Испания – Пълният текст на закона за получаване на парични обезщетения за безработица и социални помощи

2011080275paro_dentro

23.2. Парично обезщетение за безработица на ниво подпомагане

Право на субсидии при безработица имат безработните, които са регистрирани като търсещи работа в течение на един месец, през който не са отклонили подходящо предложение за работа, нито са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация, нямат никакви други доходи надвишаващи 75 процента от минималната работна заплата, от който процент се изключва пропорционалната част на извънредните заплати и се намират в едно от положенията, разгледани по-нататъка.

Състои се от парично обезщетение и за периода, за който се получава субсидията за безработица за лицата над петдесет и две години, териториалното поделение е длъжно да внася осигурителните вноски за пенсиониране. Когато субсидиите се получават от лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори:

за лица до петдесет и две години и ако получателят е доказал при отпускането на субсидията, че са платени осигурителните вноски във фонд Пенсиониране за сто и осемдесет или повече дни, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски, във фонд Пенсиониране, в течение на шестдесет дни, броени от датата, от която получателят е получил право на субсидиите за безработица.
За лица над петдесет и две години, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски във фонд Пенсиониране в течение на целия период, за който се отпуска субсидията и след навършване на посочената възраст.
Независимо от това, получателите на субсидии за безработица запазват правото си на медицинска помощ както и ако се полага на семейна помощ, при същите условия като работещите, включени в някои от осигурителните режими.
Периодът и размерът са в зависимост от вида субсидии, за които лицето има право:
- Лица с осигурителен стаж, които са приключили с получаването на паричното обезщетение за безработица и имат семейни отговорности.
- Лица с осигурителен стаж, на възраст над 45 години, които са приключили с получаването на паричното обезщетение за безработица и нямат семейни отговорности.
Испански работници емигранти, които се връщат от страни не принадлежащи на Европейското Икономическо пространство и с които няма Споразумение за защита в случаите на безработица и които работници докажат, че са работили поне дванадесет месеца през последните шест години в тези страни от последното си напускане на Испания и нямат право на парично обезщетение за безработица.
Лица с осигурителен стаж, които попаднали в положение на безработица, не са покрили минималния период за погасяване на осигурителните вноски за получаване на парично обезщетение.
Освободени от затвора.
Лица, с осигурителен стаж, декларирани работоспособни или частично неработоспособни в резултат на преосвидетестване и подобряване от състояние на тежка инвалидност, пълна и необратима инвалидност или обща инвалидност спрямо обичайната професия.
Специални субсидии за лица над 45 години, които са приключили с получаването на паричното обезщетение за безработица за период от двадесет и четири месеца.
Субсидии за безработица за лица над 52 години.

23.2.1. Лица с осигурителен стаж, които са изчерпали паричното обезщетение за безработица и имат семейни отговорности.
Условия
• Да са безработни.
• Да са регистрирани като търсещи работа в течение на един месец след като са изчерпали паричното обезщетение за безработица или лица над 45 години, изчерпали двадесет и четири месечното парично обезщетение за безработица (виж алинея 2, параграф 23.2) и не са отклонили подходящо предложение за работа, нито са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация.
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
• Да са изчерпали паричното обезщетение за безработица.
• Да имат семейни отговорности.
Ако лицето с осигурителен стаж има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност
• Шест месеца, които могат да се продължат с още два периода по шест месеца, при следните изключения:
• Лицата до 45 години, които са изчерпали паричното обезщетение за безработица от поне шест месеца, имат право на още едно продължение от шест месеца до достигане най-много на двадесет и четири месеца.
• Лицата над 45 години, които са изчерпали паричното обезщетение от четири месеца, имат право на още едно продължение от шест месеца до достигане най-много на двадесет и четири месеца.
• Лицата над 45 години, които са изчерпали паричното обезщетение от поне шест месеца, имат право освен това на още две продължения от шест месеца всяко едно от тях, до достигане най-много на тридесет месеца.
Възрастта се взема предвид на датата на изчерпването на паричното обезщетение за безработица.
• В случаите на лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори, продължителността е пропорционална на броя на месеците, за които са внесени осигурителните вноски по време на годината предшестваща подаването на заявлението.
Съдържание на субсидията
• размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.
В случите на лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори, които получават субсидията за безработица:
• Ако са до петдесет и две години и получателят е доказал при отпускането на субсидията, че са платени осигурителните вноски за сто и осемдесет или повече дни, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски, съответстващи на фонд Пенсиониране, в течение на шестдесет дни, от момента на пораждане на правото на субсидии.
• За лица над петдесет и две години, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски съответстващи на фонд Пенсиониране в течение на целия период, за който се отпуска субсидията и след навършване на посочената възраст.
• В случай, че предходното парично обезщетение е получено в резултат на загубата на работно място с намалено работно време, размерът на субсидията се изчислява в зависимост от отработените часове и базата на вноските в Социалното осигуряване е в същата зависимост като за субсидиите, ако правото е породено до 24 март 2007 година. Субсидиите, чието право е породено след 24 март 2007 година ще са в месечен размер от 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM) без да се приспадат пропорционално отработените предварително часове.

