Испания – Обезщетения при трудови злополуки и професионални болести

imagesИспанската социално осигурителна система няма отделни условия за трудови злополуки и професионални болести.

Въпреки това съответният служител ще получи определени обезщетения към описаните по-горе.

Трудовата злополука може да представлява телесна повреда, претърпяна от работника по време на работа или в резултат от работата му или болест, която не може да се класифицира като професионална, защото не е в официалния списък с професионални болести, но несъмнено е резултат от изпълнението на задълженията по време на работа.

Инцидентите, претърпени in itinere (по пътя към или от работа) също се считат за свързани с работата.

Професионална болест е болест, която е включена в официалния списък с професионални болести и е свързана с основните дейности, които могат да доведат до такива болести.

Какво е покритието?

Здравни грижи

В по-голямата си час здравни грижи се предоставят, както е описано по-горе в Глава II, във възможно по-широк обхват.

Те обикновено се предоставят без плащане на допълнителни такси.

Здравните грижи в някои случаи включват безплатни медицински продукти, както и всички обезщетения, свързани с рехабилитационни програми.

Някои институции са специализирани в областта на лечението и рехабилитацията на потърпевши от трудови злополуки или професионални болести.

Парични обезщетения

Ако неработоспособността е в резултат на трудова злополука или професионална болест, служителите винаги се считат за лица, внасящи вноски и, в зависимост от конкретния случай, обезщетенията се изплащат или от работодателя или от социално осигурителната служба.

Не се изисква предишен осигурителен период.

Обикновено обезщетения за временна неработоспособност се изплащат след период на изчакване от три дни.

Това не е валидно, в случай че временната неработоспособност е свързана с работата.

В случай на нараняване, свързано с работата, или професионална болест, обезщетенията се изплащан от деня, след който пациентът е преустановил работа, което е удостоверено от лекар (същото се отнася и за доброволно осигурените самостоятелно заети лица).

Размерът на тези компенсации е 75 процента от базата за изчисляване.

В случай на временна неработоспособност, причинена от трудова злополука или професионална болест, компенсацията се изплаща съгласно правилата, описани в Глава III по-горе.

За обезщетения за трайна неработоспособност, моля Вж. Глава V, Обезщетения за инвалидност.

В случай на постоянна телесна повреда, мутация или деформация вследствие на трудова злополука или професионална болест, които увреждат физически тялото, но не причиняват трайна неработоспособност (lesiones permanentes no invalidantes), може да се отпусне еднократно обезщетение, в случай че съответното нараняване е включено в официалния списък.

Специални еднократни плащания

В случай че трудова злополука или професионална болест предизвика смърт на осигуреното лице, към описаното в Глава VII общо обезщетение за преживели лица се предоставя допълнителна еднократна помощ.

Преживелият съпруг и, в случай че е приложимо, партньор или бивш съпруг получава сума, равна на шест пъти съответната база за изчисляване.

Всеки сирак получава еквивалента на базата за изчисляване, съответстваща на един месец.

В случай че няма преживял съпруг, партньор или бивш съпруг, съответната сума се разделя между сираците.

Ако няма съпруг или сираци, които имат право да получат помощи при обезщетение в случай на смърт и обезщетение за преживели лица и починалият живее с един или с двамата си родители, които издържа, те получават обезщетение в размер на дванадесет пъти месечната база за изчисление, в случай че и двамата са живи (и девет пъти, в случай че само единият е жив).

Небрежност на работодателя

Всички обезщетения, изплащани в случай на трудова злополука или професионална болест, се увеличават с 30 до 50 процента, в случай че инцидентът или смъртта са възникнали поради небрежност от страна на работодателя, който не е съблюдавал стриктно правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Обезщетенията, свързани с трудова злополука или професионални болести се изплащат, независимо дали работодателят е изпълнил своите осигурителни задължения към служителя.

Как се осъществява достъпът до обезщетения?

Бенефициерът има право да избере лекар, но в случай че се налага лечение в болница, лечебното заведение му се определя.

Получаването на парични обезщетения се заявява към компетентната социално осигурителна администрация (обикновено това е Националния социално осигурителен институт, Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS).

Вашето право на обезщетения за трудови злополуки и професионални болести при преместване в рамките на Европа

Разпоредбите на ЕС за обезщетения във връзка с трудови злополуки или професионални болести са много подобни на разпоредбите за обезщетения за болест (вж. раздели II и III).

В рамките на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако пребивавате или сте отседнали в държава, различна от тази, в която сте осигурени за трудови злополуки, вие обикновено имате право да получавате здравни грижи там във връзка с трудова злополука или професионална болест; паричните обезщетения обикновено се изплащат от институцията, която ви осигурява, дори ако пребивавате или сте отседнали в друга държава.

Когато трябва да бъдат изпълнени определени условия за получаване на право на обезщетения във връзка с трудова злополука или професионална болест, институцията, в която сте осигурени, трябва да вземе предвид осигурителните периоди, периодите на пребиваване или на заетост, които сте завършили съгласно законодателството на други държави от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

По този начин се гарантира, че хората няма да загубят своето осигурително покритие, когато сменят работодателя и се преместят в друга държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>