Испания – Пълният текст на закона за пенсиониране

pensionistas-el-palmarПенсиониране:

Паричното обезщетение за пенсиониране покрива загубата на доходи, която поема лицето, когато след достигане на установената възраст прекъсва трудовите си отношения било като наето или като самостоятелно заето лице, с което слага край на трудовия си живот или намалява работното си време и заплатата си при законово установените условия.

Това обезпечение е част от защитната политика на Общия режим и на Специалните режими формиращи Системата на Социалното осигуряване, при особеностите и изключенията, които за всеки от случаите и за всеки от режимите са посочени в съответния Специален режим. Наред с това продължава да съществува пенсията за старост от остатъчния режим на Задължителното осигуряване за старост и инвалидност. SOVI.

Пенсиониране:

Ред за отпускане:

Предмет: Пенсията е парично обезщетение включено във всички режими на системата за Социално осигуряване, с което замества трудовите доходи с доживотна, единствена и неотменяема пенсия, когато работещото лице поради възрастта си прекъсва напълно или частично трудовите си отношения.
Получатели: Лицата включени в някой от режимите на Социалното осигуряване, които са регистрирани и отговарят на установените условия за възраст, минимален осигурителен стаж и правопораждащ факт.
Условия:         Възраст: Навършени 65 години, с някои изключения.        Минимален осигурителен стаж: Петнадесет години, от които поне последните две трябва да са включени  в непосредствено последните петнадесет години от момента на възникване на правото.        Правопораждащият факт е налице за:
- Регистрирани заети лица – В деня на прекъсване на трудовите отношения
- Заети лица (в подобно на регистрацията): в деня на подаване на заявлението с изключение на случаите на принудителен отпуск когато се приема  денят на напускане на поста и в случаите на прехвърляне в чужбина се приема денят на прекъсване на трудовите отношения.
- Заети нерегистрирани лица: В деня на подаване на заявлението.
Размер: Размерът на пенсията е определен от осигурителната база, която представлява резултатът от разделянето на 210 на актуализираната осигурителна база на заинтересованото лице от последните 180 месеца непосредствено преди настъпване на правопораждащия факт и процента, който се прилага върху тази база в зависимост от броя години осигурителен стаж.
Приложение: Регистрирани заети лица: От следващия ден след прекратяване на трудовите отношения, когато заявлението е подадено в рамките на 3 предходни или последващи месеци от датата на прекратяване на трудовите отношения. В противен случай се признават най-много три месеца до датата на подаване на заявлението.Заети лица в положение сравнимо с регистрацията или нерегистрирани заети лица: От следващия ден след подаване на заявлението, с изключение на някои положения  сравними с регистрацията, в който случай е от момента на  правопораждащия факт.
Изплащане: Пенсията се изплаща месечно с две допълнителни плащания, които се изплащат с месечната вноска за юни и ноември.Пенсията е с гарантиран минимум, така като се гарантира и преразглеждането ѝ в началото на всяка година в зависимост от индекса на потребителските цени предвиден за годината. .Пенсиите се облагат с данък върху доходите на физическите лица. (IRPF).
Случаи на несъвместимост: Получаването на пенсията е несъвместимо с работа за собствена или чужда сметка или с дейност за Публичната администрация, които водят до включването в един от режимите на Социалното осигуряване, с изключение на  частичното или на гъвкавото пенсиониране. Независимо от предходното, получаването на пенсията може е съвместимо с:        Работа за собствена сметка, чиито доходи не надвишават минималната работна заплата за една година.        Работа на непълно работно време, със съответното обратнопропорционално намаляване на пенсията спрямо приложимото намаление на работния ден.Като пенсионер сте длъжен преди да започнете дейността да съобщите това обстоятелство в съответното териториално звено. 
Срокове: Обработването на документите за пенсия и решението трябва да приключат и да се уведоми заинтересованото лице в максимален срок от 90 дни. (Към днешна дата средният срок е 19 дни).
Прекратяване на правото: Поради това, че пенсията е доживотна, правото се прекратява със смъртта на получателя.
Формуляри: Заявление за получаване на пенсия.
Документи: Документите, които трябва да представите са подробно описани в заявлението за получаване на пенсия.
Къде се подават: В информационните центрове на Социалното осигуряване.  За морските работници – в офисите на Социалния институт по морско дело.
Компетентно звено: По обработката и признаването на правото на пенсия е компетентен Националният осигурителен институт, с изключение на работниците, за които се прилага Специалният морски  режим, по който е компетентен Социалният институт по Морско дело.

 

 

Други интересни данни:

Общ режим:

 

Може да се получи право на пенсия по няколко от режимите на Социалното осигуряване ако са изпълнени условията във всеки един от тях. В случаи на получаване на правото на пенсия от положение на нерегистриране е необходимо осигурителният стаж приложим във всеки един от режимите общо да е най-малко 15 години.

 

Заети лица

 

Общо пенсиониране

 

Получатели

        Лицата, включени в Общия режим, регистрирани или в положение подобно на регистрацията, които отговарят на законовите условия за възраст, минимален осигурителен стаж и правопораждащ факт.

За тази цел се приемат положения подобни на регистрацията, следните:

o                                Законово положение на безработица, пълна или субсидирана и положението на недоброволна безработица след изчерпване на паричното обезщетение или на субсидиите, винаги и когато при това положение лицето продължава да е вписано като безработен в Бюрото по труда.

o                                Когато заетото лице ползва годишния си платен отпуск, който не е ползвал до приключване на трудовия договор.

o                                Принудителен отпуск.

o                                Времето, през което заетото лице е ползвало отпуск за гледане за дете, на приемно дете или на други роднини, и чийто отпуск надхвърля времето, считано за активен трудов стаж по смисъла на член 180 от Общия закон за Социалното осигуряване.

o                                Прехвърлянето на заетото лице по инициатива на фирмата на работа в чужбина.

o                                Сключването на специална договореност в различните ѝ форми.

o                                Периодите на безработица между сезонна работа.

o                                Периодите на лишаване от свобода в следствие на обстоятелствата разгледани в Закон 46/1977, от 15 октомври, за Амнистия по смисъла на Закон 18/1984, от 8 юни.

o                                Периодите на получаване на помощи съответстващи на предварително пенсиониране и на помощите предшестващи редовното пенсиониране.

o                                Положението на временна неработоспособност, продължаващо след изтичане на трудовия договор.

o                                Удължаването на последиците от временната неработоспособност.