Ред за отпускане:
• Заявлението трябва да се подаде в срок от петнадесет дни от датата на приключване на паричното обезщетение или на „специалните субсидии за лица над 45 година, които са приключили двадесет и четиримесечното обезщетение за безработица“, в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es.
• Трябва да се представят следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация за заявителя и за членовете от семейството му и декларация за доходите на лицето и на членовете на семейството му.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• Семейна книга или еквивалентен документ за чужденци.
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите на заявителя и на членовете на семейството му.
23.2.2. Лица с осигурителен стаж, на възраст над 45 години които са изчерпали обезщетението за безработица и нямат семейни отговорности.
Условия:
• Да са безработни.
• Да са регистрирани като търсещи работа в течение на един месец след като са изчерпали паричното обезщетение за безработица или лица над 45 години, изчерпали двадесет и четири месечното парично обезщетение за безработица (виж алинея 2, параграф 23.2) и не са отклонили подходящо предложение за работа, нито са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация.
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
• Да са изчерпали паричното обезщетение за безработица.
• Да са навършили 45 години на датата на изчерпване на обезщетението.
Ако лицето има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност
• Шест месеца.
• В случаите на лица с осигурителен стаж, с постоянни нецелогодишни договори, продължителността съответства на броя месеци, за които са внесени осигурителните вноски за безработица по време на годината предшестваща заявлението.
Съдържание на субсидията
• размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.
В случите на лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори, които получават субсидията за безработица:
• Ако са до петдесет и две години и получателят е доказал при отпускането на субсидията, че са платени осигурителните вноски за сто и осемдесет или повече дни, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски, съответстващи на фонд Пенсиониране, в течение на шестдесет дни, броени от датата, на която е породено правото на субсидиите за безработица.
• За лица над петдесет и две години, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски, съответстващи на фонд Пенсиониране в течение на целия период, за който се отпуска субсидията и след навършване на посочената възраст.
• В случай, че предходното парично обезщетение е получено в резултат на загубата на работно място с намалено работно време, размерът на субсидията се изчислява в зависимост от отработените часове и базата на вноските в Социалното осигуряване е в същата зависимост като за субсидиите, ако правото е породено до 24 март 2007 година. Субсидиите, чието право е породено след 24 март 2007 година ще са в месечен размер от 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM) без да се приспадат пропорционално отработените предварително часове.

Ред за отпускане:
• Заявлението трябва да се подаде в срок от петнадесет дни от датата на приключване на паричното обезщетение или на „специалните субсидии за лица над 45 година, които са изчерпали двадесет и четиримесечното обезщетение за безработица“, в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es.
• Трябва да се представят следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация за заявителя.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите.
23.2.3. Завърнали се работници емигранти
Условия:
• Да са безработни.
• Да се регистрират като търсещи работа в едномесечен срок от завръщането си.
• да не са отклонили подходящо предложение за работа, нито да са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация. (виж алинея 2, параграф 23.2).
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
• Да докажат, че са работили поне дванадесет месеца през последните шест години от последното си напускане на Испания в страни не принадлежащи на Евроейското икономическо пространство или в страни, с които не съществува договореност относно защита за безработица. Ако се връщате от страна, различна от посочените или ако сте работили поне шест месеца, но не повече от дванадесет и сте навършили 45 години, погледнете отметката „Активна рента за заетост“.
• Да нямат право на паричното обезщетение за безработица.
Ако лицето има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност
• Шест месеца, с две еднакви по срок продължения най-много до осемнадесет месеца.

Съдържание на субсидията:
• размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.
Ред за отпускане:
• Заявлението трябва да се подаде в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es. в петнадесетдневен срок от датата на вписването като търсещи работа.
• Трябва да се представят следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, декларация за получаваните доходи и разрешението за изтегляне на данъчна информация.
• Национален документ за самоличност.
• Документ или документи доказващи отработеното време в чужбина и датата на завръщане (удостоверение за емигранта, издадено от районните звена или отдели по труда и социалните грижи към Правителственото представителство или подпредставителство).
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите.
23.2.4. Лица с осигурителен стаж, които в момента, в който се създава законовото положение на безработица не са покрили минималния период за внасяне на осигурителните вноски, даващ им право за получаване на паричното обезщетение.
Условия:
• Да са безработни и в законово положение на безработица (виж „Законови положения на безработица“ в точка 23.1)
• Да се регистрират като търсещи работа в петнадесетдневен срок от създаването на законовото положение на безработица.
• Да са внесли осигурителните вноски във фонд Безработица поне за три месеца ако имат семейни отговорности или шест месеца ако нямат такива и да не са покрили минималния изискван срок за получаване на паричното обезщетение.
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.

Ако лицето има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност:
В зависимост от броя месеци, за които са внесени осигурителните вноски и от това дали има или няма семейни отговорности.
• Ако лицето има семейни отговорности:
• Три, четири или пет месеца ако са покрити осигурителните вноски за съответно три, четири или пет месеца.
• Двадесет и един месеца ако са покрити осигурителните вноски за шест или повече месеци.
• Ако лицето няма семейни отговорности:
• Шест месеца, ако са покрити осигурителните вноски за шест илли повече месеци.
• В случаите на лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори, продължителсността съответства на броя месеци, за които са внесени осигурителните вноски във Фонд безработица по време на годината предшестваща заявлението.
Когато се признае правото в тези случаи, внесените осигурителни вноски, въз основа на които се отпуска субсидията не могат да се използват при отпускането на нова помощ, било като парично обезщетение, било като субсидия на ниво подпомагане.
Съдържание на субсидията:
• Размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.
• В случите на лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори, на възраст над петдесет и две години ще се платят също така осигурителните вноски във фонд Пенсиониране. В случаите на лица с осигурителен стаж, на възраст до петдесет и две години, получаващи субсидиите, ако получателят е доказал при отпускането на субсидията, че са платени осигурителните вноски за сто и осемдесет или повече дни, териториалното поделение ще внесе осигурителните вноски във фонд Пенсиониране, в течение на шестдесет дни, броени от датата на пораждане на правото на субсидии за безработица.

