди граждани.

(2) За извършване на превод в срок до 3 работни дни считано от датата на подаване на заявлението за всяка страница превод се събират следните такси: № по ред; Език; Евро;

1. От старотурски, арабски, японски, китайски, виетнамски, корейски, староеврейски, иврит, фарси, хинди, суахили или други редки езици на български език-20 Евро; 2. От чужд език, извън изброените в т. 1, на български език-10 Евро; 3. От български език на език от посочените в т. 1-30 Евро; 4. От български език на език извън посочените в т. 1-15 Евро;

(3) Таксата по ал. 2 включва до 3 екземпляра превод на представения документ. За всеки следващ екземпляр се събира такса като за нов превод.

Раздел III – Такси за приемане, обработване и препращане на документи до Министерството на правосъдието и/или до общински администрации в Република България:

Чл. 12. (1) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство, за издаване на свидетелство за съдимост или за установяване на единен граждански номер се събират следните такси:
№ по ред; Вид на услугата; Евро;

1. За придобиване на българско гражданство-50 Евро; 2. За възстановяване на българско гражданство-50 Евро; 3. За освобождаване от българско гражданство-50 Евро; 4.За установяване на българско гражданство-50 Евро; 5. За установяване на единен граждански номер-20 Евро; 6. За издаване на свидетелство за съдимост-20 Евро;

(2) При приемане на заявления във връзка с българско гражданство и за издаване на свидетелство за съдимост освен таксите по ал. 1 се събират и съответните такси по Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 и 53 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.; Решение № 798 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.;

Решение № 295 на Върховния административен съд от 2004 г. – бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105 от 2006 г. и бр. 75 от 2007 г.).

Раздел IV – Такси във връзка с издаване и продължаване на срока на български документи за самоличност:

Чл. 13. (1) При приемане и обработване на заявления и документи съгласно Закона за българските документи за самоличност дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина събират такси за всеки отделен документ, както следва: № по ред; Вид на услугата; Евро;

1. Издаване на паспорт-20 Евро; 2. Издаване на лична карта-20 Евро; 3. Издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство-20 Евро; 4. Получаване на формуляр на заявление за издаване на български документи за самоличност — 1 бр.-1 Евро;

(2) При приемане и обработване на заявления и документи съгласно Закона за българските документи за самоличност дипломатическите и консулските представителства на Република България освен таксите по ал. 1 събират и таксите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г. и бр. 16 и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г.).

(3) При приемане и обработване на заявления за продължаване на срока на или за издаване на български документи за самоличност дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина събират такси за всеки отделен документ, както следва: № по ред; Вид на услугата; Евро;

1. Продължаване на срока на валидност на паспорт, на служебен паспорт или на дипломатически паспорт-40; 2. Издаване на временен паспорт за завръщане в Република България-120 Евро; 3. Издаване на временен паспорт-50 Евро; 4. Издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец-120 Евро; 5. Издаване на временен документ за пътуване на гражданин на Европейския съюз-20 Евро; 6. Получаване на формуляр на заявление за издаване на български документи за самоличност — 1 бр.-1 Евро;

(4) Лицата, които подават заявление за издаване на временен паспорт, на временен паспорт за завръщане в България или на удостоверение за завръщане в България на чужденец, поради това, че документите им за самоличност са насилствено отнети, повредени или унищожени по независещи от притежателите причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на таксите по ал. 3, когато това е удостоверено с документи, издадени от компетентните органи на приемащата държава.

(5) Освобождават се от таксите по ал. 2 лицата, за които компетентен орган на друга държава е поискал издаване на документ за пътуване.

Раздел V – Такси за гражданска регистрация – Чл. 14. (1) При подаване на молба за сключване на граждански брак се събира такса 10 евро.

(2) При подаване на заявление за избор на постоянен адрес в Република България се събира такса 10 евро.

Раздел VI – Такси за нотариални удостоверявания: Чл. 15. За извършване на нотариални удостоверявания съгласно чл. 84 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се събират следните такси: № по ред; Вид на услугата;Евро;

1. Удостоверяване на подписа върху частен документ-15 Евро; 2. Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

а) за първата страница – 10 Евро; б) за всяка следваща страница по – 5 Евро;

3. Удостоверяване на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване:

а) за първата страница – 30 Евро; б) за всяка следваща страница по 15 Евро;

4. За извършване на нотариално завещание – 200 Евро;

Раздел VII – Други такси – Чл. 16. За издаване на временен акт за националност или на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България се събират следните такси:

1. на морски кораби: а) с големина до 40 БТ – 50 евро; б) с големина от 40 до 500 БТ – 100 евро; в) с големина над 500 БТ – 200 евро;

2. на речни кораби: а) с дължина до 20 м включително – 100 евро; б) с дължина над 20 м – 200 евро.

Чл. 17. За продължаване срока на валидност на свидетелства за плаване под знамето на Република България се събират 50 на сто от таксите, предвидени за тяхното издаване по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г. и бр. 38 от 2007 г.).

Чл. 18. За съставяне и заверяване на морски протест се събира такса в размер 50 евро.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ – § 1. Тарифата се одобрява на основание чл. 1 от Закона за държавните такси.

§ 2. Контролът по прилагането на тарифата се възлага на министъра на външните работи, а по отношение на таксите, събирани от органите за граничен паспортен контрол – на министъра на вътрешните работи.

§ 3. Таксите, събирани от органите за граничен паспортен контрол по реда на чл. 10, постъпват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. /www.mfa.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>