Как да прехвърлим обезщетението за безработица /PARO/ от Испания в България или друга държава, членка на ЕС

Cola-paroМного наши съграждани, останали без работа, но имащи право на обезщетение за безработица, се налага да се приберат в България. В статията ще изложим как може да стане това, без да загубим паричното обезщетение, което се ни се полага. Това става чрез формуляр U2.

Преносимият документ U2 („Запазване на правото на обезщетение за безработица”) е разрешението, което е необходимо, за да се прехвърли отпуснато парично обезщетение за безработица в една държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство /ЕИП/ или Швейцария, когато лицето желае да се премести в друга държава-членка на ЕС/ЕИП или Швейцария, за да търси работа.

От 1 май 2010 г. този документ замени формуляр Е 303, който се издаваше при прилагане правилата на Регламент 1408/71 и Регламент 574/72.

Преносимият документ U2 се издава само на лица, които имат право на парично обезщетение за безработица по законодателството на съответната държава-членка на ЕС. За издаването му лицето следва да отговаря на няколко принципни условия, които са разписани в правилата за координация на системите за социална сигурност, установени в Регламент (ЕО) 883/2004 и Регламент (ЕО) 987/2009.

Съгласно чл. 64, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004, напълно безработно лице, което отговаря на изискванията на законодателството на компетентната държава-членка за получаване на обезщетения, и което отиде в друга държава-членка, за да търси работа там, запазва правото си на парично обезщетение за безработица при следните условия и в следните граници:

- Преди заминаването си лицето трябва да е регистрирано като търсещо работа и да е било на разположение на службите по заетостта на компетентната държава най-малко в продължение на четири седмици, след като е останало без работа. Компетентните институции могат да дадат разрешение за заминаването му и преди да е изтекъл този срок.

- Безработното лице трябва да се регистрира като търсещо работа в службите по заетостта на държавата-членка, в която е отишло, да е обект на процедурата за контрол, установена там, и да спазва условията, установени от законодателството на тази държава-членка.

Това условие се смята изпълнено за периода преди регистрацията, ако заинтересованото лице се е регистрирало в седемдневен срок от датата, когато е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата, която е напуснало.

Компетентните служби или институции могат да удължат този срок в изключителни случаи. В случай, че заинтересованият не спази седемдневния срок, обезщетението се дължи от датата на регистрацията в службата по заетостта в съответната държава.

- Правото на парично обезщетение за безработица се запазва за срок от 3 месеца от датата, на която лицето е престанало да бъде на разположение на службите по заетостта на държавата-членка, която е напуснало.

Това е и при положение, че общата продължителност на паричното обезщетение за безработица не надхвърля общата продължителност на срока, на който лицето е имало право съгласно законодателството на тази държава-членка.

Компетентните служби или институции може да удължат тримесечния срок до максимум 6 месеца между два периода на трудова заетост. Съгласно чл. 64, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 883/2004:

- Ако заинтересованото лице се завърне в компетентната държава-членка при или преди изтичането на тримесечния срок и се постави отново на разположение на службите по заетостта (регистрира се като безработно), то продължава да има право на обезщетение съгласно законодателството на тази държава.

- Ако заинтересованото лице не се завърне в компетентната държава-членка при или преди изтичането на тримесечния срок (т.е. не се постави на разположение на  службите й по заетостта), то загубва всички права на парични обезщетения за безработица. В изключителни случаи компетентните служби или институции могат да разрешат завръщане на заинтересованото лице на по-късна дата, без то да губи правата си.

U2 трябва да бъде поискан преди напускане на напускане на Испания. В противен случай лицето може да няма право да прехвърли обезщетението си за безработица. В преносимия документ U2 се вписва крайният срок, в който лицето следва да се регистрира в службите по заетостта на другата-държава членка на ЕС/ЕИП или Швейцария.

Когато тази друга държава е България, лицето следва на първо място да се регистрира като търсещо работа в териториално поделение на Агенцията по заетостта (дирекция “Бюро по труда”). Ако лицата се регистрират след крайния срок, посочен в преносимия документ U2, те не губят правото си, но обезщетението ще се изплаща от датата на регистрация.

След регистрирането като безработно в България, лицето следва да подаде в Националния осигурителен институт заявление за удостоверяване на датата на регистрация в българските служби по заетостта, към което да приложи издадения от Испания преносим документ U2.

Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Националния осигурителен институт – www.nssi.bg, в раздел За потребителя/ Формуляри/ Формуляри и образци по регламенти.

Задълженията на НОИ се свеждат единствено до потвърждаване пред испанското Министерство на труда и социалното осигуряване на датата на регистрация на лицето в службите по заетостта на България.

В съответствие с изискванията на българското законодателство, лицето следва да поддържа всеки месец регистрацията си като безработно в териториалното поделение на Агенцията по заетостта (дирекция “Бюро по труда”).

Това обстоятелство се потвърждава от Националния осигурителен институт по служебен път до испанското Министерство на труда и социалното осигуряване всеки месец, без да е необходимо подаването на заявление от лицето.

Важно е да се отбележи, че обезщетението за безработица се изплаща директно от Испания, от испанската компетентна институция, по посочена от лицето банкова сметка, без посредничеството на Националния осигурителен институт или Агенцията по заетостта.

В случай, че по време на регистрацията настъпи промяна в обстоятелствата (например, лицето започне работа), то следва незабавно да информира институцията на Испания, посредством преносим документ U3. В България той се издава от Националния осигурителен институт, след подаване на съответно заявление – “Заявление за издаване на преносим документ U3”.

То може да бъде намерено на електронната страница на Националния осигурителен институт в раздел За потребителя/ Формуляри/ Формуляри и образци по регламенти. Източник: blgari-v-chuzhbina.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>