o                                Положението на майчинство или бащинство, продължаващо след изтичане на трудовия договор или чието начало е поставено по време на получаването на паричното обезщетение за безработица.

o                                В случаите на артисти и професионалисти по бикоборство, дните, считани за трудов стаж по време на всяка една календарна година според правилата регулиращи покриването на осигурителните вноски и които дни не съвпадат с дните, през които се е предлагала услугата (тези дни също могат да се използват за допълване на минималния изискван трудов стаж, за определяне на коефициента за изчисляване на осигурителната база).

o                                В случая на работници засегнати от токсичен синдром, в резултат на който са прекъснали трудовата си или професионална дейност, без да са имали възможност да подновят тази дейност и които са били регистрирани по един от режимите на Социалното осигуряване, за определяне на общите вноски се взема предвид регистрацията по режима, в който заетото лице е било регистрирано когато е прекъснало дейността си.

o                                Периодът на прекъсване на трудовия договор по решение на работещата жена, принудена да напусне работното си място в следствие на домашно насилие.

        Също така имат право на пенсия заетите лица регистрирани в системата на Социалното осигуряване, които към датата на правопораждащия факт не са били регистрирани или са били в подобно на регистрацията положение, винаги и когато изпълняват определените условия за възраст и осигурителен стаж.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

 

Възраст

 

 

Общо правило:

Навършени 65 години. Това условие е изискуемо когато се получава право на пенсия ако лицето не е регистрирано или е в положение подобно на регистрацията.

Изключения:

Минималната възраст може да бъде намалена или ненавършена само за регистрирани лица или за лица в положение подобно на регистрацията в определени специални случаи:

        Ранно пенсиониране след 60 години поради членство във взаимоспомагателната каса.

        Ранно пенсиониране след 61 години без членство във взаимоспомагателната каса.

        Частично пенсиониране.

        Специфично пенсиониране на 64 години.

        Пенсиониране на работници по Минния устав, работещи във въздушния и железопътния транспорт, артисти, професионални бикоборци, пожарникари и членове на Баската полиция.

        Гъвкаво пенсиониране.

        Пенсиониране на лица с инвалидност над 45% или с инвалидност от 65%.

В никакъв случай прилагането на коефициентите за намаляване на изискваната възраст не може да доведе до получаването на пенсия от лица до 52 години, това ограничение не засяга работещи по специалните режими на осигуряване (Миньори от мини за въглища и морски работници), които към 01.01.2008 години са с признати коефижиенти за намаляване на възрастта за пенсиониране, за които се прилагат валидните до момента разпоредби.

 

Минимален осигурителен стаж

 

 

Заети регистрирани лица или в положение подобно на регистрацията:

        Общ осигурителен стаж: (изискване валидно след 25.05.2010) – 15 години (5.475 дни).

        Специфичен осигурителен стаж: 2 години трябва да са включени в 15 годишния период непосредствено преди възникването на правото или са до момента, в който изтича задължението за осигуряване ако се подава молба като регистрирано лице или от положение подобно на регистрация.

Заети нерегистрирани лица, които не са в положение подобно на регистрация:

        Общ осигурителен стаж: 15 години (5.475 дни), след 25.05.2010.

        Специфичен осигурителен стаж: 2 години трябва да са включени в 15 годишния период непосредствено преди възникване на правото.

За признаване на минималния осигурителен стаж:

        Признават се само реално отработеният стаж или подобни положение признати по законов или регламентарен ред.

        Не се взема предвид пропорционалната част съответстваща на допълнителните заплати.

Заети лица на непълен работен ден:

За доказване на съответния трудов стаж се вземат предвид само отработеният стаж на база отработените часове, както редовни, така и допълнителни, и въз основа на това се пресмятат теоретичните дни трудов стаж.

        Броят отработени часове се разделя на 5, съответстващи на трудовия ден от 1826 часа за година.

        Към получения теоретичен брой часове трудов стаж се прилага коефициент 1,5 и резултатът дава определения брой дни.

o                                Минимален трудов стаж. Във всички случай, частичният работен ден се приема за  пълен работен ден.

o                                Брой отработени години трудов стаж с цел да се определи приложимият процент към базата на пенсията. Частично отработената година се счита за изцяло отработена година.

В същия смисъл, когато става въпрос за заети лица включени в специалния режим за домашни помощници от 2012 до 2018 година, реално отработените часове се определят въз основа на осигурителната база, разгледана в точки 1, 2 и 3 на алинея 2а от допълнителна разпоредба 39 на Закон 27/2011, разделена на определената вноска за минимална осигурителна база от Общия режим от Закона за Общия държавен бюджет за всяка една от отработените години.

Правопораждащ факт

 

 

В зависимост от какво положение се подава молба за пенсия, се счита за правопораждащ факт:

        Денят, в който се прекъсват трудовите отношения, когато заетото лице е регистрирано в Социалното осигуряване.

        Денят на подаване на заявлението, при положенията подобни на регистрацията, при следните изключения:

o                                В случай на принудителен отпуск, денят на напускане на поста, довел до положение подобно на регистрация.

o                                В случай на преместване в чужбина, денят на прекъсване на трудовите отношения като наето лице.

        Денят на подаване на заявлението, при положенията на нерегистрация.

Предварително пенсиониране на базата на професионална група или професионална заетост.

Обичайната възраст за пенсиониране може да бъде намалена за онази професионална група или  заетост, чието упражняване е изключително болезнено, опасно, токсично или нездравословно и при което са регистрирани високи нива на заболеваемост или смъртност, винаги когато заетите засегнати лица докажат за съответната професия или заетост, че са отработили минималния определен период, регистрирани са или в положение подобно на регистрацията и изпълняват останалите общи изисквания.

Прилагането на намаляващите коефициенти не могат да доведат до пенсиониране преди навършване на 52 години. Това ограничение не засяга заетите лица по специалните режими (Въглищни мини и морски работници), на които към 01.01.08 са признати намаляващи коефициенти на пенсионната възраст, в който случай ще се прилагат правилата определени във валидното до момента законодателство.

От 01.08.08 няма да се вземат предвид намаляващите коефициенти при определяне на изискуемата възраст за частично пенсиониране, предварително пенсиониране по взаимоспомагателната каса или всякакво друго предварително пенсиониране, нито допълнителният процент за пенсиониращите се над 65 години.

По регламентарен ред ще се установи общият ред за намаляване на пенсионната възраст, по който ще се предвиди предварително проучване на случаите на злополуки в сектора, на болезнени, опасни или токсични условия на труд, повтарянето им в случаите на трудова неработоспособност на работещите или физическите условия за развитие на дейността.

