Какви са правата ми според възрастта

1509241_1378328729135090_2462287800048178172_nС какво се променя животът ми с натрупването на годините? Какви права и задължения възникват за мен с духването на свещичките на всеки мой следващ рожден ден?

Предстои ми една разходка из “съзряването” на човек и етапността в придобиването и изгубването на редица права и задължения. Защото човешкият живот е, освен всичко друго, е стриктно регулиран от правото.

 

 Възраст  Права и задължения
Възрастта и нейното значение в правото_заченатзаченат Мога да бъда наследник, при условието че се родя жив и жизнеспособен. Това означава, че в случай на смърт на моя баща, ако майка ми е бременна с мен, имам право да получа наследство след моето раждане, като действията по приемането ще се извършат от майка ми.
Възрастта и нейното значение в правото_роден

роден

 

Мога да бъда носител на редица права и задължения:

 •   раво на живот;
 •   раво на гражданство – то се определя според гражданството на моите родители или според правилата, които се прилагат на територията, на която съм се родил;
 •   право на име, което се избира от моите родители или от длъжностното лице по гражданко състояние;
 •   право на ЕГН;
 •   право на здраве. Имам право да получавам медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Здравните осигуровки за мен се поемат от бюджета на Република България 
 •   право на закрила за нормалното ми физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на моите права и интереси;
 •   право на закрила срещу нарушаващите моето достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на моите интереси;
 •   право на закрила срещу това да бъда използван за просия, проституция, разпространяване на порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи;
 •   право на закрила срещу сексуално насилие;
 •   право да раста в семейна среда или среда, възможно най-близка  до семейната;
Възрастта и нейното значение в правото_7години
 •   право (и задължение) да посещавам редовно училище;

 

Възрастта и нейното значение_10години 
 •   право да бъда информиран и консултиран от органа за закрила на детето и без знанието на моите родители;
 •   право да бъда изслушан във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат мои права или интереси, когато това няма да ми навреди;
 •   задължение да зачитам и уважавам правата на моите родители, настойници, попечители, на другите лица, полагащи грижи за отглеждането ми, както и на другите членове на обществото, да спазвам обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве.
Възрастта и нейното значение в правото_12години 
 •   право да закупувам легално фойерверки от категория 1;
Възрастта и нейното значение в правото_13години
 •   право да започна работа на ученическа длъжност в цирк, ако съм момче и има специално разрешение от Инспекцията по труда;
Възрастта и нейното значение в правото_14

години

 •   право да дам или не своето съгласие за разпространение на сведения и данни, свързани с мен
 •   право да участвам в избора на религиозни убеждения;
 •   право (самостоятелно!) да заведа иск в съда, в случай че съм жертва на домашно насилие;
 •   право да излизам без придружител до 22 часа;
 •   право да излизам след 22 часа, но с придружител;
 •   задължение да поискам изкарване на лична карта;
 •  право да започна работа на ученическа длъжност в цирк, ако съм момиче и има специално разрешение от Инспекцията по труда;
 •   право да бъда уведомен, в случай че мой родител ме припознае, както иправо да оспоря припознаването пред съда;
 •   право да дам или не своето съгласие за осиновяването ми;
 •   мога да нося наказателна отговорност за извършено престъпление, ако съм разбирал свойството и значението на извършеното;
 

Възрастта и нейното значение в правото_16

години

 

 •   право да напусна училище;
 •   право да сключа брак, с разрешение на съда, ако важни причини налагат това
 •   право да започна работа, с разрешение на Инспекцията по труда.
 •   право да закупувам легално фойерверки от категория 2;
 •   правото да дам съгласието си, без да е необходимо съдействие на мой родител, за извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания;
 •   правото да припозная свое дете;
 •   правото да бъда член на кооперация, без да е необходимо изрично писмено съгласие на родител или попечител;
 •   правото да не ми бъде наложено наказание “пробация” или “безвъзмезден труд в полза на обществото” в случай че извърша престъпление;
 •   правото при наложено наказание “пробация” за извършено престъпление, това наказание да бъде заменено с наказанието “обществено порицание”;
 •   право да управлявам МПС от категория АМ и А1;
 •   право на социална пенсия за инвалидност имам, ако съм с трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане повече от 71 %;
Възрастта и нейното значение в правото_17години
 •   право да управлявам МПС от категория В1; 
 