С цел да се определи размерът на осигурителните вноски в разгледаните по-горе случаи, се приема като осигурителна база минималният размер на осигурителните вноски, валиден в съответния момент.
В случай, че предходното работно място е било с намалено работно време, размерът на субсидията се изчислява в зависимост от отработените часове и базата на осигурителните вноските в същата зависимост като за субсидиите, ако правото е получено до 24 март 2007 година. Субсидиите, чието право е получено след 24 март 2007 година ще са в месечен размер от 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM) без да се приспадат пропорционално отработените предварително часове.
Ред за отпускане:
• Заявлението трябва да се подаде в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es. в петнадесетдневен срок от датата на вписването като търсещи работа.
• Трябва да се приложат следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация за заявителя и за членовете от семейството му и декларация за доходите на лицето и на членовете на семейството му.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• Семейна книга или еквивалентен документ за чужденци.
• Документ, доказващ законовото положение на безработица.
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите на заявителя и на членовете на семейството му.

23.2.5. Освободени от затвора
Условия
• Да са безработни.
• Да са регистрирани като търсещи работа в срок от един месец от датата на освобождаването от затвора.
• да не са отклонили подходящо предложение за работа, нито да са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация. (виж алинея 2, параграф 23.2).
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
• Да нямат право на паричното обезщетение.
• Лишаването от свобода да е било за период над шест месеца. Подразбира се, че отговарят на това условие непълнолетните задържани за дела определени като престъпление, винаги и когато освен, че са били лишени от свобода за времето отбелязано по-горе, в момента на освобождаването им са навършили 16 години. Също така се подразбира, че отговарят на това условие лицата, които са приключили с лечението на зависимостта от наркотиците, винаги и когато това лечение е протекло за срок над шест месеца и са изпълнили наказанието си за лишаване от свобода. По същия начин се подразбира, че отговарят на това условие непълнолетните чужденци, освободени от центовете за задържане и изпълняват съдебни мерки на свобода, когато отговарят на всички други условия за получаване на субсидията за безработица и само когато са регистрирани като търсещи работа.
Ако лицето има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност:
• Шест месеца, с две еднакви по срок продължения най-много до осемнадесет месеца.
Съдържание на събсидията:
• размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.

Ред за отпускане:
• Заявлението трябва да се подаде в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es. в петнадесетдневен срок от датата на вписването като търсещи работа.
• Трябва да се представят следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация и декларация за доходите на лицето.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• Документ за времето прекарано в затвора и за датата на освобождаването.
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите
23.2.6. Лица, с осигурителен стаж, декларирани работоспособни или частично неработоспособни в резултат на преосвидетестване и подобряване от състояние на тежка инвалидност, пълна и необратима инвалидност или обща инвалидност спрямо обичайната професия.
Условия
• Да са безработни.
• Да са регистрирани като търсещи работа в срок от един месец от датата на решението за преосвидетелстване и подобряване.
• да не са отклонили подходящо предложение за работа, нито да са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация. (виж алинея 2, параграф 23.2).
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.

Ако лицето има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност
• Шест месеца, с две еднакви по срок продължения най-много до осемнадесет месеца.
Съдържание на субсидията
• размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.

Ред за отпускане
• Заявлението трябва да се подаде в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es. в петнадесетдневен срок от решението за работоспособност или инвалидност на ниво непълна постоянна неработоспособност.
• Трябва да се представят следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация за заявителя и за членовете от семейството му и декларация за доходите на лицето и на членовете на семейството му.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• Решение на делото за преосвидетестване и подобряване.
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите
23.2.7. Специална субсидия за лица с осигурителен стаж, на възраст над 45 години, които са изчерпали двадесет и четири месечното обезщетение за безработица.
Условия
• Да са безработни
• Да са навършили 45 години на датата, на която изчерпват обезщетението за безработица.
• Да са изчерпали двадесет и четири месечното обезщетение за безработица.
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.

