Испания – Обезщетения за безработица

imagesЛицата, които са безработни, но са в състояния и желаят да работят, или такива, които са били съкратени, или чието работно време (и съответно заплата) са понижени с поне 10 процента (максимум 70 процента) в резултат на намаляване, имат право на обезщетения за безработица.

Безработицата може да е пълна или частична. Обезщетенията за безработица са два типа:

Обезщетения за безработица, зависещи от вноски и специална помощ за безработица.

Обезщетение за безработица

Дадено лице има право на обезщетение за безработица, в случай че:

- E регистрирано по социално осигурителна схема, която покрива този риск, или е с еквивалентен статус;

- E безработно по смисъла на закона, активно търси работа и с готовност да приеме подходяща позиция;

- E плащало социално осигурителни вноски за най-малко 360 дни през последните шест години, преди да стане безработно или преди края на своето задължение да плаща вноски;

- E над 16 и под 65 годишна възраст, освен ако все още не отговаря на условията за пенсия за прослужено време;

- Hе е налице едновременен дисквалифициращ фактор.

Помощ за безработица

Помощите за безработица се предоставят под формата на обезщетения за безработица и приходи за активна интеграция.

Възможно е плащане на специална помощ за безработица на лицата, които нямат право на обезщетения, зависещи от вноски, защото не са платили достатъчно осигурителни вноски, както и на лица, чието право за обезщетения, зависещи от вноски, е изтекло и те са все още безработни.

Обезщетения, независещи от вноски, се изплащат само на лица, търсещи работа, чиито доходи са по-малко от 75 процента от месечната гарантирана минимална работна заплата (salario mínimo interprofesional), които са били регистрирани в агенцията по заетостта в продължение на един пълен месец и които не са отказали подходяща оферта за работа или програма за професионално обучение на SPEE.

Бенефициерът трябва също така да отговаря на други специални условия:

- Tой трябва да издържа други лица и да е с изчерпани права за задължителното зависещо от вноски обезщетение за безработица; или

- Tой трябва да е над 45 годишна възраст, да не издържа други лица и да е получавал зависещи от вноски обезщетения за период от минимум 24 месеца; или

- Tой трябва да е над 52 годишна възраст и да има друго право (различно от възраст) на пенсия за прослужено време; или

- Tой не трябва да има право на зависещо от вноски обезщетение за безработица, защото е плащал вноски за повече от три месеца (със семейни отговорности) или повече от шест (без семейни отговорности), но по-малко от 12 месеца, или е емигрант, който се завръща от държава, с която не е сключена спогодба за осигуряване за безработица, или е освободен затворник.

Приход за активна интеграция може да бъде предоставен на продължително безработни лица над 45 годишна възраст (но под 65 години).

Такъв може да бъде предоставен и на емигранти над 45 години, които се завръщат от чужбина и които са работили извън страната за период от минимум шест месеца, на лица с увреждания и на жертви на сексуално или домашно насилие.

Какво е покритието?

Обезщетение за безработица

Размерът на обезщетението за безработица (prestación por desempleo)варира в рамките на минималния и максималния размер, в зависимост от броя издържани лица.

Обезщетението в случай на пълна безработица е 70 процента от базата за изчисление за първите 180 дни и 60 процента от базата за изчисление след това.

Базата за изчисление е усреднената база от осигурителните бази през предишните шест месеца.

Определени са минимални и максимални обезщетения.

Обезщетенията за частична безработица са пропорционални намалени.

Лицата, които имат право на обезщетение за безработица, имат право на медицинско обслужване.

Периодът, в който те получават обезщетение за безработица, се счита за осигурителен стаж по отношение на другите обезщетения за социална сигурност.

Периодът на обезщетенията за безработица зависи от времето, за което лицето е плащало социално осигурителни вноски през последните шест години.

Ако са плащани вноски за поне 360 дни, обезщетение за безработица може да се получава за срок от до четири месеца.

Ако са плащани вноски за поне 2 160 дни, обезщетение за безработица може да се получава за срок от до две години.

Помощ за безработица

Специалните помощи за безработица (subsidio por desempleo) обикновено се изплащат за срок от шест месеца с възможност за удължаване за шестмесечни периоди, до максимум 18 месеца (в определени случаи е възможно допълнително удължаване).

Лице над 52 годишна възраст, което отговаря на законовите изисквания, може да получава такава помощ докато започне да получава пенсия за прослужено време.

Като общо правило, независещата от вноски помощ за безработица отговаря на 80 процента от универсалния публичен индикатор за приходите (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM).

За продължително безработните лица над 45 годишна възраст, които са изчерпали възможността за получаване на зависещо от вноски обезщетение за срок от две години, съществува специална шестмесечна помощ, която, в зависимост от издържаните членове на семейството, варира от 80 до 133 процента от IPREM.

Бенефициерите имат право и на медицинско обслужване.

Приход за активна интеграция

Приход за активна интеграция (Renta Activa de Inserción, RAI) се предоставя в размер на 80 процента от актуалния IPREM.

Например за 2010 IPREM е в размер на € 17.75 на ден или € 532.51 на месец или € 6,390.13 на година.

Приход за активна интеграция се изплаща за максимум 11 месеца.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за безработица?

Всички обезщетения за безработица се управляват, изплащат и контролират от Държавната агенция по заетостта (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE), освен за лицата, попадащи под специалния режим за морски служители, чиито обезщетения се управляват от Социалния институт за морски служители (ISM).

Вашето право на обезщетения за безработица при преместване в рамките на Европа

Обикновено държавата-членка, в която сте наети на работа, е отговорна за предоставянето на обезщетения за безработица.

Прилагат се специални разпоредби за погранични работници и други през гранични работници, които са пребивавали в държава-членка, различна от тази, в която работят.

Осигурителните периоди или периодите на заетост, завършени в други държави на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, могат да се използват за изпълняване на условията за вноски.

Ако желаете да търсите работа в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, можете при определени условия да пренесете тези обезщетения за ограничен период от време.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>