Рааботещи по Устава за минното дело

 

 

        Може да се отпусне пенсия на лица до 65 години, работещи за чужда сметка, включени в Минния устав (не включени в специалния режим за работници във въглищни мини), чрез прилагане на намаляващите коефициенти за възраст, когато са налице обстоятелства за вредност, токсичност, опасност или нездравословни условия по смисъла и при условията определени от приетата за целта скала.

        Минималната възраст от 65 години ще се намали с периода съответстващ на приложимия за случая коефициент, съгласно скалата определена в анекса на Кралски указ 2366/1984, от 26 декември, спрямо реално отработеното време за всяка една от определените категории или специалности, като се приспаднат всички отсъствия от работа освен болничните и разрешените отсъствия с право на заплащане.

        Периодът от време, с който се намалява пенсионната възраст се смята за осигурителен стаж само за определяне на приложимия процент върху регулативната база.

 

        Приложими са както намаляването на възрастта, така и използването на този период за определяне на процента, дори ако правото за пенсията възниква в друг осигурителен режим, различен от общия.

 

        Когато пенсионирането се отнася за работещи, които същевременно осъществяват друга дейност, въз основа на която могат да бъдат включени в друг режим на социалното осигуряване, и в случаи на развиване на няколко дейности, намалението се прилага само по отношение на възрастта. Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Персонал обслужващ полети

 

 

        Може да се признае правото на пенсия на лица до 65 години, работещи като специалисти при полети, включени в Трудовата наредба за персонал от самолетни компании, чрез прилагането на снижаващи пенсионната възраст коефициенти.

 

        Минималната възраст от 65 години се намалява с периода, съответстващ на реално отработеното време във всяка категория, от който се приспадат всички отсъствия от работа освен болничните и разрешените отсъствия с право на заплащане, като се прилага съответният коефициент съгласно определената скала в Кралски указ 1559/1986, от 28 юни.

 

o                                С 0,40 за пилота и за помощник пилота.

o                                С 0,30 за самолетния механик, за навигатора оператор на въздушни снимки, оператора на технологичните средства, въздушния фотограф и оператора на въздушната камара.

 

        Периодът от време, с който се намалява пенсионната възраст се смята за осигурителен стаж само при определяне на приложимия процент върху регулативната база.

 

        Приложими са както намаляването на възрастта, така и вземането предвид на този период при определяне на процента, дори ако правото за пенсия възниква в друг осигурителен режим, различен от общия.

        Когато пенсионирането се отнася за работещи, които същевременно осъществяват друга дейност, въз основа на която могат да бъдат включени в друг режим на социалното осигуряване, и в случаи на развиване на няколко дейности, намалението се прилага само по отношение на възрастта. Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Работници в железопътния транспорт

 

 

        Минималната пенсионна възраст от 65 години се намалява за работници, принадлежащи или които са принадлежали към професионални групи или дейности с изключително опасен или вреден характер, с времето съответстващо на броя отработени години и съответния коефициент (0,15 или 0,10) според скалата определена в член 3 от Кралски указ 2621/1986, от 24 декември, спрямо реално отработеното време в споментатите групи или дейности, като се приспаднат всички отсъствия от работа освен болничните и разрешените отсъствия с право на заплащане.

        Реално отработеното време изчислено за тази цел трябва да се отбележи с цяло число (не част) брой години, за което ако при пресмятането на споменатия период излизат частично години, надвишаващите шест месеца се приемат за една години, а периодите под шест месеца не се вземат изобщо предвид.

 

        Също така, различните части от години, върху които се прилага различен коефициент съответстващ на различни опасни дейности се вземат предвид, ако сумата от всички тях надвишава шест месеца за цяла една отработена година по дейността, в която е отработена най-голямата част от година.

 

        Въз основа на периода между намалената пенсионна възраст и общата минимална възраст се определя намаляващият приложим коефициент, който евентуално ще се приложи, и се приема за осигурителен период с единствената цел да се увеличи приложимият пенсионен коефициент.

 

        Както намалението на възрастта, така и изчисляването на този период от време са приложими, дори и пенсията да се получава по друг, различен от общия режим.

 

        Когато пенсионирането се отнася за работещи, които същевременно осъществяват друга дейност, въз основа на която могат да бъдат включени в друг режим на социалното осигуряване, и в случаи на развиване на няколко дейности, намалението се прилага само по отношение на възрастта.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Артисти

 

 

        Певците, танцьорите и цирковите артисти могат да се пенсионират след 60 годишна възраст без прилагане на намаляващите коефициенти, когато са работили по специалността си поне 8 години от последните 21 години предхождащи пенсионирането.

        Останалите артисти могат да се пенсионират след 60 годишна възраст с 8% намаление на коефициента за пенсиониране за всяка една от годините до навършване на 65 годишна възраст.

 

        В двата предвидени случая е задължително условие за получаване на пенсията заетото лице да е регистрирано или в положение подобно на регистрацията към датата на правопораждащия факт.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Пожарникари на служба в публичната администрация и държавни учреждения

 

 

Съгласно установеното в Кралски указ 383/2008, от 14 март, се признава правото на пенсиониране на лица до 65 години работещи като наети лица и държавни служители, включени в Общия режим на Социалното осигуряване, като пожарникари по различните скали, категории или специалности, в общински организации, в учрежденията на автономните области, в Министерството на отбраната, в учреждението Испански летища и Въздушно плаване, така както и в консорциумите или сдружения, учредени от споменатите административни структури.

Към обичайната възраст за пенсиониране от 65 години се прилага намаление с периода получен като към реално отработените години като пожарникар се приложи намаляващ коефициент от 0,20.

Прилагането на намалението на пенсионната възраст в никакъв случай не може да доведе до получаване на правото на пенсиониране на възраст до 60 години или на 59 годишна възраст в случай, че се докажат 35 или повече години осигурителен стаж, без за целта да се включва пропорционалната част на допълнителните плащания за упражняване на дейност като пожарникар.
За пресмятане на реално отработеното време се приспадат всички отсъствия от работа освен следните:

        Причинени от болнични поради общо заболяване, или професинално, или злополука, било трудова или не.

        Прекъсването на договорните отношение поради майчински, бащински, осиновяване, ставане на приемно семейство, риск по време на бременността или риск по време на кърменето.

        Разрешените в съответните трудови норми, при които се запазва право на заплащане.