Тази субсидия е приложима за лица с осигурителен стаж, на постоянни нецелогодишни договори когато са приключили трудовите отношения въз основа на които са изчерпали обезщетението за безработица независимо от продължителността му, дори ако след като са го изчерпали и преди прекъсването на трудовите отношения са получавали сибсидии за безработица през периодите на прекъсване на трудовата дейност и в момента на подаването на заявлението са над 45 години. Тези лица имат право да получават този вид субсидия само ако са внесли осигурителните вноски съответстващи на постоянни нецелогодишни договори поне девет години по време на трудовия си стаж.
Ако лицето има право да получи „Субсидията за безработица за лица над 52 години“, ще получи тази субсидия.
Продължителност
• Шест месеца след датата на изчерпване на обезщетението за безработица, ако заявлението се подаде в определения срок.
• След като изчерпат тази „специална субсидия“, лицата имат право да получат съответната „субсидия за безработица“.
Съдържание на субсидията
• Размерът е в зависимост от броя на членовете на семейството, зависещи от лицето:
• Един или нито един зависещ член на семейството: размер 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 426 евро на месец.
• Два зависещи члена на семейството: размер: 107 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 569,78 евро на месец.
• Три или повече зависещи членове на семейството: размер: 133 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 708,23 евро на месец.
В случай, че предходното парично обезщетение е в резултат на загубата на работното място на намален работен ден, размерът на субсидията ще се изчисли в зависимост от отработените часове и базата за изчисление на осигурителните вноски ще е в същата пропорция за субсидиите, за които е получено право преди 24 март 2007 година. За субсидиите, за които е получено право след 27 март 2007 година, размерът на субсидията е 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM) без да се приспадат пропорционално предварително отработените часове.
Ред за отпускане
• Заявлението трябва да се подаде в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es. в петнадесетдневен срок от датата на вписването като търсещи работа.
• Трябва да се представят следните документи:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация за заявителя и за членовете от семейството му и декларация за доходите на лицето и на членовете на семейството му.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• Семейна книга или еквивалентен документ за чужденци.
• В случай, че териториалното поделение изиска, доказателство за доходите.
23.2.8. Субсидия за безработица за лица с осигурителен стаж, на възраст над 52 години.
Условия
• Да са безработни
• Да са навършили 52 години на датата, на подаване на заявлението.
• Да са регистрирани като търсещи работа в течение на един месец след като са изчерпали паричното обезщетение за безработица или лица над 45 години, изчерпали двадесет и четири месечното парично обезщетение за безработица (виж алинея 2, параграф 23.2) и не са отклонили подходящо предложение за работа, нито са отказали участие (освен по уважителна причина) в промоционални кампании, професионално обучение или преквалификация.
• Да нямат никакви други доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
• Да са внесли осигурителните вноски за безработица поне шест години по време на трудовия си стаж. С цел да се определи дали лицето е внесло осигурителните вноски за безработица поне шест години по време на трудовия си стаж, ще се имат предвид всички вноски за безработица, независимо от осигурителния режим.
• Да са изпълнени всички условия, освен възрастта, за получаване на право на пенсиониране в системата на Социалното осигуряване.
• Да става въпрос за един от следните случаи:
• Да са изчерпали паричното обезщетение за безработица, без да е задължително условие да се имат семейни отговорности.
• Да са завърнали се емигранти, които са работили поне дванадесет месеца в чужбина от последното си напускане на Испания и които нямат право на парично обезщетение за безработица.
• Да са освободени от затвора без право на паричното обезщетение за безработица, когато лишаването от свобода е било за срок над шест месеца.
• Да са декларирани работоспособни или частично неработоспособни в резултат на преосвидетестване и подобряване от състояние на тежка инвалидност, пълна и необратима инвалидност или обща инвалидност спрямо обичайната професия.
• Да са безработни и да нямат право на паричното обезщетение за безработица поради невнасяне на осигурителните вноски в минималния задължителен период (дванадесет месеца), винаги и когато са внесени поне за три месеца.
Тази субсидия не е приложима за лицата с осигурителен стаж на постоянни нецелогодишни договори за времето, в което се намират в това положение.
Продължителност
• До навършване на регламентираната възраст, за всеки един от случаите, за получаване на правото на пенсиониране.
Съдържание на субсидията
• Размер: 80 на сто от валидния в момента Публичен индикатор за рента от сбор ценни книжа (IPREM): 423 Евро на месец без намаляване на размера и без да се има предвид дали работата, въз основа на която е получено и изчерпано паричното обезщетение или работата, въз основа, на която се получава тази субсидия е била на намален работен ден.
• В случай, че са изпълнени условията за получаване на „специалната субсидия от лица с осигурителен стаж, на възраст над 45 години, които са изчерпали двадесет и четири месечното парично обезщетение за безработица“, размерът на тази субсидия през първите шест месеца ще бъде същият като за посочената „специална субсидия“.
• Териториалното поделение (Публична служба за Държавна заетост или ISM) изплаща осигурителните вноски съответстващи на фонд Пенсиониране.
Ред за отпускане
• Заявлението трябва да се подаде в срок от петнадесет дни, след изтичане на месеца на изчакване или от момента на навършване на 52 години (виж параграф 2, алинея 23.2) в Службата по обезщетенията или чрез www.sepe.es.
• В случай, че тази субсидия се отпуска поради законово положение на безработица и не са внесени осигурителните вноски, които дават право на паричното обезщетение (внесени са за между три и дванадесет месеца), заявлението трябва да се подаде през петнадесетте дни, последващи началото на законовото положение на безработица.
• Необходимите документи, независимо от причината довела до достъп до субсидията са следните:
• Образец на заявлението за субсидии, което включва поемането на ангажимента за трудова дейност, данните на превеждане на субсидията по банков път, разрешението за изтегляне на данъчна информация за заявителя.
• Документ за самоличност: Национален документ за самоличност за испански граждани и идентификационна карта или паспорт за чужденци.
