МОГАТ ЛИ ДА НИ ПОВИКАТ И ЗАДЪЛЖАТ ДА УЧАСТВАМЕ В ИСПАНСКИ НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

МОГАТ ЛИ ДА НИ ПОВИКАТ И ЗАДЪЛЖАТ ДА УЧАСТВАМЕ В ИСПАНСКИ НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС В КАЧЕСТВОТО НИ НА СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ?

Основна вълната от българи, които емигрираха в Испания направи това около 2000та година предимно по икономически причини. Мнозина от тях кандидатстваха за испанско гражданство. Основно изискване за получаването му бе непрекъснатият престой в Испания в продължение на 10 години и повечето от кандидатите вече покриваха този показател към 2010 година. В резултат на въпросните кандидатствания през миналата и тази година много българи започнаха да получават испанско гражданство.

Гражданството обаче, влече след себе си не само права, но и задължения. Едно от интересните задължения, което може съвсем неочаквано да Ви изненада е да бъдете включен в списъците за съдебни заседатели и да Ви повикат да участвате като съдебен заседател по сериозно наказателно дело. За да не бъде това за Вас пълна изненада, в настоящият материал Ви излагаме правилата за подобно участие, съветвайки Ви ако това се случи, а нямате възможност да отделите време за подобно участие, незабавно да се обърнете към юрист, който да Ви помогне да се оттеглите от списъкът на съдебните заседатели.

ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА

Съгласно действащото испанско законодателство, институтът на съдебните заседатели е уреден в специален наказателен закон, който се нарича Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado или Устройствен Закон 5/1995, от 22 май за Трибуналът на Съдебните Заседатели, наричан от- тук нататък за краткост «Закона».

Сред испанските юридически среди Законът е масово критикуван поради опита му да пренесе чужд англосаксонски модел на испанска «континентална» почва, най-вече поради липсата на професионална подготовка на съдебните заседатели.

ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1334658844_4Така или иначе законът действа и се отнася за много сериозни престъпления, основната част от които изброяваме по-долу:

А. Престъпления срещу лицата. Тук влизат следните престъпления:

  1. Убийство;

  2. Заплашване;

  3. Неоказване на помощ;

  4. Кражба с взлом;

Б. Престъпления извършени от длъжностни лица при упражняването на служебните им функции. Тук влизат следните престъпления:

sad_rr1.Неправилно съхранение на документи;

2. Съучастие;

3. Трафик на влияние;

4. Злоупотреба с публични фондове;

5. Измама;

6. Участие в сделки забранени за държавни служители;

7. Неопазване на затворници (визира се бягство от затвора);

law-legal-book-ss-1920В. Престъпления срещу честта.

Тук влизат следните престъпления:

  1. Обида;

  2. Клевета.

Г. Престъпления срещу свободата и сигурността.

СЪСТАВ НА ЖУРИТО (СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ)

Журито се състои от девет съдебни заседатели плюс един магистрат член на националната аудиенция (Висш испански съдебен орган занимаващ се само с най-висш ранг престъпления като тероризъм, големи корупционни скандали, големи компютърни измами и прочее). Предвидени са и двама резервни съдебни заседатели.

ФУНКЦИИ НА ЖУРИТО

Съгласно член 2 от Закона:

1). Журито издава присъда обявяваща за доказани или недоказани фактите по делото, очертани от магистрата;

2). Журито се произнася по виновността или невинността на обвиняемия, относно участието му в престъпните факти, по които е налице обвинение;

3). Журито се ръководи от принципите за независимост, отговорност и подчинение на закона съгласно чл. 117 от Конституцията на Кралство Испания;

НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Съгласно член 13 от Закона, кандидатските листи на съдебните заседатели се формират по следния начин:

1.  Провинциалните делегации към Бюрото за списъците на населението осъществяват теглене на жребий за всяка провинция в рамките на последните 15 дни на месец септември на четните години, за да определят двугодишен списък на кандидатите за съдебни заседатели.

За тази цел, в тридневен срок преди датата предвидена за тегленето на жребия, президентите на Провинциалните Аудиенции (висши испански съдилища) определят и известяват на Делегата към Бюрото за списъците на населението на съответната провинция, броя на кандидатите за съдебни заседатели, които считат за необходимо да бъдат определени чрез теглене на жребий в рамките на конкретната провинция.

Въпросната бройка се изчислява като се умножи по 50 броят на делата, които се предвижда да бъдат разглеждани от Трибунала със съдебни заседатели, като преценката се прави на базата на нуждите от предходните години за съответната провинция плюс прогноза за вероятното увеличение на тези нужди.

2.  Имената на кандидатите, които ще определи жребият се теглят от съответните актуализирани избирателни списъци, подредени по общини, по азбучен ред и по номерация в рамките на съответната провинция.

Така изготвеният списък се изпраща до кметствата по места и се излага предварително в продължение на шест дни преди датата на тегленето на жребия. (Тук идеята е населението да се информира и ако някой има възражения, да ги заяви и името му да не участва в тегленето на жребия).

Тегленето на жребия се извърша в специално пригодена зала, подготвена за целта от съответната Провинциалната аудиенция на публично заседание (сесия) и съгласно правилата на специална наредба.

3.  В срок от седем дни след  датата на тегленето на жребия, всеки гражданин може да формулира своите възражения пред Провинциалната Аудиенция по отношение провеждането на тегленето на жребия.

Аудиенцията, съставена от председателя й, най-стария магистрат (имат предвид дата на назначаването му, а не неговата възраст) и най-скоро назначения магистрат, заедно със съдебния секретар или секретаря на трибунала или на първа секция, изготвя доклад до Делегата към Бюрото за списъците на населението на съответната провинция и извърша действията, които счита за необходими.

Преди 15ти октомври издава мотивирана резолюция, с която известява за решението си Делегата към Бюрото за списъците на населението на съответната провинция дали следва жребият да бъде повторен.

4.  Провинциалните делегации към Бюрото за списъците на населението изпращат списъците на кандидатите за съдебни заседатели на съответната Провинциалната Аудиенция, която на свой ред ги препраща до кметствата и до Държавен вестник на съответната провинция, за надлежното им излагане или публикуване в рамките на последните 15 дни на месец октомври. Междувременно, в рамките на същия срок, по служебен ред, съдебният секретар на Провинциалната Аудиенция уведомява по пощата всеки един от кандидатите за съдебни заседатели за включването му в списъка на журито, като същевременно му се предава и документация указваща случаите, при които той има право на отказ поради нетрудоспособност, несъвместимост, или извинителни причини, които не му позволяват да упражнява тази функция, както и информация за процедурите, които трябва да следва да предприеме, за да обжалва избора си.

Както винаги напомняме, че тази статия не съставлява юридически съвет, а притежава изцяло ориентировъчен характер.

J3D9853-1024x749Статията изготви адв. Дора Пощакова

Тел. 629 061 545

www.poshtakova.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>