Испания – Пълният текст на закона за признаване и приравняване на образование и дипломи от чужбина

diplomaПриравняване на университетски дипломи:

Приравняване на чужди  дипломи за висше образование  към Испански университетски дипломи и академично ниво.

 • Ореинтирано е към

Всеки завършил висше образование може да подаде заявление за приравняване на чужда  диплома за висше образование  получена в чужбина.

Приравняването прави в Испания официално валидни дипломите за висше образование получени в чужбина. Една приравнена чужда диплома дава същите права (на академично и професионално ниво) като дипломата или академичното ниво, към което се приравнява на територията на Испания. Тези права се получават от датата на връчването и издаването на съответното акредитативно писмо.

За приравняването на конкретни дипломи към валидните в момента Дипломи за завършено висше и полувисше образование (Diplomado y Licenciado) е компетентна Генералната поддирекция за Дипломи и признаване на оценки към Министерството на Образованието. За признаването на дипломи и академично ниво от следдипломна квалификация са компетентни ректоратите на Испанските универистети.
В това Министерство може да се подаде заявление за два вида приравняване:

 • Към испанска валидна диплома за висше образование, включена в Каталога на валидни към момента дипломи за висше образование, и която може да се получи в поне един Испански университет.
 • Към нивото на висше и полувисше образование (Diplomado y Licenciado) .

Ако желаете повече информация можете да прочетете раздела “Допълнителна информация”

 • Начало на процедурата

Процедурата започва  с подаването на заявление от заинтересованото лице, което трябва да представи  в един от официалните регистри.

Заявлението може да се попълни и да се разпечата по два начина:

 • С влизане в  ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО
 • Можете да свалите молбата тук
  • Приравняване на чужда диплома за висше образование към диплома от Каталога за валидните дипломи за висше образование Формуляр на заявлението
  • Приравняване на чужда диплома за висше образование към академично ниво в Испания  Формуляр на заявлението

 

Изборът на първия начин ви дава възможност да узнаете  до къде е стигнало разглеждането  на молбата ви във всеки един момент и освен това обратната връзка е само и единствено за ползващите тази услуга.
Ако изберете втория начин, ще трябва да се обръщате къмОбслужване на Гражданите всеки път когато поискате да попитате нещо относно молбата.

 • Такси

Заплащането на такса е задължително условие за започване на процедурата, затова заедно със заявлението трябва да приложите документ за съответната платена такса.

Размер на таксите за 2012 година:

 • Заявление за приравняване към университетска испанска диплома за висше образование, за инженер или архитект, или към испанското академично ниво за висше образование: 92,83 €
 • Заявление за приравняване на полувисше образование (Diplomado), инженер – техник или техник – архитект, или към испанско академично ниво полувисше образование: 46,42 €

Плащане в Испания:

 • Плащането се осъществява със заявление 790.
 • Това заявление се подава в Банки, Спестовни каси или Кредитни кооперативи, които са данъчни сътрудници. Сумата се заплаща в брой.
 • Третият екземпляр остава в банката.
 • Първият и вторият екземпляр, с механична отметка или с оторизиран подпис на банкта, удостоверяваща плащането, се представя заедно със заявлението за приравняване, на местата определени за подаване на заявления. (В регистрите посочени в член 38.4 от Закон 30/1992, от 26 ноември за Юридическия режим на Публичната администрация и за общото административно производство, развити в член 2 от Кралски указ 772/1999, от 7 май, с който се определя подаването на заявления, писма и съобщения пред Държавната централна админстрация). След като се регистрира, вторият екземпляр се дава на заитересованото лице като доказателство.

Плащане в чужбина:

Плащането на таксата  се осъществява с вносна бележка  или банков превод до Министерството на Образованието, по сметката, открита за събиране на такси в чужбина: сметка 0182 2370 44 0200203771 в банка BBVA, с адрес на улица Алкала, 16, 28014-Мадрид (Испания).

IBAN BIC
ES41 0182 2370 44 0200203771 BBVAESMMXXX

IBAN кодът на сметката е: ES4101822370440200203771 (двадесетте числа от номера на сметката, предшествани от ES41). Възможно е да ви поискат този код при извършване не преводи от чужди банки, както и кода BIC (преди наричан “Switf Code”): BBVAESMMXXX.

Определената сума за таксата трябва да се преведе по споменатата сметка, отделно от породените банкови разходи. Разходите по банковия превод или други банкови комисионни винаги са за сметка на заинтересованото лице и не могат да доведат до намаляване на таксата, превеждана по сметката.

Забележка: В случай, че достъпът до Интернет е чрез сървър proxy, след като влезнете на страницата с която се визуализира образец 790, кликнете върху копчето за актуализация на браузъра. ВСЯКО ЗАЯВЛЕНИЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 3 ЕКЗЕМПЛЯРА, КОИТО СА ЕДИНСТВЕНИ И СА ИДЕНТИФИЦИРАНИ С КОНКРЕТЕН НОМЕР. ЗАТОВА. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДРУГО ЗАЯВЛЕНИЕ, ТРЯБВА ДА ГО ИЗТЕГЛИТЕ НАНОВО (В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПРАВЕТЕ КСЕРОКОПИЯ).

