Испания – Юридически професии

legal_professionsВ Испания юридическа професия е тази, за чието упражняване е необходима специално юридическо образование, тъй като се практикува в сферата на приложение на правото.

Юридически професии – въведение

В Испания юридическа професия е тази, за чието упражняване е необходима специално юридическо образование, тъй като се практикува в сферата на приложение на правото.

Основните професии за юристи в Испания са прокурор (Fiscales), съдия и магистрати (Jueces and Magistrados), адвокат (Abogados), нотариус, съдебен секретар, служители по вписванията в поземления и търговския регистър и съдебен представител (Procuradores).

Съдии и старши съдии

Организация

Правосъдието, което произтича от народа, се раздава от името на краля от съдии и магистрати, които съставляват съдебната власт. Те са единствените, които могат да раздават правосъдие, като се произнасят с решения и следят за изпълняването на присъдите.

Съдиите и магистратите са независими от другите държавни власти и са единствено подвластни на Конституцията и на закона.

Достъпът до юридическото образование се основава на принципа на способностите и качествата. Процесът на подбор гарантира обективността и прозрачността, равните възможности за достъп на всички граждани, които отговарят на необходимите условия и притежават необходимите качества, както и годността и необходимата професионална подготовка за изпълняването на правораздавателните функции.

Съгласно Органичния закон за съдебната власт съдебната власт се дели на три категории:

Магистрат във Върховния съд (Magistrado del Tribunal Supremo)

Магистрат във висшите съдилища (Magistrado)

Съдия (Juez)

В количествено отношение най-много кандидати има за категорията на съдиите, за които Органичният закон за съдебната власт предвижда системата на конкурс между завършили висше юридическо образование и курс в Съдебния институт (Escuela Judicial).

Освен това, в по-редки случаи кариерата в съдебната система може да започне като магистрат (Magistrado) и магистрат във Върховния съд (Magistrado del Tribunal Supremo).

Магистратите във Върховния съд се назначават от Генералния съвет на съдебната власт измежду магистрати с над 15 години стаж, от които 10 като магистрат. 1/5 от магистратите във Върховния съд се назначават измежду адвокати с призната компетентност и минимум 15-годишен опит.

Функции и задачи

Съдилищата и трибуналите упражняват своята компетентност само в случаите, в които Органичният закон за съдебната власт или друг закон им е предоставил такава.

За да научите повече за различните юрисдикции, вижте „Съдилищата в Испания“.

При упражняването на правораздавателната власт, съдиите и магистрите са независими от всички съдебни органи и от управляващите органи на съдебната власт.

Съдиите и магистрите носят наказателна и гражданска отговорност в случаите и по начина, установен от закона, и дисциплинарна отговорност съгласно постановеното в Органичния закон за съдебната власт.

За допълнителна информация вижте уебсайта наГенерален съвет на съдебната власт.

Прокурори (Fiscales)

Организация

Прокуратурата (Ministerio Fiscal) е важен орган със собствена юридическа правосубектност и функционална независимост в рамките на съдебната власт, който изпълнява задачите си с помощта на собствени служби, следвайки принципите на единство в действията и йерархична зависимост, като се ръководи в своята дейност от законността и безпристрастието.

Главният прокурор (Fiscal General del Estado) изпълнява длъжността на ръководител на прокуратурата и нейните подразделения на цялата територия на Испания. Той издава необходимите заповеди и инструкции на служителите и на вътрешните органи на тази институция и се занимава главно с управлението и контрола върху работата на прокуратурата.

Прокурорите са държавни служители, подбрани чрез изпит, като всички са с висше юридическо образование и доктори по право. Те зависят органично от Главната прокуратура (Fiscalía General del Estado) и от съответните прокуратури при върховните съдилища.

Функции и задачи

Член 124 от Конституцията на Испания от 1978 г. гласи, че „прокуратурата, без да засяга функциите, възложени на други органи, има задачата да извършва дейност в областта на правосъдието в защита на законността на правата на гражданите и на обществените интереси под покровителството на закона, служебно или по молба на заинтересованите лица, да бди за независимостта на съдилищата и да се стреми към задоволяване на социалните интереси“.

