Испания – Минимални средства

imagesНа лицата, намиращи се в определена ситуация на нужда, се предоставят финансирани от данъците независещи от вноски обезщетения въз основа на проверка на доходите.

Обезщетенията не се отпускат по преценка и размерът им варира в зависимост от редица фактори.

Не съществува обща система за социални помощи без плащане на вноски.

Въпреки това на определени категории лица, намиращи се в определена ситуация на нужда, се осигурява независещ от вноски минимум.

Конкретните условия за право на независещата от вноски пенсия за инвалидност са

- възраст: лицето трябва да е на минимум 18 годишна възраст и под 65 годишна възраст;

- пребиваване: лицето трябва да пребивава законно в Испания и да е пребивавало в Испания поне пет години, включително две календарни години преди датата на кандидатстване;

- степен на инвалидност или хронично заболяване от поне 65 процента;

- да няма достатъчно други доходи.

Конкретните условия за право на независещата от вноски пенсия за прослужено време са

- възраст: лицето трябва да е навършило 65 години;

- пребиваване: лицето трябва да живее в Испания и да е живяло в Испания в продължение на поне десет години между 16тия си рожден ден и датата на пенсиониране, включително две календарни години, непосредствено преди датата на кандидатстване, и

- да няма достатъчно други доходи.

Безработните лица, законно пребиваващи в Испания, могат да имат право на помощ за безработица под формата на обезщетения за безработица или приход за активна интеграция (както е описано в Глава X: Безработица).

На испанките граждани, живеещи в чужбина, както и на завърнали се от чужбина, се предоставя определен минимум средства.

За да има право на това, испанският гражданин трябва да живее в страна, в която не съществува система за социално осигуряване.

Той трябва да е над 65 годишна възраст, за да има право на обезщетение за старост и между 16 и 65 годишна възраст, за да има право на обезщетение за инвалидност.

Завърнали се лица над 65 годишна възраст могат да имат право на такива обезщетения, в случай че са испански граждани, родени в Испания и живели в страни, в които няма установена система за социално осигуряване, или са лица с испански произход, които са живели в Испания в продължение на осем години, преди да подадат заявление, и да са имали испанско гражданство за този период.

Какво е покритието?

Независеща от вноски пенсия за инвалидност

На всички живеещи в страната лица с увреждания се предоставя независеща от вноски пенсия за инвалидност (pensión de invalidez no contributiva), безплатна медицинска и фармацевтична грижа и допълнително социални услуги, дори и те никога да не са плащали социално осигурителни вноски или да не са го правили достатъчно дълго, за да получат зависеща от вноски пенсия.

Лице с недостатъчно средства е лице, чийто сумарен годишен доход, изчислен за 2010 година, е по-малко от € 4755,80.

Тази сума се коригира според размера на домашната единица (тя е по-висока, ако повече членове на семейството живеят заедно).

Домашна единица (икономическа единица) съществува за всички случаи, в които бенефициерът живее с други лица, независимо дали са бенефициери или не, свързани с него чрез брак или кръвна връзка до второ ниво.

Пенсията се изчислява на годишна база (€ 339.70 за месец; 14 плащания т.е. € 4755,80 на година).

В случай че в една икономическа единица има повече от един бенефициер, размерът за всеки бенефициер се изчислява чрез разделяне на сумата на пенсията плюс 70 процента от пенсията, умножена по броя на бенефициерите минус един на броя на бенефициерите.

Годишните приходи или доходи на бенефициера не трябва да надвишават годишния размер на независещата от вноски пенсия с повече от 25 процента.

В такъв случай независещата от вноски пенсия ще бъде пропорционално намалена.

Независимо от това, сумата на пенсията не може да е под една четвърт от пълния размер на пенсията (т.е. € 1188,95 за 2010 година).

Когато степента на инвалидност е 75 или повече процента и за извършване на основните дейности се изисква помощ от други лица, към размера на пенсията се начислява надбавка в размер на 50 процента от размера й.