 • Документи

Необходимите  документи са следните:

 • Заверено копие на документа, който удостоверява самоличността и гражданството на заявителя, издаден от компетентните служби на родната му страна, или на страната, от която произхожда, или от компетентните испански власти когато става въпрос за чужденци. Ако става въпрос за испански граждани, заверено копие на Националния документ за самоличност или пълномощно за проверка на данните за самоличност, на разположение на Адмминистрацията.
 • Заверено копие на дипломата, която ще се приравнява или на документ удостоверяващ издаването ѝ.
 • Заверено копие на академичната справка за обучението довело до получаването на дипломата от заявителя в която трябва да се опоменат най-малко продължителността на обучението в учебни години, следвания Учебен план, изучаваните предмети и хорариума на всеки един от тях.

Предходните документи са задължителни за започване на процедурата, в последствие ако са необходими допълнителни документи, ще ви бъдат  поискани.
Важно: Относно представянето на програмите, можете да разширите информацията в раздела: Допълнителна информация.

Всички документи, подадени по тази процедура трябва да бъдат официални и издадени от компетентните за целта органи.

Компетентните власти за заверката  на копия на документи са:

 • Регистърът на Министерството на образованието.
 • Правителствените представителства и подпредставителства.
 • Испански посолства и консулства.
 • Нотариуси.

Не се изисква  никакъв вид легализация за докумените издадени от страни членки на Европейския съюз или подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство или Швейцария. В останалите случаи, документите издадени в чужбина, които трябва да послужат за тази процедура, трябва да са надлежно легализирани.

Ако се нуждаете от повече информация относно лигализацията, моля прочетете раздел “Допълнителна информация
Документите, издадени в чужбина, трябва да бъдат придружени от официалния им превод на испански език (когато не са издадени на този език).
Официален превод може да се направи:

 • От заклет преводач, оторизиран или вписан в Испания.
 • От дипломатическото или консулско представителство на Испанската държава в чужбина.
 • От дипломатическото или консулско представителство в Испания на страната, от която е заявителят или съответно от която е издаден документът.

В рамките на възможното, когато оригиналният документ е написан с азбука, различна от западната, е препоръчително в превода  да се отбележи наименованието на дипломата  на езика, на който е написана, но с транскрипция на латиница, вместо превода на наименованието.

 • Места за подаване на заявленията:

Във всеки един от Публичните регистри на Държавната централна администрация, на Автономните  области и на някои от общинската адмминистрация (много от Общините са подписани споразумения, които им позволяват да действат като публични регистри).

Регистрите на Министерство на Образованието се намират на следните места в Мадрид:

 • улица Лос Мадрасо, Nº 15-17
 • Пасео дел Прадо, Nº 28
 • улица Торелагуна, Nº 58

Освен това във функционалните отдели на Върховния инспекторат по образованието на Правителствените представителства в Автономните области и провинциалните отделения на Министерството на Образованието в Сеута и Мелия.
Можете да видите още информация относно публичните регистри в раздел “Допълнителна информация

 • Решение по процедурата

Решението по процедурата  за приравняване към диплома от Каталога е мотивирано и съдържа една от следните постановки:

 • Приравняване на чуждата диплома към съответната испанска диплома от Каталога на признатите университетски дипломи.
 • Отказ на приравняване на дипломата, за която е подадено заявление.
 • Условно признаване след предварително преодоляване на допълнителни образователни условия. В този случай решението трябва изрично да посочва забелязаните образователни пропуски, които да водят до изискването на допълнителни условия в образованието, така както и в какво се изразяват.

Решението на процедурата  по приравняването към академично ниво е мотивирано и съдържа една от следните постановки:

 • Приравняването на чуждата диплома към съответното испанско академично ниво.
 • Отказ на приравняване на дипломата, за която е подадена молба.

Решенията за приравняване на чуждите дипломи за висше образование  се материализират в акредитативни  писма, издадени от Генералната поддирекция  за Дипломи и признаване на оценки към Минстерството на Образованието.

Когато приравняването на дипломата е с условие предварителното  преодоляване на допълнителни образователни  условия, акредитативното писмо  се издава когато се докаже пред инструктивния  орган изпълнението на тези условия.
Можете да получите повече информация относно решението по процедурата в раздел “Допълнителна информация“.

 • Получаване на акредитативното писмо и на документите

Могат да получат  акредитативното писмо, без предварително  записан час, лицата, чието дело е  заведено през 2010 или 2011 година.

 • За дела, заведени преди 2010 година:
  • Ако само желаете да получите акредитативното писмо и да се унищожат програмите, не е необходим предварително записан час. (В този случай не можете да получите акредитативното писмо без да разрешите да се унищожат програмите).
  • Ако желаете да получите програмите или оригиналните документи трябва да си запишете предварителен час.

