Нови правила в ЕС за ограничаване на рисковете за купувачите на жилища

auto_amikoo2Новите правила бяха одобрени вчера от ЕП и ще се отнасят предимно до ипотечните кредити за физически лица.

Новите правила засягат купувачите на жилища. Те вече ще трябва да бъдат по-добре информирани за разходите и рисковете, свързани с тегленето на ипотечен кредит, ще се ползват от частична защита срещу промени на пазара, които увеличават погасителните вноски, и ще имат повече закрила, ако не са в състояние да изплащат заема си, благодарение на нови правила, за които 

Правилата обхващат ипотечните кредити върху жилищни сгради, жилищни сгради с офис площи и земя за строеж. Новото законодателство допуска част от изискванията да бъдат адаптирани според нуждите и критериите на отделните държави-членки. При все това информацията, която получават купувачите, ще трябва да бъде представена по последователен начин навсякъде в ЕС.

Преди да бъде подписан договорът

Всеки, който се интересува от ипотечен кредит в ЕС, ще трябва да получи сравнима информация за наличните продукти и да бъде запознат с общите разходи и дългосрочните последици от тегленето на кредита. Предвижда се, също така, кредитните условия, които се предлагат на кредитополучателите, да отговарят на тяхното финансово положение и да отчитат техните перспективи и потенциални рискове.

Важна новост е правилото, че на кандидатстващите за кредит ще бъде даван задължителен 7-дневен период за обмисляне преди подписването на договора или право на отказ в рамките на 7 дни след това.

В рамките на действие на договора

Предвидени са гъвкави клаузи, сред които правото на кредитополучателя на предсрочно погасяване на кредита при условия, които могат да бъдат определени от държавите-членки, както и правото на кредитната институция на справедлива компенсация за такова предсрочно погасяване.

Друга новост е, че според новите правила за кредитите, които се предоставят в чуждестранна валута, кредитополучателят ще трябва да бъде предупреден преди подписване на договора, че дължимите погасителни вноски могат да нараснат. Като алтернатива, може да му бъде дадена възможност да промени валутата при определени условия и по валутния курс, определен в договора за кредит.

Защита при невъзможност за плащане

Депутатите добавиха нов текст, който посочва, че връщането на обезпечението ще бъде достатъчно за погасяването на задължението, ако кредитополучателят и кредитната институция изрично са включили такава клауза в текста на договора.

Когато кредитополучател не е в състояние да изпълнява задълженията си, собствеността трябва да бъде продадена на възможно най-добрата цена и да се улесни изплащането на оставащите погасителни вноски, така че да се защитят потребителите и да се предпазят от поемане на прекалени дългове за дълги периоди, заявяват депутатите.

Държавите-членки трябва да дадат гаранции за идентичното прилагане на новото законодателство на своя територия.

Докладчик: Антолин Санчес Преседо (С&Д, Испания)

Процедура: Съвместно вземане на решение (обикновена законодателна процедура), първо четене

Доклад за директива относно договорите за кредити за жилищни имоти

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0202+0+DOC+XML+V0//BG

Приетият текст (10 септември 2013 г.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

Съобщение за пресата за гласуването в парламентарна комисия (7 юни 2012 г.)

http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20120604IPR46265/html/Home-loans-better-advice-for-borrowers-more-stable-markets-for-lenders

Профил на докладчика Антолин Санчес Преседо (С&Д, Испания)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28295/mep_home.html

Процедурно досие

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0062(COD)&l=en

Източник: прессъобщение на българската редакция на Пресслужбата на Европейския парламент. www.europarl.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>