Разглеждане на казус 4 — търговско право — договор – Испания

contrato-con-la-pluma

В този казус по търговско право – договори, държавите членки бяха помолени да посъветват продавача относно процесуалните разноски в следните случаи:

Казус А – национален случай: дружество доставя стоки на стойност 20 000 EUR. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът счита, че стоките не отговарят на договореното.

Продавачът решава да подаде иск, за да му се заплати цялата цена.

Казус Б – транснационален случай: дружество, чието седалище се намира в държавата членка Б, доставя стоки на стойност 20 000 EUR на купувач в държавата членка А. Договорът се урежда от правото на държавата членка Б и е написан на езика на тази държава. На продавача не е заплатено, тъй като купувачът, който се намира в държавата членка А, счита, че стоките не отговарят на договореното. Продавачът решава да подаде иск в държавата членка А, за да му бъде заплатена цялата цена, както е предвидено в договора с купувача.


Разноски в Испания

Разноски на първа инстанция, за обжалване и за алтернативно разрешаване на спорове

Разглеждане на казуси Първа инстанция Обжалване Алтернативно разрешаване на спорове
Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Съществува ли такава възможност за този вид казус? Разноски
Казус А По принцип по процедури за заповед за плащане, уредена в членове 812 и сл. от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), не е необходимо да се наема адвокат за подаване на първата искова молба независимо от цената на иска.

В исковите производства участието на адвокат и процесуален представител се изисква за претенции, надвишаващи 2 000 EUR.

Ако длъжникът оспорва иска в процедура за заповед за плащане, участието на адвокат и процесуален представител се изисква, ако размерът на претенцията надвишава предвиденото в Гражданския процесуален кодекс (понастоящем 2 000 EUR).

Заплаща се и такса, която зависи от вида на производството и цената на иска, при условие че тя надвишава 2 000 EUR, освен ако страната има право на безплатна правна помощ съгласно Закон 1/1996 за правната помощ.

Това са общите съдебни разноски. Те се поемат от страната, чийто претенции са отхвърлени изцяло (член 394, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Предложения за събиране на доказателства:

- Обезщетение на свидетелите.

- Експертни становища.

Ако длъжникът не оспорва иска, реално няма разноски по производството. Ако длъжникът оспорва иска, се прилагат общите правила, т.е. страната, която обжалва, трябва да плати такса и да внесе предварителен депозит, освен ако има право на безплатна правна помощ. Прилага се същият критерий, като на първа инстанция. Прилага се същият критерий, като на първа инстанция. Страните могат да постигнат споразумение за плащането на дължимата сума без намесата на трета страна, като в този случай споразумението трябва да бъде одобрено от съда или да бъде постигнато чрез медиация, дори и когато вече е даден ход на производството. Закон 5/2012 от 6 юли 2012 г. за медиацията по граждански и търговски дела транспонира в испанското законодателство Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. С този закон се установяват минимални норми за медиация, без да се засягат одобрените от автономните области разпоредби.
Съгласно този закон на първото заседание по делото страните могат да бъдат информирани за възможността да прибягнат до медиация, за да опитат да разрешат спора си. В зависимост от естеството на казуса съдът може да поиска от страните да опитат да постигнат споразумение, с което се слага край на производството. Страните могат също така да поискат производството да бъде спряно съгласно член 19, алинея 4 от ГПК, така че да могат да започнат медиация или арбитраж.
Ако е постигнато споразумение, 60% от съдебната такса се възстановява.
Осигурената от съда медиация е обикновено безплатна.
Когато медиацията не се осигурява от съда, страните имат правото да се възползват от услугите на медиатор и да му платят хонорара, за който са се договорили. Съгласно Закон 5/2012, независимо от това дали медиацията завършва със споразумение или не, разноските за медиация се поделят поравно между страните, освен ако не е договорено друго.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за адвокати, съдебни администратори и вещи лица

