Прехвърляне на паричното обезщетение за безработица с формуляр U2

cumplimentar-formularioСпециална консултация от Националния осигурителен институт в България
Прехвърлянето на паричното обезщетение при безработица от Кипър в България вкара много наши сънародници, прибрали се през лятото в родината, в нова въртележка от проблеми.
“Ходенето по мъките” от Кипър – докато се вземат необходимите документи, се пренесе в България – докато се подадат необходимите документи, сигнализираха читатели на “Български новини”.
Най-много проблеми и неясноти възникват с формулярите U1 и U2 /предишни Е 301 и Е 303/.
Тежката ситуация в икономиката и трудовия пазар в Кипър, а и краят на туристическия сезон, ще принудят още наши сънародници да напуснат страната.
“Български новини” неведнъж е предоставял информация от Службата по социално осигуряване към Министерството на труда и социалното осигуряване в Кипър за това какво трябва да направите, преди да заминете от острова.
Заради възникналите проблеми за това какво трябва да направите, след като пристигнете в България, се обърнахме към Националния осигурителен институт /НОИ/, който е компетентният орган според европейските регламенти за обезщетението за безработица.
В специална консултация за “Български новини” експертите от НОИ разясняват прехвърлянето на паричното обезщетение за безработица с преносимия формуляр U2.
Преносимият документ U2 („Запазване на правото на обезщетение за безработица”) е разрешението, което е необходимо, за да се прехвърли отпуснато парично обезщетение за безработица в една държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ или Швейцария, когато лицето желае да се премести в друга държава-членка на ЕС/ЕИП или Швейцария, за да търси работа.
От 1 май 2010 г. този документ замени формуляр Е 303, който се издаваше при прилагане правилата на Регламент 1408/71 и Регламент 574/72.
Преносимият документ U2 се издава само на лица, които имат право на парично обезщетение за безработица по законодателството на съответната държава-членка на ЕС.
За издаването му лицето следва да отговаря на няколко принципни условия, които са разписани в правилата за координация на системите за социална сигурност, установени в Регламент (ЕО) 883/2004 и Регламент (ЕО) 987/2009.
Съгласно чл. 64, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004, напълно безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава-членка за получаване на обезщетения, и което отиде в друга държава-членка, за да търси работа там, запазва правото си на парично обезщетение за безработица при следните условия и в следните граници:
Преди заминаването си лицето трябва да е регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава най-малко в продължение на четири седмици, след като е останало без работа.
Компетентните институции могат да дадат разрешение за заминаването му и преди да е изтекъл този срок. – Безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата-членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там, и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава-членка.
Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в седемдневен срок от датата, когато е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало.
Компетентните служби или институции могат да удължат този срок в изключителни случаи. В случай, че заинтересованият не спази седемдневния срок, обезщетението се дължи от датата на регистрацията в службата по заетостта в съответната държава. -
Правото на парично обезщетение за безработица се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата-членка, която е напуснало.
Това е и при положение, че общата продължителност на паричното обезщетение за безработица не надхвърля общата продължителност на срока, на който лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава-членка.
Компетентните служби или институции може да удължат тримесечния срок до максимум 6 месеца между два периода на трудова заетост. Съгласно чл. 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004: -
Ако заинтересованото лице се завърне в компетентната държава-членка при или преди изтичането на тримесечния срок и се постави отново на разположение на службите по заетостта (регистрира се като безработно), то продължава да има право на обезщетение съгласно законодателството на тази държава.
Ако заинтересованото лице не се завърне в компетентната държава-членка при или преди изтичането на тримесечния срок (т.е. не се постави на разположение на службите й по заетостта), то загубва всички права на парични обезщетения за безработица.
В изключителни случаи компетентните служби или институции могат да разрешат завръщане на заинтересованото лице на по-късна дата, без то да губи правата си.
Преносимият документ U2 в Кипър се издава от Министерството на труда и социалното осигуряване. U2 трябва да бъде поискан преди напускане на Кипър.
В противен случай лицето може да няма право да прехвърли обезщетението си за безработица.
В преносимия документ U2 се вписва крайният срок, в който лицето следва да се регистрира в службите по заетостта на другата-държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария.
Когато тази друга държава е България, лицето следва на първо място да се регистрира като търсещо работа в териториално поделение на Агенцията по заетостта (дирекция “Бюро по труда”).
Ако лицата се регистрират след крайния срок, посочен в преносимия документ U2, те не губят правото си, но обезщетението ще се изплаща от датата на регистрация.
След регистрирането като безработно в България, лицето следва да подаде в Националния осигурителен институт заявление за удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта, към което да приложи издадения от Кипър преносим документ U2.
Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Националния осигурителен институт – www.nssi.bg, в раздел За потребителя/ Формуляри/ Формуляри и образци по регламенти.
Задълженията на НОИ се свеждат единствено до потвърждаване пред кипърското Министерство на труда и социалното осигуряване на датата на регистрация на лицето в службите по заетостта на България.
В съответствие с изискванията на българското законодателство, лицето следва да поддържа всеки месец регистрацията си като безработно в териториалното поделение на Агенцията по заетостта (дирекция “Бюро по труда”).
Това обстоятелство се потвърждава от Националния осигурителен институт по служебен път до кипърското Министерство на труда и социалното осигуряване всеки месец, без да е необходимо подаването на заявление от лицето.
Важно е да се отбележи, че обезщетението за безработица се изплаща директно от Кипър, от кипърската компетентна институция, по посочена от лицето банкова сметка, без посредничеството на Националния осигурителен институт или Агенцията по заетостта.
В случай, че по време на регистрацията настъпи промяна в обстоятелствата (например, лицето започне работа), то следва незабавно да информира институцията на Кипър, посредством преносим документ U3. В България той се издава от Националния осигурителен институт, след подаване на съответно заявление – “Заявление за издаване на преносим документ U3”.
То може да бъде намерено на електронната страница на Националния осигурителен институт в раздел За потребителя/ Формуляри/ Формуляри и образци по регламенти.  Източник:  newsbg.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>