• Удостоверение от Националния осигурителен институт, доказващ, че е изпълнен гратисният период за получаване на пенсия за трудов стаж.
• Освен това, ако заявителят е завърнал се емигрант, освободен от затвора или е деклариран работоспособен при преосвидетелстване от състояние на инвалидност, трябва да представи удостоверителен документ за тези обстоятелства.
• За да продължат да получават субсидията лица с осигурителен стаж, на възраст над 52 години, е необходимо да представят пред териториалното поделение декларация за получените през последните дванадесет месеца доходи и подкрепящите я документи, изискани от териториалното поделение. Тази декларация трябва да се представя на всеки дванадесет месеца от получаването на правото на субсидия или от датата на последното обновяване, в срок от петнадесет дни броени от деня, в който приключва дванадесетмесечният период.
Неподаването на декларацията в указания срок води до прекъсването на плащането на субсидията и на осигурителните вноски.
Представянето на декларацията извън посочения срок води до възобновяването на правото от датата на подаване на споменатата декларация.
• Също така, получателят на субсидията за лица над 52 години, който започне трудови отношения с намалено работно време и след приключване на тези трудови отношения, независимо дали е спряно обезщетението за безработица, или заинтересованото лице симултанно е получавало субсидията за лица над 52 години и трудовото възнаграждение за намалено работно време, след приключването на трудовите отношения, може да избере или да се възобнови получаването на субсидията за лица над 52 години, която е била прекъсната или да подаде заявление, в случай, че изпълнява условията, за получаване на паричното обезщетение за безработица при намалено работно време.
• Това правило се прилага и за лицата от специалния режим на осигуряване на селскостопанските работници, по начин, че получателите на субсидията над 52 години, които са прекъснали получаването ѝ поради започването на трудови отношения, и след приключването на отношенията отговарят на законовите изисквания за получаването на паричното обезщетение за безработица за лица с временни договори от специалния режим на осигуряване на селскостопанските работници, могат да изберат или да продължат да получават субсидията за безрабоотица за лица над 52 години, или да получат паричното обезщетение за безработица, разгледано в член четвърти от Закон 45/2002, от 12 декември.
Лицата, получаващи субсидията за лица над 52 години, могат да подпишат специалната договореност чрез Провинциалните дирекции на Главната каса на Социалното осигуряване за допълване на осигурителните вноски за пенсиониране, внасяни от териториалното поделение.
Съвместимост на субсидията за безработица с работа за чужда сметка
(Виж алинея 23.2.9.)
23.2.9. Обща информация за всички субсидии
Приоритети при получаването на субсидии
Приоритетен ред за получаване на субсидии:
• Признаване на правото на „субсидии за безработица за лица с осигурителен стаж, на възраст над 52 години“ е приоритетно пред всички останали субсидии.
• Признаването на правото на „специална субсидия за лица над 45 години, които са изчерпали получаването на двадесет и четири месечното парично обезщетение за безработица“ е преферентно пред субсидиите разгледани в алинея 23.2.1, “Лица, които са изчерпали получаването на паричното обезщетение за безработица и имат семейни отговорности“ и 23.2.2, “Лица над 45 години, които са изчерпали получаването на паричното обезщетение за безработица и нямат семейни отговорности“.
Семейни отговорности
Разбира се под семейни отговорности, поемането на отговорност за съпруга/съпругата и децата до 26 години или за инвалиди над тази възраст, така както и деца до 18 години в приемно семейство, когато доходите на така оформеното семейство, включващо заявителя, разделен на броя членове, от които е съставено, не надвишава 75 на сто от Минималната работна заплата, от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
Не се подразбира, че се поема отговорност за съпруга/съпругата, децата или децата взети в приемно семейство когато доходите им надвишават 75 на сто от Минималната работна заплата, от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати, с което за да се разделят доходите между членовете на семейството, изброени в предходната алинея, трябва да има, освен заявителят, още един член на семейството, чиито доходи са под 75 на сто от Минималната работна заплата, от които се изключва пропорционалната част на извънредните заплати.
В случая на жертви на полово или домашно насилие, и с цел да се установи наличието на семейни отговорности на жената, придобила осигурителен стаж, заявител за или получаваща субсидия за безработица, няма да се включва като семейна отговорност на жертвата, съпругът насилник, независимо от размера на доходите му, не се смята за член на семейството, нито се имат предвид доходите му.
Семейните отговорности трябва да са налични в момента на възникване на правото и по време на получаването. В случай, че към датата на възникване на правото не се докаже, липсата на индивидуални доходи или на наличието на семейни отговорности, може да се подаде отново заявление за получаване на субсидията ако в рамките на една година от възникването на правото, се докаже наличието на посочените условия.
Определяне на условието за липса на доходи
Приемат се като доходи, във връзка с получаването на субсидията, следните:
• Трудови възнаграждения
Включват брутните доходи от работа за чужда сметка, стипендии и други подобни помощи, така както обезщетението за прекъсване на трудовия договор ако надвишава размера на законовото обезщетение.
• Пенсии и парични обезщетения за безработица
Включват брутните доходи от всички видове пенсии и обезщетения, социални и други подобни заплати и т.н.
• Доходи от движима собственост
Включват брутните доходи от различни банкови сметки и финансови инвестиции.
• Доходи от недвижима собственост
Включват брутните доходи от недвижима собственост под наем, както и предполагаемите доходи от ненаета недвижима собственост, различна от обичайното жилище.
• Доходи от икомоническа, професионална, предприемаческа или селско-стопанска дейност.
Приемат се за доход нетните намалени приходи (приходи минус разходи) от различните видове дейности, така както и субсидиите за селско-стопанска дейност.
• Капиталови печалби
Включват се като доход приходите от принадената стойност или капиталовите печалби. Изчисляват се като разлика между капиталовите печалби и загуби.
Не се приемат за доходи:
• Сумата на доброволните вноски за финансиране по Специалното споразумение със Административните структури по Социалното осигуряване в полза на получателя.
• Паричните обезщетения за безработица на заявителя.
• Сумата, съответстваща на законовото обезщетение при прекратяване на трудовия договор, независимо дали плащането е осъществено наведнъж или на вноски.
