Какви са правата ми, като европейски гражданин?

estancias-unión-europeaОт 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна-членка на ЕС, е гражданин едновременно с това и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.

Сред допълнителните права, които ми се делегират от ЕС са:

 •   правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС;
 •   активно и пасивно избирателно право;
 •   правото на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС;
 •   право на петиции и жалби;
 •   право на участие в европейска гражданска инициатива;

Какво включва правото ми на свободно движение?

1. Като гражданин на страна-членка на ЕС ми се делегира правото да пътувам свободно в рамките на всички 27 държави членки само с паспорт или лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от мен виза, нито мотив за пътуването ми. Единствено е възможно да поискат да декларирам, че имам достатъчно средства за почивката си. Ако съм пенсионер – доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се издържам, без да се нуждая от допълнителна финансова подкрепа. В случай, че не работя и получавам обезщетение, то аз мога да го получавам и в друга държава-членка на ЕС, стига предварително да съм попълнил съответните формуляри вАгенцията по заетостта.

2. В рамките на Шенгенската зона обикновено не се правят проверки на самоличността на вътрешните граници.

3. Имам право на престой до 3 месеца на територията на държава-членка само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно да поискат да докладвам присъствието си (това докладване не важи за Дания, Естония и Литва). Тук мога да проследя как се урежда въпросът за всяка отделна страна с оглен националното й законодателство. В случай че желая да остана на територията на дадена страна повече от разрешените ми 3 месеца, има три хипотези, на базата на които имам това право (работя или имам собствен бизнес в съответната страна; студент съм; имам достатъчно средства да издържам себе си и семейството си и имам пълна медицинска застраховка).

4. Като европейски гражданин мога да получа право на постоянно местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, непрекъснато (т.е. отсъствам от нея не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната.

5. Имам право да кандидатствам за всяко работно място, обявено в рамките на ЕС, с изключение на някои длъжности, които са изрично опоменати – напр. в държавната администрация. Правото на ЕС забранява всякаква дискриминация с оглед на гражданството.

6. Имам право да работя и да се пенсионирам във всяка една държава от ЕС. Абсолютно задължително е с мен да се отнасят като гражданин на съответната държава, спрямо мен не трябва да има поставени никакви допълнителни изисквания.

7. По отношения на данъците, които дължа трябва да знам, че прекарвайки повече от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, най-вероятно ще бъда облаган за данък за доходите, които получавам. Ако имам постоянно жилище в България, ще остана данъчно задължен и тук. Къде и как ще се облагат доходите ми зависи от двустранните споразумения между България и дадената страна, касаещи данъчната политика.

На 01.01.2014 г. изтича Преходният период на България, който ни поставя определени ограничения по повод пазара на труда в някои европейски страни, a именно Австрия, Великобритания, Белгия, Люксембург, Франция, Германия, Малта, Нидерландия и Ирландия.

Какви са политическите ми права като гражданин на ЕС?

 1. Като европейски гражданин имам правото да избирам и да бъда избиран на общински избори в целия Съюз. Местните органи при определени хипотези могат да ограничат до известна степен това право.
 2. Мога да избирам и да бъда избиран по време на избори за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивавам. Всяка държава сама избира формата на избор, но се следват определени от ЕС общи правила.

Какво означава дипломатическа и консулска защита на друга държава-членка?

1. Консулската и дипломатическа защита включва:

 •   помощ в случаите на изгубен документ за самоличност или друг личен документ;
 •   помощ в случай на арест или задържане;
 •   помощ в случай, че стана жертва на насилие;
 •   помощ в случай на сериозна злополука или заболяване;

2. В случай че България няма постоянна консулска служба или дипломатическа мисия на територията на държавата, в която пребивавам, ЕС ми дава правото да се ползвам от консулската/дипломатическа защита на останалите 26 страни от ЕС. Трябва да ми се помогне по начин, по който би се помогнало и на гражданите на представляваната страна.

Какво представлява право на подаване на петиция до Европейския парламент и жалба до европейския омбудсман?

 1. Освен право на петиции и жалби, имам право да се обръщам към институциите и къмконсултативните органи на Съюза на някой от официалните езици на ЕС. Имам правото и да получа отговор на същия език. ЕС има 23 официални и работни езика, един от който е българският.
 2. Право на петиция (под формата на жалба или искане; от публичен или частен интерес) може да упражни всеки гражданин на ЕС, всяко лице, постоянно пребиваващо на територия на държава-членка, всяко дружество, организация или сдружение със седалище, намиращо се в ЕС. Петицията следва да е засегнала въпрос, попадащ в сферата на дейност на ЕС.  Тук мога да попълня и внеса петиция до ЕП.
 3. Ако горепосочените институции не ми помогнат да разреша адекватно проблема си, имам право и на жалба до Европейския омбудсман. Мога да подам и онлайн формуляр на този адрес.

Какво представлява европейската гражданска инициатива?

Това право е делегирано на европейските граждани от април 2012 г. Това е инструмент, който дава възможността на гражданите активно да участват в политиките на ЕС. Има 7 условия, които трябва да се изпълнят, за да може да се проведе европейска гражданска инициатива:

 •   Трябва да е налице европейски проблем, който изисква европейско решение;
 •   Проблемът трябва да е в компетенциите на ЕС;
 •   Необходимо е участието на 1 милион души от поне 7 държави-членки на ЕС;
 •   Комисията трябва да може да прави законодателни предложения в тази област;
 •   Предложението да не е в разрез с изискванията на Регламента за европейската гражданска инициатива;
 •   Предложението да е в съответствие с Хартата на основните права;

Подписите трябва да са удостоверени от компетентни органи във всяка държава-членка. Комисията има три месеца, за да проучи инициативата и да вземе решение какви действия да предприеме. /blgari-v-chuzhbina.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>