Периодът от време, с който се намалява пенсионната възраст се смята за осигурителен стаж само с цел определяне на приложимия процент върху регулативната база.

Както намалението на възрастта, така и изчисляването на този период от време са приложими, дори и пенсията да е по друг, различен от общия режим.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Предварително пенсиониране на лица с инвалидност

 

Обичайната пенсионна възраст от 65 години може да бъде намалена за заети лица с инвалидност от или над 45%, винаги когато в този случай става въпрос за регламентирано определена инвалидност, при която е превидимо намаляване на живота.

Предварително пенсиониране на лица с инвалидност от или над 65%.

След 01.01.2004 обичайната възраст от 65 години може да се намали чрез прилагането на намаляващи коефициенти в случаите на заети лица с инвалидност от или над 65%.

Намаляване на пенсионната възраст

 

 

Обичайната възраст за пенсиониране от 65 години, необходима за получаване на правото на пенсия се намаля с периода, съответстващ на реално отработеното ввреме по посочените коефициенти, винаги когато за отработените периоди от време се докажат следните нива на инвалидност:

        Коефициент от 0,25 в случай, че заетото лице е с доказана инвалидност от 65 или повече процента.

        Коефициент 0,50 в случай, че заетото лице е с доказана инвалидност от 65 или повече процента и се нуждае от грижите на друг човек във всекидневието си.

Минимална възраст:

След 01.01.08 година прилагането на съответните намаляващи коефициенти не може да доведе до получаването на пенсия преди навършването на 52 години.

Това ограничение не се отнася до работещите по  специалните режими (Въглищни мини и Морски работници), на които към 01.01.08 година са им признати намаляващите коефициенти спрямо пенсионната възраст и за които се прилага валидното до момента законодателство.

Изчисляване на реално отработеното време:

Приспадат се всички отсъствия от работа, освен следните:

        Поради болнични във връзка с общо или професионално заболяване или злополука, било трудова или не.

        Поради прекъсване на договора във връзка с майчински, осиновяване или ставане на приемно семейство, риск по време на бременността или кърмене.

        Разрешените в съответните трудови норми, при които се има запазва правото на заплащане.

Приложение:

От 01.01.08 години намаляващите коефициенти не се вземат предвид:

        Когато се удостоверява необходимата възраст за частично пенсиониране (освен в случай на приложимост на валидното до момента законодателство), в случаите на предварителното пенсиониране като член на взаимоспомагателна каса и на какъвто и да било друг вариант на предварителното пенсиониране.

        И за получаване на допълнителен процент за пенсиониращите се над 65 години.

Предварително пенсиониране на заети лица с инвалидност от или над 45%.

След 01.01.10 години е възможно намаляването на пенсионната възраст от 65 години за лица с инвалидност от или над 45%, когато става въпрос за регламентирано определена инвалидност, при която е предвидимо намаляване на живота.

Инвалидност, която може да доведе до намаляване на пенсионната възраст.

 

 

Инвалидността, при която е предвидимо намаляване на живота и които дават право на намаляване на пенсионната възраст са следните:

        Интелектуална инвалидност (преди наречена умствена изостаналост)

        Церебрална парализа.

        Генетични аномалии:

o                                Синдром на Даун.

o                                Синдром на Прадер-Вили

o                                Синдром на чупливата Х хромозома.

o                                Остеогенеза имперфекта.

o                                Ахондроплазия.

o                                Кистофиброза.

o                                Болест на Уилсон.

        Нарушения при аутизъм.

        Вродени аномалии свързани с Талидомид.

        Пост-полио синдром.

        Придобити мозъчни травми:

o                                Черепно-мозъчни травми.

o                                Следствия от тумори на централната нервна система, инфекции или натравяния.

        Психични заболявания:

o                                Шизофрения.

o                                Биполярно разстройство.

        Неврологични заболявания:

o                                Амиотрофична латерална склероза.

o                                Множествена склероза.

o                                Левкодистрофия.

o                                Синдром на Турет.

o                                Травматична лезия на гръбначния мозък.

Предварително пенсиониране поради членство във взаимоспомагателна каса. Получатели.

 

 

Могат да получат право на пенсиониране след навършване на 60 години, при прилагане на намаляващите коефициенти, регистрираните заети лица или тези в положение подобно на регистрация, които отговарят на общите изисквания (минимален осигурителен стаж и правопораждащ факт) и са включени в една от следните групи:

        Заетите лица, които са осигурени в една от Трудовите взаимоспомагателни каси за наети лица (включително Взаимоспомагателната каса за Испански работещи в Гибралтар, Националната взаимоспомагателна каса на Общинската администрация, и Касата за социални застраховки в Гвинея) до 01.01.67.

 

        Работещите, включени в Националната мрежа на Испанските железници (RENFE), преди 14.07.67 година.

 

        Работещите в Испанските теснолинейни железници (FEVE), в Концесионерните компании на Публичните железници и в Железници в страната на баските, АД, ако са постъпили в тези компании до 19.12.69 година.

 

        Включените по Специалния режим на Въглещните мини към 01.04.69 година и в някоя от Взаимоспомагателните каси във въглещното дело до 31.01.69 година.

 

        Заетите лица по Специалния режим на Морските работници до 01.08.70 година.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Правила в определени специфични случаи

 

 

Когато лицето е било осигурено по няколко режима от Системата на социалното осигуряване и не отговаря на всички условия за получаване на право на пенсия по нито един от тях, вземайки предвид само осигурителните вноски по всеки един от режимите, по които е било осигурено:

        Решението се взема въз основа на режима по който има най-много осигурителни вноски и  включвайки по същия режим всички останали осигурителни вноски от другите режими.

        Ако заетото лице не отговаря на условието за възраст по режима, по който има най-много осигурителни вноски, може да се отпусне пенсия по този режим, ако отговаря на условието за възраст по някой от другите режими, взети предвид за събиране на общия осигурителен стаж. За целта е необходимо да отговаря на едно от следните условия:

o                                Да е член на взаимоспомагателна каса към 01.01.67 година (или на друга дата, определена от съответните регулативни правила спрямо режимите или трудовите колективи предвиждащи друга дата), или на някоя предходна дата, или ако се удостоверят от чужда държава осигурителни периоди или подобни за дейности осъществени в тази държава до посочените дати, които дейности ако бяха осъществени в Испания биха довели до включването на заетото лице в някоя от взаимоспомагателните каси и които периоди трябва да се вземат предвид по нормите на международното право.

o                                Поне една четвърт от осигурителния стаж по време на трудовия живот трябва да е по режими, които признават правото на предварително пенсиониране, или по предшестващи ги режими или по режими на социалното осигуряване в друга държава. Достатъчно е да се докажат 5 години осигурителен стаж по споменатите режими ако общият осигурителен стаж е 30 или над 30 години.