• Заплатите от социален труд или от трудови отношения съвместими с Програмата за насържаване на заетостта.
• Предварителното изплащане на данъчното приспадане на работещата майка на деца до три години.
• Обезщетенията от Социалното осигуряване за деца, включително обезщетението изплатено в една вноска или данъчното приспадане за раждане или осиновяване, в данъчната декларация за доходите на физическите лица.
• Месечните помощи за изплащане на наема на жилището, единствената вноска за учредяването на гаранти, така както и заеми, полежащи на връщане.
Доходите се причисляват на титуляра, независимо от брачния режим, с изключение на доходите, получени от експлоатацията на имущество, собственост на единия от съпрузите ако брачният режим е на общност, в който случай, ще се начислят половината от доходите на всеки един от съпрузите.
Месечната сума на доходите се изчислява въз основа на следните правила:
• Месечните доходи, с получената месечна сума.
• Получените за период над един месец, с пропорционалната част за периода, за който се отнасят.
• Ако са получени в една единствена вноска, сумата се разделя на дванадесет месеца, полученият резултат се начислява за месеца, за който е получен доходът, а за следващите месеци се начислява като месечен доход, получен от инвестицията, съгласно обясненото в предходните точки или очакваните доходи, изчислени при прилагане на 50 на сто от законовата лихва.
Заявление
Заявленията за получаване на субсидията за безработица се подават в съответната Служба по обезщетенията или чрез www.sepe.es.
Ако заявлението е подадено извън определения срок, пораждането на правото ще бъде от датата последваща деня на подаване на заявлението, като продължителността му ще се намали с толкова дни, с колкото е просрочена датата на реалното пораждане на правото, в случай, че заявлението е било подадено в срок, и датата, на която е реално е подадено.
В деня на подаване на заявлението трябва да се поеме ангажимента за трудова дейност (виж алинея 23.1, «Ред за подаване на заявлението за парично обезщетение и пораждане на правото»).
Продължение на субсидията
• Всеки път след изтичане на шестмесечното получаване на субсидията, се подава заявление в териториалното поделение, за продължаването му, с приложени документи, доказващи, че обстоятелствата при отпускането на субсидията не са се променили. Това заявление се подава в периода между последващия ден на деня, на който изтича шестмесечното право на субсидии и петнадесетте дни последващи датата на приключване на платежния период на последното отпуснато месечно изплащане.
• Ако заявлението е подадено в срок, получаването на субсидията ще се продължи от последващия ден на приключване на шестмесечното право. В противен случай, правото за продължение ще е от последващия ден на подаване на заявлението, като се намали с толкова дни, с колкото е просрочено подаването му.
Изплащане на субсидията
• Изплащането на субсидията се осъществява след изтичане на месеца, за който се плаща, чрез паричен превод по банковата сметка избрана от лицето с осигурителен стаж. В обосновани случаи, териториалното поделение може да разреши изплащането в брой чрез банковата институция, която определи.
• Правото на получаване на всяка месечна вноска изтича една година след погасяването на правото.
Спиране на правото на субсидии
Спирането на правото предполага прекратяването на плащането на паричните обезщетения и на осигурителните вноски и може да стане по следните причини:
• Излизане в чужбина за търсене на работа, по трудови причини, за прекваллификация или за осъществяване на дейност по международно сътрудничество за срок до дванадесет месеца.
• Изпълнение на присъда лишаване от свобода, освен ако лицето с осигурителен стаж има семейни отговорности и не разполага със семейни доходи, които надвишават Минималната работна заплата, като в такъв случай ще продължи да получава субсидията след подаване на заявление от страна на заинтересованото лице.
• Работа за чужда сметка с продължителност до дванадесет месеца или докато работи за собствена сметка с продължителност до двадессет и четири месеца. Приема се за работа всякакъв вид дейност, която води до получаването или може да доведе до получаването на парични приходи или възнаграждение, несъвместимо със субсидиите за безработица, дори и да не предположи включването в някои от режимите на Социалното осигуряване, дори и да не покрива осигурителните вноски за безработица.
• Наказание за леки нарушения. Определят се като леки нарушения следните:
• Неявяването, след изрично призоваване, пред публичните служби по заетостта или пред агенциите по трудоустройство когато дейността се развива в областта на сътрудничеството с тези агенции и така е предвидено в Споразумението за сътрудничество.
• Неподновяването на търсенето на работа по начина и на датите, определени в документа за подновяване на търсенето на работа, освен от уважителни причини.
• Невръщането в срок на публичните служби по заетостта или на агенциите по трудоустройство, когато дейността се развива в областта на сътрудничеството с тези агенции и така е предвидено в Споразумението за сътрудничество, на бележката за явяване на определените място и дата за покриване на оферти за работа, предложени от тези служби.
• Неизпълнение на условията по ангажимента за дейност, освен по уважителна причина и само когато това нарушение не е определено като друг вид леко нарушение или като тежко нарушение.
• Наказание за тежки нарушения. Определят се като тежки нарушения следните:
• Отхвърлянето на подходящо предложение за работа, било от страна на публичните служби по заетостта, било от страна на агенциите по трудоустройство, когато дейността се развива в областта на сътрудничеството с тези агенции.
• Отказ от участие в работа за социално сътрудничество или в промоционални, квалификационни или преквалифиуикационни дейности, освен по уважителна причина, поредложени от публичните служби по заетостта.
• Спирането на правото поради наказание предполага освен прекратяването на плащането на обезщетенията, намаляването на признатото по право обезщетение с един месец, най-малко, или с три месеца, в зависимост от това дали става въпрос за леко или тежко нарушение и най-много до шест месеца в случай на повторение на нарушението.
• Спира се плащането на субсидията поради получаване на доходи надвишаващи определеното в член 215 от Общия закон за Социалното осигуряване и поради неотговаряне на условието за семейни отговорности за срок до дванадесет месеца, ако възникването на правото е основано на тези семейни отговорности.
• Поради отбиване на служба в звената, центровете и учреждения на Министерството на отбраната като резервист доброволец на активна служба за срок до дванадесет месеца.
