Разглеждане на казус 5 — търговско право — отговорност – Испания

a00456267 5475В този казус по търговско право — отговорност, държавите членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разноски в следните случаи:

Казус А – национален случай: производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава отоплителния уред на потребител и го монтира в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за получаване на пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника и застрахователните дружества.

Казус Б – транснационален случай: производител на отоплително оборудване в държавата членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата членка В. Монтажникът продава отоплителния уред на потребител в държавата членка А и го монтира в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава членка. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя.

Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника и застрахователното дружество в държавата членка А.


Разноски в Испания

Разноски на първа инстанция, за обжалване и за алтернативно разрешаване на спорове

Разглеждане на казуси Първа инстанция Обжалване Алтернативно разрешаване на спорове
Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Съществува ли такава възможност за този вид казус?
Казус А Първоначални разноски – авансови плащания на адвоката на страната (abogado) и процесуалния представител (procurador) и по принцип плащане на такси в зависимост от вида на производството и цената на иска, при условие че тя надвишава 2 000 EUR, освен ако страната има право на безплатна правна помощ съгласно Закон 1/1996 за правната помощ. Това са общите съдебни разноски. Те се поемат от страната, чийто претенции са отхвърлени изцяло (член 394, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Предложения за събиране на доказателства:

- Обезщетение за свидетелите.

- Експертни становища.

Страната, която обжалва, трябва да направи предварително плащане, освен ако има право на безплатна правна помощ. Прилага се същият критерий, като на първа инстанция. Прилага се същият критерий, като на първа инстанция. Страните могат да постигнат споразумение за плащането на дължимата сума без намесата на трета страна, като в този случай споразумението трябва да бъде одобрено от съда или да бъде постигнато чрез медиация, дори когато вече е даден ход на производството.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Хонорари на адвокати, съдебни администратори и вещи лица

Разглеждане на казуси Адвокати Съдебни администратори Вещи лица
Представителството задължително ли е? Разноски Представителството задължително ли е? Участието на вещо лице задължително ли е?
Казус А Когато претендираната сума надвишава 2 000 EUR, страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат и представлявани от процесуален представител (член 31 от Гражданския процесуален кодекс). Варират в зависимост от цената на иска и вида на производството. Страните не се представляват. Не, но участието на вещи лица е препоръчително (оценка на претърпените вреди). Разноските за експертното становище се заплащат от страната, която го е поискала.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за свидетели, за залог или обезпечение и други съответни разноски

Разглеждане на казуси Обезщетение на свидетелите Залог или обезпечение
Дължи ли се обезщетение на свидетелите? Разноски Съществува ли такава възможност? Кога и как се използва тя?
Казус А Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Не се изисква предварителен залог или обезпечение.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за безплатна правна помощ и други възстановявания на суми

Разглеждане на казуси Безплатна правна помощ Възстановявания
Кога и при какви условия се прилага? Кога помощта е в пълен размер? Условия? Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея процесуални разноски?
Казус А Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на дело (напр. за адвокат и процесуален представител). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база, от всички източници и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Rentade Efectos Múltiples –IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата. Страната трябва да приложи сключеното с адвоката споразумение, ако има такова. По принцип голяма част или дори пълният размер на адвокатските хонорари ще бъде възстановен, при условие че не надвишава една трета от цената на иска. Хонорарите и авансовите плащания за процесуалните представители и хонорарите на вещите лица (в зависимост от случая) могат да бъдат възстановени след оценка на разноските.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси Писмени преводи Устни преводи
Кога и при какви условия е необходим писмен превод? Какви са приблизително разноските? Кога и при какви условия е необходим устен превод? Какви са приблизително разноските?
Казус А Документи, представени на език, различен от испански (или, според случая, езика на автономната област, в която се гледа делото), трябва да бъдат придружени от писмен превод. Документът може да бъде даден за превод от частно лице, но ако едната от страните оспори превода на основание, че не е точен, като посочи причините за това твърдение, съдебният секретар разпорежда да бъде направен официален превод на оспорваната част от документа за сметка на страната, която го подава. Ако официалният превод е идентичен по същество с превода, извършен от частното лице, разноските трябва да бъдат платени от страната, която е оспорила превода. Различна Когато дадено лице, което не говори испански или, според случая, друг официален език на автономната област, в която се гледа делото, трябва да бъде разпитано, да направи изявление или да бъде уведомено лично за решение, всяко лице, което говори въпросния език и което е положило клетва или е дало обещание да извърши точен превод, може да бъде назначено за устен преводач.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Трудно е да се определят предварително.

/e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>