        Признаването на правото на пенсия за лица до 65 години, когато се отговаря а условията разгледани в предходните точки, се осъществява по режима, по който лицето удостовери най-дълъг осигурителен стаж като се прилагат правилата на този режим.

        Пенсията ще бъде намалена с 8% или с процента, съответстващ във всеки един от случаите.

Предварително пенсиониране без членство във взаеимоспомагателна каса.

Получатели

 

 

Получават правото на предварително пенсиониране лицата, които отговарят на следните условия:

1) .- Навършени 61 години. В този случай не се прилагат бонусите за възраст, от които могат да се възползват заетите лица в някои от професионалните сектори поради вредна, токсична, опасна или нездравословна дейност.

2) .-  Доказване на минимален осигурителен стаж от:

        30 години (включва се като осигурителен стаж задължителната военна служба или социална служба до една година) като за целта не се взема предвид пропорционалната част от допълнителните заплати нито добавките за осигурени години и дни отработени до 01.01.67 година.

        От осигурителния период поне 2 години трябва да са включени в 15 години непосредствено преди пораждането на правото или непосредствено преди момента, в който е приключило задължението за осигуряване, ако се получава право за пенсиониране въз основа на регистрация или подобно положение без задължение за плащане на осигурителните вноски.

В случая на заети лица включени в специалната система за селскостопански наети работници, с цел да се удостовери минималният осигурителен стаж (30 години), е необходимо през последните 10 осигурени години поне 6 да съответстват на реална дейност в тази специална система. В този смисъл също се вземат предвид обезщетенията за безработица в тази специална система.

В случая на работещи на непълен работен ден, за да се докаже минималният осигурителен срок от 30 години, се вземат предвид само осигуровките в зависимост от отработените часове, както редовни, така и допълнителни, и се пресмята на колко теоретични осигурителни дни съответстват:

o                                Броят на реално отработените часове се разделя на 5, дневен еквивалент на 1826 годишни часа.

o                                Към получения брой теоретични дни се прилага коефициент от 1,5 и се получава броят дни, смятани за доказани.

                                                       Минимални осигурителни периоди. Част от деня се приема за цял отработен ден.

                                                       Брой години осигурителни вноски с цел определяне на процента приложим към регулативната база. Част от годината се приема за цяла година.

 

3) .- Вписани като търсещи работа, в държавните трудови бюра по време на поне 6 месеца непосредствено преди подаването на заявлението за пенсия. Не представлява пречка за изпълнението на това условие същевременното вписване като търсещ работа и осъществяването на дейност за собствена или за чужда сметка, винаги когато тази дейност е съвместима с вписването като търсещ работа съгласно действащото законодателство.

4) .- Когато прекъсването на трудовите отношения като следствие на прекъсването на трудовия договор не е по желание на заетото лице. В този смисъл се приема за желание на заетото лице непогрешимото изразяване на желанието му да сложи край на трудовите си отношения имайки възможност да ги продължи и при липса на обективна причина. Приема се, че прекъсването на трудовите отношения не е доброволно, когато прекратяването е по някоя от причините предвидени в член 208.1.1 на Общия закон за Социалното осигуряване.

Условията за регистриране в бюрата по труда в течение поне на 6 месеца и за това прекъсването на трудовите отношения да не е по причина на заетото лице, не се изискват в случаите когато работодателят, въз основа на задължение поето по колективно споразумение или индивидуален договор за предварително пенсиониране, е платил на заетото лице след прекъсване на трудовия договор сума, която общо взета не надвишава сумата, която би му се полагала като обезщетение за безработица и евентуално квотата, която би платил или евентуално по-високата квота, която би платил въз основа на специален договор със Социалното осигуряване. (Новото е в приравняването на индивидуалните договори за предварително пенсиониране с колективните договори).

Също така имат право на пенсия ако са изпълнени изискванията по алинеи 1, 2 и 3 и ако трудовите отношения са прекъснати по някоя от причините посочени в предходната алинея:

        Получателите на обезщетението за безработица, когато това се изчерпва поради изчерпване на срока на обезщетението или при получаване на пенсия съгласно посоченото в букви a) y f), алинея 1, от член 213  на Общия закон за Социалното осигуряване.

        Получателите на субсидии за безработица, на помощно ниво, на възраст над 52 години.

        Лицата над 52 години, които не изпълняват условията за получаване на субсидията за безработица след изчерпване на обезщетението за безработица и продължават да са регистрирани в бюрата по труда.

Не е необходимо изпълнението на условията 3 и 4, когато става въпрос за заети лица, на които фирмата по силата на колективен договор е изплатила поне по време на 2 години непосредствено преди заявлението за пенсия, сума, която общо взета не е по-малка от резултата при умножаване по 24 на сумата на следните величини:

        Месечната сума на обезщетението, което би се полагало на лицето при безработица, ако на датата на прекъсване на договора беше попаднало в законово положение на безработица.

        Месечната вноска изплатена от заетото лице по специална договореност, сключена от него.

За доказване на изпълнението на това условие, фирмата трябва да издаде удостоверение със сумата изплащана на заетото лице по силата на колективен договор поне по време на 2 години непосредствено преди датата на пенсионирането, както и с осигурителните вноски за безработица от 180 дни непосредствено преди напускането на фирмата. Лицето трябва да представи заедно със заявлението за пенсиониране и удостоверението на фирмата пред Териториалното поделение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Правила в определени специални случаи

 

 

В случай, че трябва да се пресметнат осигурителни вноски по различни режими на Социалното осигуряване.

        Признаването на пенсията е по режима, по който е регистрирано заетото лице, в момента на правопораждащия факт, винаги когато отговаря на всички условия за получаване на пенсия, установени по този режим, като се имат предвид само осигурителните вноски по този режим.

 

        В случай, че не е възможно да се получи пенсия по този начин, признаването на пенсията е по режима на Социалното осигуряване, по който лицето не е регистрирано, винаги и когато отговаря на всички останали условия за получаване на пенсията, като се имат предвид осигурителните вноски само по този режим.

 

        Ако и така не е възможно получаването на пенсия след прилагане на предходното правило, решението се взема по режима, по който лицето има най-много осигурителни вноски.