Основните ѝ функции са следните:

Да следи за ефективното изпълнение на правораздавателните функции в съгласие със закона и в рамките на установените срокове и законни изисквания, като упражнява съответните действия, процедури и използва необходимите средства за това.

Да участва в наказателни дела, като изисква от съдебните власти предприемането на необходимите предохранителни мерки и извършва разследване за изясняване фактите.

Да участва в гражданските дела, определени от закона, когато е ангажиран публичния интерес, или когато се засягат интересите на малолетни, уязвими лица или инвалиди, докато не станат налични нормалните механизми на представляване.

По отношение на наказателната отговорност на малолетните, да изпълнява функциите, които ѝ се възлагат от специфичното законодателство, като насочва действията си към охраняване на висшия интереси на малолетното лице.

За допълнителна информация вижте уебсайта на Главна прокуратура.

Съдебни секретари

Организация

Съдебните секретари са държавни служители на Министерството на правосъдието, действащи в качеството на орган със собствени правомощия.

Те имат диплома по право и след като издържат конкурс, трябва да преминат обучение в Центъра по правни науки (Centro de Estudios Jurídicos), в който също се влиза след успешното полагане на изпит.

Съдебните секретари са включени в структурата на Министерството на правосъдието, подчинени са на държавните секретари (Secretario de Gobierno) при висшите съдилища и на практика се ръководят от същите правила за несъвместимост на изпълняване на функциите и забрани като съдиите.

Функции и задачи

При изпълнението на функциите си съдебните секретари трябва да гарантират, че всички решения на съдиите или съдилищата, за които отговарят, се изпълняват. Те трябва винаги да спазват принципите на законност и безпристрастност, на автономност и независимост при извършването на съдебно заверяване и принципите на единство в действията и йерархична зависимост при изпълнението на всички останали функции.

Съдебните секретари отговарят за документацията и оформянето на преписките. Те трябва да вписват всички съдебни решения в преписките и гарантират също така за правилното протичане на производството и за ръководенето на съдебния персонал. Освен това те отговарят за сътрудничеството с други органи и публични администрации, по-конкретно за организирането на човешките и материалните ресурси и за изготвянето на съдебната статистика.

Организация на юридическите професии

Адвокати

Адвокатската професия е свободна и независима професия за предоставяне на услуги на обществото. Адвокатите не са държавни служители и упражняват дейността си при режим на свободна и лоялна конкуренция (член 1 от Статута на испанските адвокати).

Функцията на адвокатите е преди всичко воденето на защитата на страните във всякакви съдебни процеси, даването на консултации и юридически съвети и представляването на техните клиенти, освен ако закона не предвижда това да бъде извършвано от други професии.

За да се изпълняват функциите на адвокат е необходимо:

Кандидатът да е с испанска националност или с националност на друга държава членка на Европейския съюз или на Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г.

Да бъде пълнолетен и да не е лишен от правото да упражнява професията на адвокат.

Да има диплома за завършено висше образование със специалност право или чуждестранна диплома, призната в съответствие с действащите норми.

Да е член на адвокатската колегия (Colegio de Abogados) в района, в който е неговото единствено или основно местопребиваване, за да може да упражнява професията си на цялата територия на страната.

Адвокатските хонорари се заплащат според предоставените услуги като фиксирана сума, периодични вноски или хонорари на час. Размерът на хонорарите може да се договори свободно между клиента и адвоката, като се спазва етичният кодекс и не се извършва нелоялна конкуренция.

За допълнителна информация вижте уебсайта Генерален съвет на испанската адвокатура.

Бази данни с правна информация

Относно законодателството: Официален държавен вестник.

Относно на правосъдието: Център за правна документация.

Безплатен ли е достъпът до базите данни с правна информация?

Да, достъпът е безплатен.

Юрист консулти

Вижте раздел „Адвокати“.

