Разглеждане на казус 2 — семейно право — попечителство над деца – Испания

kranica_deteВ този казус по семейно право – попечителство над децата, държавите членки бяха помолени да посъветват страната, която подава иск, относно процесуалните разноски в следните случаи:

Казус А – национален случай: две лица са живели заедно без брак в продължение на няколко години. В момента на тяхната раздяла те имат тригодишно дете. Съдебно решение дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката подава иск за ограничаване на правото на посещение на бащата.

Казус Б – транснационален случай, при който сте адвокат в държавата членка А: две лица са живели заедно без брак в дадена държава членка (държава членка Б) в продължение на няколко години. Те имат заедно дете, но се разделят непосредствено след раждането му. Съдебно решение в държавата членка Б дава попечителството над детето на майката и право на посещение на бащата. Майката и детето се преместват да живеят в друга държава членка (държава членка А), както е предвидено в съдебното решение, а бащата остава в държавата членка Б. Няколко години по-късно майката подава иск в държавата членка А за изменение на правото на посещение на бащата.


Разноски в Испания

Разноски на първа инстанция, за обжалване и за алтернативно разрешаване на спорове

Разглеждане на казуси Първа инстанция Обжалване Алтернативно разрешаване на спорове
Първоначални разноски Общи разноски Първоначални разноски Съществува ли такава възможност за този вид казус?
Казус А Първоначални разноски – авансови плащания на адвоката (abogado) и процесуалния представител (procurador), освен ако страната има право на безплатна правна помощ съгласно Закон 1/1996 за правната помощ.

Ако производството се отнася единствено до настойничество и упражняване на родителски права върху малолетно или непълнолетно лице, не се плаща такса (член 4, алинея 1 от Закон 10/2012).

Това са общите съдебни разноски, които се поемат от страната, чиито претенции са отхвърлени изцяло (член 394, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс) след оценка на разноските. Страната, която обжалва, трябва да внесе предварителен депозит, освен ако има право на безплатна правна помощ (15-та допълнителна разпоредба към Органичния закон за съдебната власт – LOPJ).

Ако производството се отнася единствено до настойничество и упражняване на родителски права върху малолетно или непълнолетно лице, не се плаща такса (член 4, алинея 1 от Закон 10/2012).

Страните могат да се договорят за друг режим на посещения. Това следва да се извърши чрез споразумение, което трябва да бъде обявено от прокурора и одобрено от съда.

Страните могат, по взаимно съгласие, да поискат производството да бъде спряно и да се възползват от медиация съгласно Закон 5/212 от 6 юли 2012 г.

Информация относно услугите по медиация е достъпна на портала на съдебната администрация. Медиацията, предоставяна от страна на съдебните органи, е безплатна.

Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за адвокати, съдебни администратори и вещи лица

Разглеждане на казуси Адвокати Съдебни администратори Вещи лица
Представителството задължително ли е? Разноски Представителството задължително ли е? Разноски преди постановяването на съдебно решение Разноски след постановяването на съдебно решение Участието на вещо лице задължително ли е?
Казус А Страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат и представлявани от процесуален представител (член 750 от Гражданския процесуален кодекс)

В случай на взаимно съгласие страните могат да използват услугите на един и същи адвокат и процесуален представител.

Трябва да бъде направено авансово плащане по хонорарите на адвоката и процесуалния представител, като евентуално загубилата страна трябва да плати разноските (при спорно производство). Страните не се представляват. Няма разноски. Няма разноски. Може да е необходимо участието на определени специалисти (психолози).

Плаща страната, предложила специалиста, освен ако не се използват психо-социалните експерти на съда.

Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за свидетели, за залог или обезпечение и други съответни разноски

Разглеждане на казуси Обезщетение на свидетелите Залог или обезпечение Други разноски
Дължи ли се обезщетение на свидетелите? Разноски Съществува ли такава възможност? Кога и как се използва тя? Разноски Описание
Казус А Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Част от тях са включени в плащането на разноските. Не се изисква предварителен залог или обезпечение. Няма разноски. Извлечения от актовете за гражданско състояние, като раждане на деца (понастоящем безплатни), или други документи, удостоверяващи права, в зависимост от съответните разноски.
Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за безплатна правна помощ и други възстановявания на суми

Разглеждане на казуси Безплатна правна помощ Възстановявания
Кога и при какви условия се прилага? Условия? Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разноски? Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?
Казус А Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на съдебно дело (напр. за адвокат и процесуален представител). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база, от всички източници и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Públicode Renta de Efectos Múltiples – IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата. Страната трябва да приложи постигнатото с адвоката споразумение, ако има такова. Ако не е постигнато такова споразумение, разноските се заплащат от страната, чиито претенции са отхвърлени изцяло (член 394 от Гражданския процесуален кодекс), с някои изключения.

Разноските, които могат да бъдат възстановени, са адвокатските хонорари, при условие че не надвишават една трета от цената на иска, хонорарите на процесуалните представители, както и всички други хонорари, които могат да бъдат възстановени след оценка на разноските.

Казус Б Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус. Същите като в предишния казус.

Разноски за писмени и устни преводи

Разглеждане на казус Писмени преводи Устни преводи
Кога и при какви условия е необходим писмен превод? Какви са приблизително разноските? Кога и при какви условия е необходим устен превод? Какви са приблизително разноските?
Казус Б Всички чуждестранни публични или частни документи, които са необходими при установените от закона условия (превод от официално признат заклет писмен преводач). Хонорарите на устните преводачи варират. Необходимите за производството устни преводачи. Устните преводачи са необходими, когато дадено лице, което не говори езика, трябва да бъде разпитано, да направи изявление или да бъде уведомено за съдебно решение. Не се дължи хонорар, когато присъствието на устния преводач е поискано от самия съд. Всяко лице, което говори въпросния език и което е положило клетва или е дало обещание да извърши точен превод, може да бъде назначено за устен преводач.

В другите случаи хонорарите на устните преводачи варират.

/ e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>