Възстановяване на правото на субсидии
Във всички случаи на спиране на правото на субсидии, лицето с осигурителен стаж трябва да подаде заявление за възобновяване на правото в съответното поделение на Службата по заетостта след отстраняване на причината довела до спирането, с изключение на случаите на спиране поради нарушение, в които Държавната публична служба по заетостта ще го поднови служебно когато не е изчерпан срокът, за който е отпусната и когато заявителят е регистриран като търсещ работа.
За да се възобнови получаването на субсидията, с изключение на случаите на прекъсване поради наказание, заявителят трябва да докаже, че е отстранена причината за прекъсването, че е безработен и че продължава да отговаря на условията за липса на доходи или за наличието на семейни отговорности.
Възобновяването включва правото да получава субсидията за безработица за периода, който е оставал в момента на прекъсването. В случай на възобновяване поради наказание, правото се възобновява за времето, оставащо до изчерпване на субсидията като се приспада времетраенето на наказанието.
Правото на възобновяване се поражда след отстраняване на причината за прекъсването, когато заявлението се подаде в последващите петнадесет дни и със заявлението се включва вписването като търсещ работа, ако това не е направено предварително. Подаването на заявлението в извън установения срок, освен в извънредни ситуации, предполага загубата на правото с толкова дни, колкото има между датата на възстановяване на правото, ако заявлението беше подадено в срок и датата, на която реално се подава.
Ако причината за прекъсването е неизпълнението на условието за липса на доходи или за наличие на семейни отговорности, може да се подаде заявление за възобновяване на правото на субсидията във всеки един момент от последващите дванадесет месеца след момента на неизпълнение на условието, винаги и когато се докаже, че е отстранена причината за прекъсването.
На датата на подаване на заявлението се приема за възобновен ангажименът за дейност, освен ако териториалното поделение не изиска поемането на нов такъв.
Прекратяване на правото на субсидии
Правото на субсидии се прекратява по една от следните причини:
• Изтичане на срока, за който е отпусната субсидията.
• Излизане в чужбина на лицето с осигурителен стаж, освен в случаите на прекъсване.
• Смърт на получателя.
• Придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за инвалидност (обща, абсолютна или тежка инвалидност), като има право в случаите на инвалидност да избере едно или друго обезщетение.
• Работа за чужда сметка с продължителност до дванадесет месеца или докато работи за собствена сметка с продължителност до двадесет и четири месеца.
• Навършване на определената за пенсиониране възраст, освен ако няма право на пенсиониране по този ред или става въпрос за прекъсване на трудовите отношения или намаляване на работния ден с административно решение.
• Доброволен отказ от правото.
• Налагане на наказанието прекратяване на правото поради четвърто леко нарушение като последното наказание е било през предходните дванадесет месеца.
• Получаване на доходи надвишаващи 75 на сто от Минималната работна заплата или неизпълнение на условието за семейни отговорности за дванадесетмесечен или по-дълъг срок.
• Налагане на наказанието прекратяване на правото поради допускане за трети път на едно от следните тежки нарушения, последното от които е допуснато през предходните дванадесет месеца:
• Отхвърляне на подходящо предложение за работа, било от публичните служби по заетостта или от агенциите по трудоустройство когато развитието на дейността е в рамките на сътрудничеството с тези агенции.
• Отказ от участие в работа за социално сътрудничество или в промоционални, квалификационни или преквалификационни дейности, освен по уважителна причина, поредложени от публичните служби по заетостта.
• Налагането на наказанието прекратяване на правото поради допускане на тежко нарушение като неуведомяване за спиране на субсидията когато възникнат обстоятелства за спиране или прекратяване на правото, или когато престанат да се изпълняват условията за получаването на субсидията, в случай, че е получена неправомерно.
• Наказание за много тежки нарушения:
• Съвместяване на получаването на обезщетението с трудови отношения за собствена сметка.
• Получаването с измама на неправомерни обезщетения или в по-голям размер от съответстващия.
• Тайно споразумение с работодателя за неправомерно получаване на обезщетенията за безработица.
Несъвместимост на субсидията
Получаването на субсидията за безработица е несъвместимо с:
• Работа за собствена сметка, независимо, че за осъществяването ѝ не е задължително включването в някой от осигурителните режими на Социалното осигуряване.
• Получаването на пенсия или парични обезщетения от Социалното осигуряване, било за осигурителен стаж, било социални, с изключение на случаите на съвместимост, разгледани в следващата алинея.
• Получаването на доходи, от всякакъв род, надвишаващи 75 на сто от Минисмалната работна заплата, от които се изключва пропорционалната част от извънредните заплати.
• Работа за чужда сметка, по работния или административния осигурителен режим, освен ако се осъществява с намалено работно време или в случаите на съвместимост, разгледани в следващата точка.
• Инвестигационна или кооперативна дейност срещу заплащане и предполагащи развитието им на пълен работен ден.
• Упражняването на публична дейност, синдикална или от висшия ешалон на Администрацията, предполагащи пълно работно време и срещу заплащане.
• Активна служба срещу заплащане на резервисти доброволци, в звена, центровете и учрежденията на Министерството на Отбраната, за случаите на отбиване на службата, инструктаж, обучение или квалификация и преквалификация.
• Всякаква друга дейност, която предполага получаването на парчни средства от публичен характер, заместващи неполучените средства поради спиране на дейността като се запазва административната или трудова обвързаност.
Съвместимост на субсидията
• С обезщетението в резултат на прекъсване на трудовия договор.
• С детските отпускани от Социалното осигуряване, с пенсията за частично пенсиониране и с пенсиите, съвместими с трудовите отношения, въз основа на които се отпуска субсидията.
• Със стипендии и помощи, получени за участие в професионална квалификация или за стаж като част от учебния план в рамките на сътрудничеството между учебния център и държавното или частно предприятие, в което се отработва стажът.
• С дейност свързана със социално сътрудничество.
• С упражняването на публична или синдикална дейност срещу заплащане, предполагащи развитието ѝ на непълен работен ден, ако работещият избере съвместяването им, в който случай размерът на субсидията се намаля пропорционално на отработеното работно време.