 

        Ако при прилагането на тези правила, Режимът по който се полага пенсията е Общият режим (или специалният режим по Въглищните мини, или Специалният режим на морските работници, когато става въпрос за наети лица), лицето може да получи пенсия по смисъла на слен 161.3 от Общия закон за Социалното осигуряване. В противен случай, не може да се приложи този механизъм за предварително пенсиониране.

Гъвкаво пенсиониране

Сфера на приложение

 

 

Приложимо е във всички режими на Социалното осигуряване, с изключение на специалните режими на Гражданските държавни служители от централната администрация, от Военните сили и служители от Правосъдната администрация.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Предмет

 

 

        Приема се за гъвкаво пенсиониране, произтичащото от възможността да се съвмести получаването на пенсия с договор на напълен работен ден, с ограниченията на трудовия ден по член 12.6 от Статута на трудещете се, с пропорционално намаляване на работния ден на пенсионера спрямо този на заето лице на сравним пълен работен ден.

        В този смисъл, се подразбира под „заето лице на сравним пълен работен ден“, заетото лице от същата фирма и трудов център, със същия трудов договор, осъществяващ същата или подобна трудова дейност. Ако във фирмата няма друго сравнимо заето лице на пълен  работен ден, се приема за пълен работен ден предвиденият в приложимия колективен договор, а ако няма такъв, максималният по закон трудоден.

        След 01.01.08 година, границите за намаляване на трудовия ден се фиксираха между минимум 25% и максимум 75%, с преходно приложение до 2012 година:

o                                През 2008 година, 85% (25% до 85%).

o                                През 2009 година, 82% (25% до 82%).

o                                През 2010 година, 80% (25% до 80%).

        След премахване на преходния период с Кралска наредба – закон 8/2010, от 20 май, границите на намаляване на трудовия ден се установиха след 25.05.2010 година между минимум 25% и максимум 75%.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Съобщаване за извършвана дейност / Частично прекъсване / Последици

 

        Пенсионерът, преди да започне дейност по договор на непълно работно време е длъжен да съобщи това в съответното териториално звено.

o                                Стойността на пенсията се намалява пропорционално на намаляването на трудовия ден, в сравнение с трудовия ден на друго заето лице на сравним пълен трудов ден.

o                                Намаляването на стойността на пенсията е от деня, в който започне дейността.

        Несъобщаването на обстоятелството в посочения смисъл има следните последици:

o                                Характер на неполагаща се пенсия, съответстваща на дейността с намалено работно време, от датата на започване на споменатата дейност.

o                                Задължението за връщане на неправомерно полученото, независимо от наложимите санкции съгласно предвиденото в закона за нарушенията и санкциите от социален характер.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Съвместимост / Несъвместимост

 

 

        Гъвкавото пенсиониране е несъвместимо с пенсиите за трайна неработоспособност, полагащи се за развиване на дейност след признаване на правото на пенсия, независимо от Режима по който се получава.

 

        Получаването на гъвкава пенсия е съвместимо с обезщетенията за временна неработоспособност или майчински, произлизащи от развиване на дейност на непълен работен ден.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Прекъсване на дейността / Приложение / Преизчисляване на пенсията

 

Осигурителните вноски по осъществените дейности по време на временното прекъсване на получаването на пенсията се отразяват с подобряване на пенсията след прекъсване на работа.

В този смисъл след съобщаване на приключването на осъществяването на дейността в териториалното бюро се възстановява получаването на цялата пенсия след преизчисляването ѝ въз основа на следните правила:

        Изчислява се наново регулативната база, чрез пресмятане на новите осигурителни вноски и прилагане на действащите в момента на прекъсване на дейността правила, освен ако прилагането на установеното в това правило води до намаляване на предишната регулативна база, в който случай се запазва предишната регулативна база, но се прилагат към стойността на пенсията осъществените увеличения от датата на определяне на регулативната база до прекъсване на работата.

        Осигурителните вноски след намаляване на стойността на пенсията:

o                                Водят до промяна на коефициента, прилаган към регулативната база, в зависимост то новия доказан осигурителен период.

o                                Прилагат се за да намалят или премахнат намаляващия приложен коефициент в момента на получаване на правото на предварителна пенсия поради членуване или нечленуване във взаимоспомагателна каса.

        Ако заетото лице почине намирайки се в положение на гъвкаво пенсиониране, при изчисляване на полагащите се обезщетения поради смърт и оцеляване, обезщетените лица могат да изберат как да бъдат изчислени:

o                                От положение, в което причинителят е бил заето лице.

o                                Или от положение на пенсионер. В този случай се приема за регулативна база, послужилата за определяне на пенсията като се прилагат осъществените увеличения от момента, от който е определена съответната регулативна база.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Други приложения

 

 

По време на получаване на пенсия за гъвкаво пенсиониране, пенсионерите запазват статута си на такива при признаването и получаването на здравни услуги.

Частично пенсиониране

Приема се за частично пенсиониране, придобитото след 60 години саедно с трудов договор на намален работен ден, свързано или не с щафетен договор спрямо безработно лице и при споразумение с фирмата за договор с фиксиран срок.

Получатели / Договори

        Получатели / условия

        Щафетни договори на намален работен ден

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Получатели / условия

 

Заетите наети лица, включени в някой от Режимите на Социалното осигуряване, навършили 60 години и отговарящи на останалите изисквания, необходими за получаването на пенсия за осигурителен стаж от Социалното осигуряване, могат да получат частична пенсия при следните условия:

Частично пенсиониране на 65 години, с или без щафетен договор:

        Минимална възраст: 65 навършени години (без прилагане на намаляващи коефициенти на възрастта за пенсиониране).

        Могат да са наети на пълен или непълен работен ден.

        Намаляването на работния ден трябва да е в рамките на минимум 25% и максимум 75%.

        Минимален осигурителен стаж: 15 години, от които 2 трябва да са включени в 15 години непосредствено преди правопораждащия факт.

        Стаж във фирмата: не е необходим.

        Щафетен договор: не е необходим.

Частично пенсиониране за лица до 65 години, със щафетен договор:

        Трябва да са наети на пълен работен ден. Приравняват се договорите на намален работен ден, чието общо отработено време съответства теоретично на сравнимо работно време, винаги когато на различните работни места са изпълнени условията за стаж, намаляване на работния ден и наемане на щафетно заето лице.

        Същевременно да се подпише щафетен договор.

