Разглеждане на казус 1 — семейно право — развод в – Испания

В този казус по семейно право – развод, държавите членки бяха помолени да посъветват страните, подаващи молба за развод, относно процесуалните разноски в следните случаи:

Казус А – национален случай: двойка се жени. По-късно те се разделят и решават да се разведат.

Казус Б – транснационален случай: двама граждани на една и съща държава членка (държава членка А) се женят. Бракът се сключва в държавата членка А. След сватбата двойката се премества да живее и работи в друга държава членка (държава членка Б), в която установяват своето местоживеене. Скоро след това двойката се разделя. Съпругата се връща в държавата членка А, докато съпругът остава в държавата членка Б. Двойката решава да се разведе. При връщането си в държавата членка А съпругата незабавно подава молба за развод пред съдилищата на държавата членка Б.


Разноски в Испания

Разноски на първа инстанция, за обжалване и за алтернативно разрешаване на спорове

Разглеждане на казуси Първа инстанция Обжалване Алтернативно разрешаване на спорове
Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Първоначални разноски Общи разноски Други разноски Съществува ли такава възможност за този вид казус? Разноски
Казус А Първоначални разноски – авансови плащания на адвоката на страната (abogado) и процесуалния представител (procurador), освен ако страната има право на безплатна правна помощ съгласно Закон 1/1996 за правната помощ.Разводът по взаимно съгласие е един от случаите, когато страните са освободени от задължението да плащат съдебна такса. При производствата по развод по исков ред се плаща такса, освен в случаите, когато поисканите мерки засягат единствено малолетни или непълнолетни лица. Това са общите съдебни разноски. Те се поемат от страната, чийто претенции са отхвърлени изцяло (принципът, че загубилата страна поема разноските), освен когато казусът повдига сериозни фактически или правни, които трябва да бъдат изяснени (член 394, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Ако искането е уважено или отхвърлено частично, всяка страна трябва да поеме собствените си разноски и половината от общите разноски.Принципът, че загубилата страна поема разноските (член 394, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс), се прилага при производствата по развод по исков ред. Хонорарите на вещите лица и разноските, направени за получаване на копия, свидетелства, нотариални инструменти и актове или извлечения от публични регистри. Същите както на първа инстанция. Прилага се същият критерий като на първа инстанция. Прилага се същият критерий като на първа инстанция. В Испания е предвидена медиация при казуси по семейно право, но компетентността принадлежи на автономните области. По принцип автономните области са предвидили медиацията да е безплатна.
Казус Б Първоначални разноски – депозити за адвокат и процесуален представител, освен ако страната има право на правна помощ съгласно Закон 1/1996 за правната помощ.Разводът по взаимно съгласие е един от случаите, когато страните са освободени от задължението да плащат съдебна такса. При производствата по развод по исков ред се плаща такса, освен в случаите, когато поисканите мерки засягат единствено малолетни или непълнолетни лица. Това са общите съдебни разноски. При производствата по развод по исков ред те се плащат от страната, чиито претенции са отхвърлени изцяло (член 394, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Предложения за събиране на доказателства, изготвяне на споразумението, уреждащо прекратяването на брака. Страната, която обжалва, трябва да направи предварително плащане, освен ако има право на безплатна правна помощ. Прилага се същият критерий като на първа инстанция. Прилага се същият критерий като на първа инстанция. В Испания е предвидена медиация при казуси по семейно право, но компетентността принадлежи на автономните области. Сумите, които се плащат на специалистите, участващи в производството по развод.

Разноски за адвокати, съдебни администратори и вещи лица

Разглеждане на казуси Адвокати Съдебни администратори Вещи лица
Представителството задължително ли е? Разноски Представителството задължително ли е? Разноски преди постановяването на съдебно решение Разноски след постановяването на съдебно решение Участието на вещо лице задължително ли е? Разноски
Казус А Страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат и представлявани от процесуален представител (член 750 от Гражданския процесуален кодекс). Трябва да бъде направено авансово плащане по хонорарите на адвоката и процесуалния представител, като загубилата страна трябва да плати разноските след постановяване на съдебното решение (при производствата по развод по исков ред). Страните не се представляват. Няма разноски. Няма разноски. Поради естеството на това производство обикновено не участват вещи лица. Няма разноски.
Казус Б Страните трябва да бъдат подпомагани от адвокат и представлявани от процесуален представител (член 750 от Гражданския процесуален кодекс). Трябва да бъде направено авансово плащане по хонорарите на адвоката и процесуалния представител, като загубилата страна трябва да плати разноските след постановяване на съдебното решение (при производствата по развод по исков ред). Страните не се представляват. Няма разноски. Няма разноски. Поради естеството на това производство обикновено не участват вещи лица. Няма разноски.

Разноски за свидетели, за залог или обезпечение и други съответни разноски

Разглеждане на казуси Обезщетение на свидетелите Залог или обезпечение Други разноски
Дължи ли се обезщетение на свидетелите? Разноски Съществува ли такава възможност? Кога и как се използва тя? Разноски Описание Разноски
Казус А Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Част от тях са включени в плащането на разноските. Не се изисква предварителен залог или обезпечение. Няма разноски. Извлечения от актовете за гражданско състояние, удостоверения за сключен брак или актове за раждане на деца, документи, удостоверяващи права на съпрузите (член 777, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс). Съответните разноски.
Казус Б Свидетелите имат право да получат от страната, която ги е призовала, обезщетение за вредите, настъпили в резултат от явяването им в съда (член 375, алинея 1 от Гражданския процесуален кодекс). Част от тях са включени в плащането на разноските. Не се изисква предварителен залог или обезпечение. Няма разноски. Извлечения от актове за гражданско състояние, удостоверения за сключен брак или актове за раждане на деца, документи, удостоверяващи права на съпрузите (член 777, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс). Съответните разноски.

Разноски за безплатна правна помощ и други възстановявания на суми

Разглеждане на казуси Безплатна правна помощ Възстановявания
Кога и при какви условия се прилага? Кога помощта е в пълен размер? Условия? Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея процесуални разноски?
Казус A Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на дело (напр. за адвокат и процесуален представител). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база, от всички източници и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Renta deEfectos Múltiples – IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата. Страната трябва да приложи постигнатото с адвоката споразумение, ако има такова.
Казус Б Помощта е предназначена за лица, които могат да докажат, че не разполагат с достатъчно икономически ресурси за водене на дело (напр. за адвокат, процесуален представител). Счита се, че икономическите ресурси са недостатъчни, когато физическите лица могат да докажат, че техните ресурси и приходи, изчислени на годишна база въз основа на всички елементи от възнаграждението и за домакинството като цяло, не надвишават повече от два пъти публичния индекс на доходите с многостранно действие (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM), който е в сила в момента на подаване на молбата. Страната трябва да приложи постигнатото с адвоката споразумение, ако има такова.

Разноски за писмени и устни преводи

Разглеждане на казуси Писмени преводи Устни преводи
Кога и при какви условия е необходим писмен превод? Какви са приблизително разноските? Кога и при какви условия е необходим устен превод? Какви са приблизително разноските ?
Казус А
Казус Б Всички чуждестранни публични или частни документи, които са необходими при установените от закона условия.(превод от официално признат заклет писмен преводач). Писмените преводачи сами определят тарифите си. Необходимите за производството устни преводачи. Писмените преводачи сами определят тарифите си.

/e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>