Нотариуси

Организация, функции и задачи

Нотариусът е професионален юрист, който упражнява преди всичко публичната функция да удостоверява частни правни сделки; освен това сътрудничи в законосъобразното оформяне на същите и в заверяването им чрез пълномощията си и подписа си.

Съгласно определението, формулирано в Закона за нотариусите (Ley del Notariado), нотариусът е публичен служител, упълномощен да удостоверява съгласно закона валидността на договорите и на други извънсъдебни документи.

Нотариусът изпълнява двойната мисия да дава съвети на частни лица относно правните средства за постигане на техните цели и да удостоверява публично факти, действия и сделки, които се подписват в негово присъствие, като съставя съответните документи.

В своята йерархична организация нотариусът зависи непосредствено от Министерството на правосъдието и от Главната дирекция на регистрите и нотариусите (Dirección General de los Registros y del Notariado).

За да упражняват професията си, нотариусите са групирани в нотариални колегии (Colegios Notariales), които ги подкрепят в изпълняване на техните функции и същевременно контролират техните действия, като всяка колегия действа в рамките на своята компетенция и на определен район.

Нотариалните колегии се координират от Генералния съвет на нотариусите (Consejo General del Notariado), който е подчинен на Министерството на правосъдието.

Услугите на нотариусите се заплащат по тарифа.

За допълнителна информация вижте сайта Генерален съвет на нотариусите в Испания.

Други юридически професии

Служители по вписванията

Поземленият регистър, търговският регистър и регистърът за движимата собственост представляват публични регистри, съдържащи материалноправни или юридически въпроси и играят роля в предотвратяването на конфликти и избягването на правни разноски.

Служителите по вписванията в трите регистъра са служители на Министерството на правосъдието посредством Генералната дирекция на регистрите и нотариусите, която отговаря за инспекцията и контрола на регистрите.

Освен това, служителите по вписванията са обединени на корпоративни начала в Националната колегия на служителите по вписванията в Испания (Colegio Nacional de Registradores de España), на която държавата е възложила някои контролни функции при упражняването на професията.

За да се заеме длъжността служител по вписванията, е необходимо кандидатът да е завършил висше юридическо образование и да е спечелил конкурс.

Служителите по вписванията изпълняват следните функции: класификация на документите, които са подадени за вписване в регистрите, предоставяне на консултации на гражданите по въпроси, свързани с регистрирането и публикуване на вписаните данни, контрол, когато е необходимо, на законния интерес на лицата, които подават молби за достъп до данните и извършване на необходимото за защитата на чувствителни данни.

Заплащането на служителите по вписванията се извършва пряко от гражданите, които ползват техните услуги, чрез система на такси, одобрена от държавата.

За допълнителна информация вижте сайта Асоциация на поземления и търговския регистър в Испания.
Съдебни представители (Procuradores)

Съдебните представители представляват правата и интересите на страните в съда, чрез правомощията, които са им предоставени, като обезпечават достоверността в общуването между двете страни.

За да упражняват тази професия е необходимо да станат членове на Колегията на съдебните представители ((Colegio de Procuradores), да предоставят гаранция и положат клетва или обещание.

Управителният съвет на Колегията на съдебните представители отговаря за законосъобразното упражняване на професията.

Услугите на правните представители се заплащат по предварително одобрени от Министерството на правосъдието тарифи.

За допълнителна информация вижте сайта Генерален съвет на съдебните представители в Испания. Graduados sociales (съветници по трудовоправни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване)
Graduado Social е съветник по трудовоправни въпроси и въпроси, свързани със социалното осигуряване. Притежателите на съответните квалификации могат да вземат участие в дела от трудовото и социално-осигурителното право, които се разглеждат пред съда.

Graduado Social може да взема участие в производства пред всички съдилища до нивото на Висшия съд, включително и при въззивни производства. За да се подаде жалба пред Върховния съд обаче е необходимо присъствието на адвокат.

В Испания има над 25 000 Graduado Sociales, които предоставят консултации както на физически лица, така и на фирми. / e-justice.europa.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>