Испания – Специалният режим по ЗДДС на базата на касовия принцип

430089_352966811389529_1118532100_nС влизането в сила на Закон 14 от 23 септември 2013,за подкрепа на предприемачите и интернационализация,малките и средни  фирми и самостоятелно заетите лица могат да изберат да не платят данъка върху добавената стойност, докато не получат плащане по сделката. Новият специален режим е на основата на плащанията, одобрен с цел облекчаване на проблемите с ликвидността на фирмите, чийто оборот през предходната календарна година не надвишава € 2 000 000. Изключени от възможността за избор са данъкоплатците, чиито парични постъпления по отношение на един и същ получател по време на календарната година надвишават € 100 000.

Приобщаването или доброволният отказ по отношение на избрания бизнес режим се упражнява чрез подаване насъответната данъчна декларация. Възможността да се заяви избора на специалния режим се упражнява през месец декември и влиза в сила от следващата година. Отказът от режима трябва да се декларира през месец декември, предхождащ началото на годината, за която се отнася.Опцията не може да се упражни  отново в срок от 3 години.

Изключени от специалния режим на касова основа саследните операции:

1.  Облагащите се по опростени специални схеми /патентен данък/, селското стопанство, животновъдството и рибарството, режимът на инвестиции в злато,  услуги, предоставяни по електронен път, както и от групи от фирми.

2.    Доставките на стоки, освободени от ДДС.

3.    Вътреобщностни придобивания на стоки.

4.    Сделките, в които данъкоплатецът е фирматаили професионалиста – получател по сделката.

5.    Вносът и операциите, приравнени на вноса.

Разширява се информацията, която се включва вДневниците по покупки, продажби и инвестиции, които трябва да се включат към датата на получаване или плащане. По същия начин се прилага за фирмите, които не са за обхванати от схемата, но са получатели по сделки с лица, които са избрали специалния режим.

Също така данъчният кредит по ЗДДС ще се приспада в отчетния период, в който фактурата действително се плаща, а не в периода, в който е издадена. Фактурите, издадени в специалния режим, задължително съдържат думите “специален режим на касова основа “.

Задължението за плащане на ДДС, начислен от данъкоплатеца под основата на специалната схема, възниква в момента на пълното или частично заплащане на сумите по фактурите, или , ако не са платени, до 31 декември на календарната година, непосредствено следваща тази, в която е направена сделката.

За тази цел следва да се докаже заплащането на цената на операцията в пълен размер или частично.

Правото на приспадане на ДДС за фирмите, избрали режима, се упражнява само в периода, в който е възникнало правото на приспадане,  при условие , че периодът от четири години не е изтекъл .

Клиентите на малките и средни предприятия, избрали специалния режим, са длъжни да използват базата на действително платените парични средства и по отношение на сделките с тях, т.е. прилага се както за дължимия ДДС във фактурите за продажби, така и за ДДС, което се приспада по фактурите за покупки.

Правото на приспадане за данъчно-задължените лица, които не са обхванати от специалната схема на касова основа, но които са получатели по операциите, извършени в този режим във връзка с платения данък върху тези сделки,  възниква при  плащане на цялата сума или част от нея, действително платените суми или, ако това не се е случило, на 31 декември на годината, непосредствено следваща година, през която е била извършена операцията .

Нормативна база: Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (BOE 233 del 28 de septiembre de 2013)

Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el  Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

Статията подготви: Данъчен консултант Галя Душева – Аликанте - Обслужва фирми в Аликанте, Валенсия и цялата област

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>