Независеща от вноски пенсия за прослужено време

Всички пенсионери в нужда получават парични обезщетения, безплатна медицинска и фармацевтична грижа и допълнителни социални услуги, дори и те никога да не са плащали социално осигурителни вноски или да не са го правили достатъчно дълго, за да получат зависеща от вноски пенсия.

Правилата за изчисление на независеща от вноски пенсия за инвалидност (спомената по-горе) се прилагат и за независещата от вноски пенсия за прослужено време (pensión de jubilación no contributiva).

Помощ за безработица

Изчислението на помощта за безработица и дохода за активно интегриране са описани в Глава X: Безработица.

Минимум за испански граждани, живеещи в чужбина, и за завърнали се лица

Минимумът за испански граждани, живеещи в чужбина, и завърнали се лица ((prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados) се изчислява по два начина.

За испанските граждани, живеещи в чужбина, помощта се определя годишно от Националната служба за емиграция (Dirección General de Emigración).

Завърналите се граждани имат право на размер, равняващ се на независещата от вноски пенсия за прослужено време.

Единствената разлика е, че този размер се плаща 12 пъти в годината (а не 14 пъти, както е при независещите от вноски пенсии за прослужено време).

Помощи за жилищни разходи

Помощите за жилищни разходи са насочени към облекчаване на разходите за наем, когато бенефициерът изпълнява, наред с другото, следните условия:

- има право на независеща от вноски пенсия за старост или инвалидност,

- няма собствено жилище,

- не е роднина до трето коляно на собственика.

Помощите за жилищни разходи възлизат на € 525 на месец (през 2010 г.).

Социални услуги

Испанската система за социално осигуряване управлява следните социални услуги:

места в старчески домове, домашна помощ, почивки и престои в спа центрове, мрежи от центрове и хостели за възрастни, места в центрове за лица с физически и умствени увреждания и здравни грижи (лечение и рехабилитация).

Морските служители, които във връзка с работата си трябва да останат за известно време на испанско пристанище, имат достъп до специални социални услуги, информация и финансова помощ в мрежата от „Домове за морски служители“ (Casas del Mar), които обхващат всички основни пристанища.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за минимални средства?

Независещите от вноски пенсии за инвалидност и прослужено време се организират регионално, а минимумът за испански граждани, живеещи в чужбина и за завърналите се лица се организира централно.

Независещите от вноски пенсии се определят от Автономните области (Comunidades Autónomas), които изпълнява функциите на Института за възрастни социални услуги (Instituto de Mayores y Servicios Sociales – IMSERSO), прехвърлени, към тях.

Бенефициерите на тези пенсии са задължени да докладват в рамките на 30 дни за изменения на статуса си, които биха могли да влияят на правото и размера на пенсията.

През първото тримесечие на всяка година те трябва да представят декларация за приходите на домашната единица за последната година.

Тези данни могат да се сверят с данъчната администрация.

Помощите за безработица трябва да се заявяват в Държавната агенция по заетостта (Servicio Público de Empleo Estatal – SPEE), а минимумът за испански граждани, живеещи в чужбина, и завърнали се лица – в Националната служба за емиграция (Dirección General de Emigración).

Запитванията относно конкретни социални услуги трябва да се адресират до IMSERSO, а за морските служители – до Социалния институт за морски служители (Instituto Social de la Marina – ISM).

Като общо правило, бенефициерът е задължен да възстанови обезщетенията в случай на грешка, измама или неуведомяване на службите в случай на промяна на обстоятелствата.

Вашето право на обезщетения за минимални средства при преместване в рамките на Европа

Като общо правило, паричните обезщетения за болест (т.е. обезщетенията, предназначени по принцип да заменят доходи, които са преустановени поради болест) винаги се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това къде пребивавате или сте отседнали.

Правилата на ЕС за координация се прилагат единствено за социална сигурност, не за социални помощи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>