Испания – Обезщетения за преживели лица

imagesПомощи при смърт и пенсии за преживели лица се изплащат на преживели лица на починало осигурено лице, в случай че последното:

- E било регистрирано по социално осигурителна схема или е било с еквивалентен статус и е плащало вноски за поне 500 дни през последните пет календарни години преди смъртта си.

Това се отнася за случаите, в които смъртта не е настъпила вследствие на професионална болест.

Не се изисква минимален осигурителен период, в случай че смъртта е настъпила вследствие на инцидент, несвързан с работното място, трудова злополука или професионална болест.

Такъв не се изисква и за отпускане на пенсия за сираци;

- Hе е било регистрирано по социално осигурителна схема и не е било с еквивалентен статус, но е плащало социално осигурителни вноски за минимум 15 години;

- E получавало зависеща от вноски пенсия за прослужено време или пенсия за трайна неработоспособност;

- E получавало обезщетения за временна неработоспособност, риск по време на бременност, риск по време на кърмене, бащинство или майчинство;

- E  изчезнало след трудова злополука или друг инцидент при обстоятелства, които предполагат смърт, и не е имало новини относно изчезналото лице в продължение на 90 дни след инцидента.

В този случай преживелите лица нямат право на помощи при смърт.

Преживял съпруг/а

С някои изключения, съпругът/гата на починалия, който не е сключвал друг брак, има право на пенсия за преживяло лице.

Това се отнася за преживелия съпруг, както и за тели, които са били разведени, разделени или чиито брак е бил анулиран.

В някои случаи размерът на пенсията е пропорционален на продължителността на съвместния живот на съпрузите.

При определени условия, партньорът, който не е сключвал брак, има право на пенсия за вдовец или вдовица.

Преживели деца

Децата на починалото лице, независимо от правното естество на тяхната принадлежност, както и при определени условия децата на преживелите съпрузи, имат право на пенсия за сираци, в случай че към момента на смъртта на родителя им те са:

- Hе навършили 18 годишна възраст или са над тази възраст, но не могат да работят поради абсолютна трайна неработоспособност или тежка инвалидност;

- Cа под 22 годишна възраст (или 24 годишна възраст, в случай че и двамата родители са починали или имат степен на увреждане минимум 33 процента), когато техните доходи не надвишават минималната заплата (salario mínimo interprofesional).

Други членове на семейството

Обезщетения под формата на пенсия или временни обезщетения могат да бъдат отпуснати на други членове на семейството (напр. родители, баби и дядовци, внуци, братя и сестри) при определени условия, в случай че те са били на издръжка на починалия, нямат право на пенсия и са живели с починалия минимум две години преди смъртта му.

Какво е покритието?

Пенсии за вдовци или вдовици

Размерът на тази пенсия (pensión de viudedad) се изчислява на базата на 52 процента от съответната база за изчисляване, която зависи от статуса на заетост на починалия (активно зает или пенсионер – за последното базата за изчисляване е същата като тази за пенсия за прослужено време или инвалидност) и причината за смъртта (свързана с работата или не).

Когато бенефициерът издържа други лица и има определено ниво на доходите, този процент може да се увеличи до максимум 70 процента.

Изплащанията на пенсията се преустановяват, в случай че оцелелият съпруг сключи брак (с определени изключения, напр. ако той или тя е над 61 години или има степен на инвалидност над 65 процента и новият съпруг има недостатъчни доходи).

Пенсия за сираци

Размерът на пенсията за всеки сирак (pensión de orfandad) се изчислява по същия начин като пенсията за вдовец или вдовица, като се приложи фактор от 20 процента от съответната база за изчисляване.

В случай че няма преживял съпруг, размерът на отпусната му пенсия се добавя към пенсията за сираци (т.е. увеличение от 52 или до 70 процента).

В случай че има няколко бенефициера, сумата от пенсията за сираци и пенсията за вдовец/вдовица не може да надвишава 100 процента от базата за изчисляване (с някои изключения).

Ако детето е изгубило и двамата си родители, може да се отпусне увеличение, което да се приложи само за пенсията, генерирана от единия от починалите родители.

Пенсията за сираци престава да се изплаща, когато детето достигне определена възраст.

Същото може да се случи, в случай че неработоспособността, която е била основания за отпускане на пенсия, престане да съществува или бенефициерът бъде осиновен или сключи брак (в тези случаи правото на пенсия остава за лицата с абсолютна трайна неработоспособност или тежка инвалидност).

Пенсията престава да се изплаща, в случай че бенефициерът почине или служител, който е бил изчезнал и е смятан за починал, бъде открит жив.

Пенсии и временни обезщетения за други членове на семейството

При наличие на определени условия се предвижда пенсия за членове на семейството (pensión en favor de familiares).

Тя възлиза на 20 процента от базата за изчисляване.

Подобни правила се прилагат за временните обезщетения за членове на семейството, които се изплащат за период от максимум 12 месеца (subsidio temporal en favor de familiares).

С някои изключения, сумата от всички обезщетения за преживели лица не може да надвишава 100 процента от базата за изчисляване.

Помощи при смърт

Помощ при смърт (auxilio por defunción) се изплаща във всички случаи, независимо от причината за смъртта.

Помощта за смърт в размер на € 39,08 (през 2010) има за цел да покрие част от разходите за погребението.

Това е единственото обезщетение, предоставяно от социално осигурителната система с такава цел.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за преживели лица?

Заявлението за обезщетения или пенсии за преживели лица се подава към компетентната социалноосигурителна администрация.

Националният социално осигурителен институт (Instituto Nacional de la Seguridad Social – INSS) отговаря за предоставянето на тези обезщетения.

Вашето право на обезщетения за преживели лица при преместване в рамките на Европа

Като цяло, правилата, които се прилагат за пенсии за преживели съпруги/съпрузи или сираци и помощи при смърт, са същите като тези, прилагащи се за пенсии за инвалидност и старост (вж. глави V и VI).

А именно, пенсии за преживели лица и помощи при смърт следва да се изплащат без никакво намаление, промяна или преустановяване независимо от това къде в Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария пребивава преживелият съпруг или съпруга.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>