• С работа за чужда сметка и на непълен работен ден, ако работещият избере да продължи да получава субсидията в намален размер с пропорционалната част на отработеното работно време.
• С непрофесионалните грижи за зависими лица.
Съвместимостта, за която се отнасят всички описани случаи е в зависимост от това получателят да докаже, че продължава да отговаря на условието за липса на доходи и на наличието на семейни отговорности, като приходите от тези дейности се приемат за доход с изключение на детските и законовото обезщетение за прекъсване на трудовия договор, съгласно член 215.3.2 Ревизирания текст на Общия закон за Социалното осигуряване.
• Могат да съвеместят субсидиите за безработица с работа за чужда сметка, безработните лица над 52 години, вписани в Службите по заетостта и получатели на някой от видовете субсидии описани в член 215 от ревизирания текст на Общия закон за Социалното осигуряване, когато се възползват от програмата за съвместяване, предвидена в петата преходна разпоредба на Закон 45/02, от 12 декември.
Прилагането на програмата е доброволно за безработните, за които се отнася предходният параграф.
За да се приложи този вид съвместимост, лицата трябва да бъдат наети на работа на пълен работен ден, с постоянни или временни договори, винаги когато продължителността на договора е над три месеца.
Помощите, които могат да получат получателите на субсидията и наемащите фирми са следните:
• Месечно заплащане на работещия на 50 на 100 от размера на субсидията, по време на продължителността на договора, с максимална граница два пъти оставащото време за получаване на субсидията и независимо от възможността за прекратяване на правото по причините предвидени в точки a), e), f), g) y h) от член 213 от ревизирания текст на Общия закон за Социалното осигуряване.
• Заплащане на работещия в една единствена вноска, на тримесечния размер на субсидията, ако работата по съвместимост задължава получателя да промени местожителството си.
• Приспадане от 50 на 100 от осигурителните вноски на работодателя в общия фонд, в случай на временно наемане на работа, максималната продължителност на приспадането е дванадесет месеца.
• В случай на постоянно наемане на работа, приспадане, съответстващо на Годишната програма за насърчаване на заетостта или на други нормативи в сила, винаги когато сключеният договор отговаря на определените за всеки случай условия.
Работодателят, през това време се задължава да плати заплатата, съответстваща на работника, като размерът ѝ се допълва със субсидията, получавана от работника до пълния размер на заплатата, и в същото време е длъжен да внася осигурителните вноски във фонд „Пенсиониране“ (в случай, че трябва да се внесат) на база цялата посочена заплата, включваща размера на субсидията.
Не е приложима съвместимостта когато става въпрос за договори за трудоустройство или за договори подпомагани от Публичната служба за държавана заетост в рамките на програмата за насърчаване на селскостопанската заетост, разгледана в Кралски указ 939/1997, от 20 юни, или когато наемането се осъществява от:
• Фирми, за които в момента на наемането е даден ход на делото за регулиране на заетостта.
• Фирми, в които безработният, получател на субсидията за безработица е работил през последните дванадесет месеца.
Не се прилага съвместимостта и когато става въпрос за наемане на съпруг/а, родители, деца и други роднини по кръвна линия или по сватовство както и в случаите на осиновяване, до втора степен включително, на работодателя или на членове на ръководния екип или членове на управителните институции или на фирми, приели юридическата форма на дружества, както и фирмите, създадени се в резултат на дружествата.
• Също може да се съвмести субсидията с работа за чужда сметка, ако се осъществява във фирми с до сто служители, ако получателят на субсидията замени един от тях, докато служителят участва в курсове за квалификация, винаги и когато тази квалификация е финансирана от една от Публичните администрации.
По време на продължителността на тези договори, сключени в рамките на Програмата, предвидена в преходната разпоредба на Закон 45/02, от 12 април, наетият безработен получава 50 на 100 от размера на обезщетението, с максимална граница два пъти оставащото време за получаване на субсидията.
Работодателят трябва да заплати на служителя разликата между получаваната субсидия и съответната заплата, като поема отговорност за погасяване на всички осигурителни вноски на база общия размер на споменатата заплата, включваща субсидията за безработица.
• Когато заинтересованият е член на някоя Професионална камара и удостовери, че не упражнява дейност.
Задължения на лицата с осигурителен стаж, на заявителите и на получателите на обезщетенията за безработица.
Лицата с осигурителен стаж, заявителите и получателите на обезщетенията за безработица са длъжни да:
• Внасят осигурителните вноски съответстващи на фонд безработица.
• Да представят документите и информацията, определени по закон, с цел признаването, прекъсването, приключването и възстановяването на правото на обезщетения.
• Да участват в дейностите за социално сътрудничество, в програми по заетостта, или в промоционални програми, за квалификация и преквалификация, определени от държавните служби по заетостта или агенциите по трудоустройство когато дейността се развива в областта на сътрудничеството с тези агенции и да приемат подходяща работа, предложена от държавните служби по заетостта или от споменатите агенции.
• Да подновят търсенето на работа по начина и в сроковете, определени в документа за подновяване на търсенето на работа и да се явят, когато предварително са призовани в териториалното поделение, в държавните служби по заетостта или в агенциите по трудоустройство когато дейността се развива в областта на сътрудничеството с тези агенции.
• Да подадат заявление за спиране на плащането на обезщетенията за безработица когато правото за получаването им е прекъснато или прекратено или когато престане да отговаря на условията за получаването им в момента, в който се появят тези обстоятелства.
• Да върнат преправомерно получените обезщетения.
• Да върнат в петдневен срок на държавните служби по заетостта или на агенциите по трудоустройство когато дейността се развива в областта на сътрудничеството с тези агенции, съответното писмено доказателство, че са се явили на посочените място и дата за покриване на офертите за работа, предложени от тези институции.
• Да се впишат като търсещи работа и да поемат ангажимента за дейност при условията определени в член 27 от Закона за Заетостта 56/2003, от 16 декември.
• Активно да търсят работа, да участват в дейности за подобряване на заетостта, определени от компетентните държавни служби по заетостта в рамките на плана за трудоустройство. /sepe.es

Преведе: Г-жа Радостина Маврова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>