Разглеждане на казуси Адвокати Съдебни администратори Вещи лица
Представителството задължително ли е? Разноски Представителството задължително ли е? Разноски преди постановяването на съдебно решение Разноски след постановяването на съдебно решение Участието на вещо лице задължително ли е? Разноски
Казус А Не е задължително в процедурата за заповед за плащане, освен ако длъжникът не оспорва иска.
За искове, надвишаващи 2 000 EUR, представителството е задължително в исковите производства или по процедура за заповед за плащане, ако длъжникът оспорва иска. В тези случаи страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат и представлявани от процесуален представител (член 750 от Гражданския процесуален кодекс).
Варират в зависимост от цената на иска и вида на производството. Страните не се представляват. Не, но участието на вещи лица е препоръчително в определени случаи и се заплаща от страната, която го е поискала. Варират в зависимост от обхвата и предмета на експертното становище, което е необходимо.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за свидетели, за залог или обезпечение и други съответни разноски

Разглеждане на казуси Обезщетение на свидетелите Залог или обезпечение
Дължи ли се обезщетение на свидетелите? Разноски Съществува ли такава възможност? Кога и как се използва тя? Разноски
Казус А Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Разноските се определят от съдебния секретар и съгласно искането на свидетеля (пътни и дневни разноски и т.н.), като те трябва да бъдат надлежно документирани. Не се изисква предварителен залог или обезпечение. Обезпечение се изисква само при обжалване на определени решения. Варират в зависимост от обжалваното решение. Може да са в размер от 25 EUR до 50 EUR.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за безплатна правна помощ и други възстановявания на суми

Разглеждане на казуси Безплатна правна помощ Възстановявания
Кога и при какви условия се прилага? Кога помощта е в пълен размер? Условия? Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея процесуални разноски? Кога и при какви условия се прилага? Кога помощта е в пълен размер? Условия?
Казус А Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на дело (напр. хонорари за адвокат, процесуален представител и вещо лице). Комисията за правна помощ определя услугите, за които може да се предоставя безплатна правна помощ. Помощта може да се поиска само за една от предвидените от закона услуги (напр. да покрие съдебните такси). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база, от всички източници и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (IndicadorPúblico de Renta deEfectos Múltiples –IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата. По принцип голяма част или дори пълният размер на адвокатските хонорари ще бъде възстановен, при условие че не надвишава една трета от цената на иска. Хонорарите и авансовите плащания на процесуалните представители и хонорарите на вещите лица (в зависимост от случая) могат да бъдат възстановени след оценка на разноските. Когато страната е осъдена да заплати разноските (член 394 от Гражданския процесуален кодекс), след оценка на разноските от съдебния секретар. Осъждане на другата страна да заплати разноските.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси Писмени преводи Устни преводи
Кога и при какви условия е необходим писмен превод? Какви са приблизително разноските? Кога и при какви условия е необходим устен превод? Какви са приблизително разноските?
Казус А Документи, представени на език, различен от испански (или, според случая, езика на автономната област, в която се гледа делото), трябва да бъдат придружени от писмен превод. Документът може да бъде даден за превод на частно лице, но ако едната от страните оспори превода на основание, че не е точен, като посочи причините за това твърдение, съдебният секретар разпорежда да бъде направен официален превод на оспорваната част от документа за сметка на страната, която го подава. Ако официалният превод е идентичен по същество с превода, извършен от частното лице, разноските трябва да бъдат платени от страната, която е оспорила превода. Варират в зависимост от предмета на превода. Когато дадено лице, което не говори испански или, според случая, друг официален език на автономната област, в която се гледа делото, трябва да бъде разпитано, да направи изявление или да бъде уведомено за съдебно решение, всяко лице, което говори въпросния език и което е положило клетва или е дало обещание да извърши точен превод, може да бъде назначено за устен преводач. Разноските зависят от това дали се използват услугите на професионален устен преводач или не.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>