 

 

 

 

Възрастта и нейното значение в правото_18години

 •   придобивам обща дееспособност, т.е. правото чрез своите действия да придобивам права и да поемам задължения;
 •   право да се разпореждам самостоятелно със свое имущество;
 •   право да поемам всякакви задължения (вкл. ипотеки, залози и др.)
 •   право да получа кредит
 •   право да излизам без придружител след 22:00 ч.;
 •   право да купувам алкохол
 •   право да участвам в хазартни игри;
 •   право да работя без предварително разрешение от Инспекцията по труда;
 •   право да съставя завещание
 •  задължение да внасям здравни осигуровки, след завършване на средното ми образование, освен ако не продължа образованието си във висше учебно заведение или не сключа трудов или граждански договор; 
 •   задължение да подавам сам данъчна декларация, в случай че законът изисква това
 •   право да гласувам на избори за национален или европейски парламент, за президент и за местна власт (кмет и общински съветници);
 •   право да бъда избиран за кмет или общински съветник;
 •   право да управлявам МПС – категория А2;
 •   право да управлявам МПС - категория В, ВЕ 
 •   право да управлявам МПС от категория С1 и С1Е 
 •   по правило нося пълна наказателна отговорност
 •   право да бъда учредител на юридически лица от всякакъв тип, стига законът да не поставя други изисквания;
 •   право да ми бъдат извършвани медицински дейности само след изричното ми и информирано съгласие
 •   право да закупувам легално фойерверки от категория 3 
 •   губя правото да получавам наследствена пенсия на мой починал родител, освен ако не продължа обучението си
 •   губя правото да бъда осиновен (може да бъде осиновено само лице, което към датата на подаване на молбата за осиновяване НЕ е навършило пълнолетие)
 •   губя правото на издръжка от моите родители, освен ако не продължа да уча. (Това не означава че при желание и възможност от страна на моите родители, те не могат да продължат да ми помагат финансово или в натура, но вече НЕ са задължени да го правят.);
Възрастта и нейното значение в правото_20години
 •   край на социални плащания, свързани с обучение в училище, дори самото обучение да продължава.
Възрастта и нейното значение в правото_21години
 •   право да бъда избиран за народен представител в българския или Европейския парламент;
 •   право да получа свидетелство за управление на МПС от категория С и СЕ, както и D1 и D1Е;
Възрастта и нейното значение в правото_24години
 •   право да управлявам МПС категория А, освен ако НЕ притежавам Свидетелство за управление на МПС категория А2 от поне 2 години;
 •   право да управлявам МПС от категория D и DE;
Възрастта и нейното значение в правото_25години
 •   губя правото да получавам издръжка от моите родители, дори да продължавам да уча;
Възрастта и нейното значение в правото_26години
 •   губя правото да получавам наследствена пенсия на мой починал родител, независимо дали продължавам да уча във висше учебно заведение;
Възрастта и нейното значение в правото_40години
 •   право да се кандидатирам за президент на Република България, ако съм български гражданин;
Възрастта и нейното значение в правото_52години
 •   право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм военнослужещ с младшо офицерско звание, офицерски кандидат, войник или сержант и имам поне 27 години общ осигурителен стаж, от които поне ⅔ действително изслужени като военнослужещ;
Възрастта и нейното значение в правото_54години
 •   право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм офицер със старше или висше офицерско звание;
Възрастта и нейното значение в правото_60години и 8 месеца
 •   право да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм жена и имам минимум 34 години и 8 месеца трудов стаж.
 •   право на наследствена пенсия от починало дете, ако съм жена;
Възрастта и нейното значение в правото_63години и 8 месеца
 •   право да получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако съм мъж и имам минимум 34 години и 8 месеца трудов стаж.
 •   право на наследствена пенсия от починало дете, ако съм мъж
Възрастта и нейното значение в правото_70години
 •   право да получавам социална пенсия за старост, ако доходите ми са по-малко от сбора на гарантирания минимален доход за страната през последните 12 месеца.

 

Източник: Праватами.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>