        Минимална възраст (без приложение на намаляването на пенсионната възраст):

o                                Ако са членове на взаимоспомагателна каса: 60 навършени години.

o                                Ако не са членове на взаимоспомагателна каса, навършени 61 години. До 31 декември 2012 години, заетите лица, засегнати от договорености по дела за регулиране на работната сила или от колективни договори на фирми, приети и подписани до 25 май 2010 година получават право на пенсиониране на следната възраст:

- 60 години ако щафетният договор е на пълен работен ден и е безсрочен.

- 60 години и 6 месеца в останалите случаи.

        Намаляването на работния ден е в границите на минимум 25% и максимум 75% (може да достигне 85% ако щафетният договор е на пълен работен ден и е безсрочен).

        Минимален осигурителен стаж: 30 години реални осигурителни вноски (без да се взема предвид пропорционалната част на допълнителните заплати).

        Стаж във фирмата от поне 6 години непосредствено преди частичното пенсиониране.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Щафетни договори на намален работен ден

 

Особености на договора на намален работен ден на лицето, което се пенсионира:

        Подписва се на официален образец.

        В договора трябва да се отразят типичните елементи на договора на намален работен ден, така както и работният ден, на който е работело заетото лице преди и работният ден в резултат на намаляването му.

        Подписването на договора не предполага загубата на получените до момента права, нито на стажа на заетото лице.

Особености на щафетния договор:

        Подписва се на официален образец и в договора трябва задължително да се отбележат името, възрастта и конкретните условия на заместеното заето лице, така както и характеристиката на работното място, което ще заеме щафетното заето лице.

        Работното място на щафетното заето лице може да бъде това на заместваното заето лице или друго подобно, чиито функции съответстват на същата професионална група или категория.

В случай, че поради специфичните изисквания на дейността, осъществявана от частично пенсионираното лице, работното му място не може да бъде същото или друго подобно, на което ще постъпи щафетното заето лице, трябва да има съответствие между осигурителната база на двамата, по начин, че осигурителната база на щафетното заето лице не може да бъде по-ниска от 65% от осигурителната база на лицето, което ще се пенсионира частично.

 

        Трябва да бъде безсрочен или с такава продължителност, която остава на заместеното заето лице да достигне нормативната пенсионна възраст. Ако след навършване на възрастта частично пенсионираното лице продължава работа на непълен работен ден във фирмата, щафетният договор с конкретна продължителност може да се удължи чрез договор между страните за годишни периоди и при всички случаи се приема да приключен през годината, в която заместваното заето лице окончателно се пенсионира.

В случай на частично пенсионирано лице след навършване на пенсионната възраст, продължителността на щафетния договор за покриване на освободеното работно време може да бъде безсрочна или годишна. Във втория случай договорът автоматично се удължава с годишни периоди и приключва по начина посочен в предходния параграф.

        Може да се сключи на пълен работен ден или на непълен. При всички случаи обаче, продължителността на работния ден трябва да бъде поне толкова, колкото е намаляването на работния ден на заместваното заето лице. Работното време на заместващото заето лице може да допълни това на заместваното лице или да бъде паралелно.

Получатели

Заетите наети лица към фирми, които по силата на колективен договор или споразумение са замествани в момента на прекъсване на трудовите отношения от други лица, винаги когато са изпълнени изискваните условия:

Във връзка със заетото лице:

        Навършени 64 години. За правопораждащи факти до 01.01.2008 година, дата,на която влиза в сила Закон 40/2007, от 4 декември, за мерки по отношение на Социалното осигуряване, възрастта трябва да е навършена и не се вземат предвид облекченията по отношение на възрастта поради вреден труд или инвалидност (член 161 от Общия закон за Социалното осигуряване).

 

        Да са изпълнение останалите общи условия за получаване на правото на редовна пенсия: лицето да е регистрирано или в положение подобно на регистрация в съответния режим и да докаже минимален осигурителен стаж.

 

        Да принадлежи на фирма, която по силата на договор или споразумение е длъжна да замени в момента на пенсионирането заето лице с друго, вписано като безработно в съответното Бюро по труда.

Във връзка с фирмата, договорът за замяна на лицето, което се пенсионира:

        Трябва да отговаря на условията изисквани в специфичните нормативи за избрания вид наемане на работа, който може да бъде един от предвидените по закон, с изключение на наемането на непълен работен ден и евентуалното наемане според пазарните условия, натрупване на работа или излишък на поръчки.

 

        Продължителността на договора трябва да е поне една година.

 

        Оформя се в писмен вид и трябва да се отбележи името на заместваното заето лице.

 

        Регистрира се в съответното Бюро по труда, където се оставя един екземпляр, друг екземпляр се дава на заетото лице, което се пенсионира, за да го представи в териториалната служба при подаване на заявлението за пенсия.

Задължения на фирмите:

        Ако по време на валидността на договора се стигне до прекъсване на трудовите отношения на заетото лице, наемодателят трябва да го замести в максимален срок от 15 дни с друго безработно лице и за времето, оставащо до изпълнение на минималната продължителност на договора, освен при извънредни обстоятелства.

 

        В случай на неизпълнение, наемодателят трябва да изплати на териториалната служба сумата на набраната пенсия от момента на прекъсване на трудовите отношения на наетото лице и до навършването на поне една година от момента на първото наемане, за периода за който се намира в нарушение.

Специфично пенсиониране на 64 години

Вид пенсиониране, при което като мярка за насърчаване на заетостта, се намалява минималната изискуема пенсионна възраст от 65 на 64 години, без прилагане на намаляващи коефициенти за възраст и като се позволява на заетите наети лица да получат пенсия при същите условия, при които биха се пенсионирали на 65 навършени години.

Получатели

Заетите лица за чужда сметка, работещи към фирми, които по силата на колективен договор или споразумение са заместени в момента на пенсионирането им с други заети лица, ако са изпълнени изискванията:

За заетото лице:

        Навършени 64 години. За правопораждащи факти след 01.01.2008 година, дата на влизане в сила на Закон 40/2007, от 4 декември, относно мерки в сферата на Социалното осигуряване, възрастта трябва да бъде навършена, без да се имат предвид облекченията във връзка с вреден труд или инвалидност (член 161 от Общия закон за Социалното осигуряване).

 

        Да отговарят на останалите общи изисквания за получаване на редовна пенсия, да са регистрирани или в положение подобно на регистрация в съответния режим и да докажат минимален осигурителен стаж.

 

        Да работят във фирма, която по силата на споразумение е задължена същевременно да замести пенсиониращото се заето лице с друго лице, вписано като безработно в съответното Бюро по труда.

Във връзка с фирмата, договорът за заместване на пенсионращото се лице:

        Трябва да изпълнява изискванията и условията от специфичните нормативи за вида  наемане, което е избрала и което може да бъде всяко едно от предвидените по закон, с изключение на наемането на намалено работно време и евентуалното наемане според пазарните условия, наемането поради увеличението на обема работа или на поръчките.

 

        Продължителността му трябва да е поне една година.

 

        Сключва се в писмен вид, и трябва да включва името на заетото лице, което се замества.

 

        Регистрира се в съответното бюро по труда, където се оставя един екзампляр, друг екземпляр се дава на пенсиониращото се лице, за да го представи в териториалното бюро при подаване на заявлението за пенсиониране.

Задължения на фирмите:

        Ако по време на договора се прекъснат трудовите отношения на заетото лице, работодателят е длъжен да го замести в срок от 15 дни с друго безработно лице и за времето оставащо за изпълнение на минималната продължителност на договора, освен при извънредни обстоятелства.

 

        В случай, че не се изпълни, работодателят трябва да изплати на териториалното бюро стойността на изплатеното обезщетение за пенсиониране от момента на прекъсване на трудовите отношения на наетото лице до навършването на поне една година от първото наемане или за периода, в който се намира в нарушение.

 

Предварително пенсиониране от 01.01.2004, въз основа на дело за регулиране на заетостта.

 

Определя се, че всякакъв вид предварително пенсиониране между 1 януари 2004 година и датата, на която влиза в сила Законът за предприемане на мерки, било предварително пенсиониране на 61 години, било пенсиониране при условията на членуване във Взаимоспомагателна каса, поради прекъсване на трудовите отношения по смисъла на дело за регулиране на заетостта, има недоброволен характер. По тази причина, решенията, с които се отказва отпускането на предварителна пенсия, както и стойността на вече признатите пенсии ще се преразгледат след подаване на заявление от заинтересованото лице.

 

Специален режим на Работещите за собствена сметка или самостоятелно заети лица.

 

 

Получаването на пенсия се отпуска по същия смисъл и при същите условия като по Общия режим на Социалното осигуряване, при следните особености:

        Възраст: навършени 65 години.

Въпреки това, при определени специални случаи, могат да се пенсионират заети лица до 65 години, които по време на трудовия си стаж са внесли осигурителни вноски по някой от Режимите на Социалното осигуряване, признаващо правото на предварително пенсиониране, винаги и когато изпълняват определени условия.

        Осигурителна база:

Не се прилага включването на пропуснати периоди. Ако за периода взет предвид за изчисляване на пенсията се появят периоди, за които не е било задължително внасянето на осигурителни вноски, тези периоди не се покриват с минималните валидни в момента бази, съответстващи на заети лица над 18 години.

В случаите на освобождаване задължението за плащане на вноските, за периодите от дейността, за които не са внесени, с цел да се определи регулативната база, ще се имат предвид следните правила:

1.        Осигурителната база, взета предвид за определяне на регулативната база съответства на резултата от сумата на средната величина на осигурителната база за календарната година непосредствено преди влизането в сила на освобождаването от плащането на вноските и индекса на потребителските цени за последната посочена година, без да могат така изчислените бази да са по-ниски от стойността на минималната осигурителна база, фиксирана годишно в Закона за Общия държавен бюджет.

2.        С цел да се изчисли средната стойност на тази средна величина, се вземат предвид съответните осигурителни бази за дейността за собствена сметка, въз основа на която лицето е освободено от внасяне на осигурителните вноски.

3.        Ако няма осигурителни бази за всеки един от месеците на календарната година непосредствено преди освобождаването от задължението за плащане на вноските, се взема предвид средната стойност на съществуващите осигурителни бази, разделена на месеците, за които се отнасят.

4.        Ако не съществуват осигурителни бази от предходната година, се вземат предвид тези, от първата година, за която са платени вноските, като се изчислява средната стойност съгласно описаните в предходните алинеи правила, тази средна величина се увеличава с процента средна вариация от предходната или предходните календарни години до  годината, съответстваща на освобождаването от плащането на вноските.

        Процент:

Не се прилага скалата за компенсация за години според навършената възраст към 01.01.67 при изчилсяване на осигуителния стаж.

        Правопораждащ факт за пенсията:

o                                Последният ден от месеца, при който се приключват трудовите отношения за регистрирани лица.

o                                Последният ден на месеца, в който се подава заявлението за лица в ситуация подобна на регистрация.

o                                Датата, на подаване на заявлението за положения на нерегистрация.

        Икономически ефект:

От първия ден на месеца последващ правопораждащия факт.

        Съвместимост/несъвместимост:

Пенисионирането е съвместимо с поддържането на собствен бизнес и с развитето на дейност, пряко свързана с този бизнес.

Режимът на несъвместимост между получаването на пенсия и заетостта на пенсионера се прилага след 01.07.2011 година и по отношение на развитието на дейност от професионалисти, регистрирани в професионални камари, които в съответствие с установеното в петнадесетата допълнителна разпоредба от Закон 30/1995, от 8 ноември за регулиране и контролиране на частните застраховки, са освободени от задължението да се регистрират по RETA, независимо дали са членове на някоя от взаимоспомагателните каси за социално дело, което по смисъла на споменатата законова разпоредба дава възможност дейността им да е алтернатива на регистрацията по описания специален режим.

Не е приложима тази несъвместимост в случаите, в които съответната пенсия е съвместима с развитието на дейност за собствена сметка от професионалиста член на професионална камара до 01.07.2011 година, така както и за тези, които към тази дата са навършили 65 години.

        Освобождаване от плащането на вноски:

Лицата над 65 или повече години с най-малко 35 години осигурителен стаж (без да се вземат предвид вноските от допълнителните годишни заплати), са освободени от плащането на осигурителни вноски, освен в случаите на временна неработоспособност и професионални непредвидими разходи. Ако при навършването на 65 години заетото лице не отговаря на изискванията, това освобождаване се прилага от датата, от която докаже, че изпълнява изискванията.

        Частично пенсиониране: в очакване на регламент.

        Специално пенсиониране на 64 години не се включва.

        Предварително пенсиониране не като член на взаимоспомагателна каса: не се включва

        Предварително пенсиониране на инвалиди: не се включва.

Превoд: Г-жа Радостина Маврова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>