Гражданите, които  искат да си запишат предварителен  час, могат да се свържат с Отдела по Информиране и обслужване на гражданите на телефон  913277681 или чрез линка: консултации на граждани. Заитересованото лице трябва да докаже самоличността си с Национален документ за самоличност или с Паспорт.

Предходната процедура може да се осъществи лично или чрез упълномощени лица или посредническа фирма с нотариално заверено пълномощно или с написано за целта разрешение, подписано от заинтересованото лице заедно с ксерокопие на Националния документ за самоличност или на паспорта на заинтересованото и на упълномощеното лице.

Място и работно  време с граждани:

 • Генерална поддирекция по Дипломи и признаване на оценки.

Пасео дел Прадо, Nº 28

Мецанин
28014 Мадрид

 • От 9 до 14:00 часа, понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.

Документи за получаване:

Моля  като получите съобщението за връчване на акредитативното писмо да го получите възможно най-бързо, за да може да ви обслужим по най-добрия начин.

Дела, заведени по Наредба 285/2004, от 20 февруари (заведени след 5 септември 2004 година), наредба ECI/3686/2004, от 3 ноември, с която се определят правилата за прилагане на Кралски указ 285/2004, определя, че задължителните документи, придружаващи заявенията трябва да са заверени ксерокопия и сочи в член 6.4, че в общия случай „след приключване на процедурата не следва връщането на никакви приложени документи на заинтересованите лица“.

Ако въпреки  действащите нормативи, заинтересованото лице е представило оригинална диплома, може да я получи обратно заедно с акредитативното писмо. За целта и при всички случай трябва да помоли за предварително запазен час и изрично да посочи на Службата по информация и административно обслужване на населението при заявката на предварително запазения час, че е предал оригинална диплома и иска да си я получи. Ако не се подаде тази информация на Службата по информация и административно обслужване на населението, Главната поддирекция по Дипломите и признаване на оценките не гарантира, че споменатите документи ще са налице по време на запазения час.

Дела, заведени по Кралски указ 86/1987, от 16 януари (заведени преди 5 септември 2004 година) оригиналите на представениете документи могат да бъдат върнати по време на предварително запазения час, ако заинтересованото лице изрично го е посочило в Службата по информация и административно обслужване на населението.

Приравняване  на чужди дипломи по специалности в областта на здравните науки.

Нова процедура  за професионално признаване, регулирана по Кралски указ 459/2010.

Наскоро се публикува Кралски указ 459/2010, от 16 април,, с който се определят условията за признаването на професионална основа на чужди дипломи за специалисти по здравни науки, получени в страни, които не са членки на Европейския съюз. С влизането му в сила се отмени Наредбата от 14 октомври 1991 година, с която до момента се определяше процедурата по приравняване на чужди дипломи за специалист.

Делата за приравняване на дипломи от страни не членки на Европейската общност, започнати до влизането в сила на Кралски указ 459/2010, съгласно процедурата предвидена в Наредба от 14 октомври 1991 година, ще продължат да се разглеждат и ще се решат съгласно валидните нормативи в момента на започване на процедурата, освен ако заинтересованото лице изрично не се откаже от споменатата процедура, с молба отправена към Министерство на Образованието и представянето на заявление за признаване на професионална основа придържайки се към предвиденото в Кралски указ 459/2010.

Покана за последния  теоретично-практически изпит съгласно установеното в седемнадесети параграф на Наредбата от 14 октомври 1991 година.

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Физическа медицина и рехабилитация
 • Инмунология
 • Микробиология и паразитология
 • Пулмология

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Неврохирургия
 • Неврология

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Педиатрична хирургия
 • Медицинска онкология

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Психиатрия

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Анестезиология и Реанимация

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности: :

 • Акушерство и гинекология

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Педиатрия и специфичните ѝ раздели

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Радиодиагноза
 • Медицински сестри в акушерство и гинекология (Акушерки)

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Медико-хирургична дерматология и венерология
 • Алергология
 • Правно-съдебна медицина
 • Клинична неврофизиология

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Оториноларингология
 • Урология

Обявен е теоретично-практически изпит за следните специалности:

 • Пластична, естетична и възстановителна хирургия

Следните специалности:

 • Кардиология
 • Обща хирургия и на храносмилателния апарат
 • Ортопедична хирургия и травматология
 • Вътрешна медицина

са обявени  за 2013 година. Поне три месеца предварително  ще се посочи датата и мястото на изпита за тези специалности.

Окончателни шаблони на изпитите проведени през май месец

Специалностите  са:

Храносмилателен апарат

Хематология и  Хемотерапия

Клинична психология

Радиотерапевтична онкология

Трудова медицина

Интензивна  медицина

Профилактична медицина и обществено здраве

Офталмология

Семейна и социална медицина

Частично признаване на висше образование

 • Понятие и обхват

Признаването е официалното приемане на валидността на академично ниво на висшето образование получено в чужбина, завършено с получаването или не на диплома спрямо незавършено испанско висше образование, което позволява да се продължи образованието в Испански университет.

Признаването  на чуждо образование спрямо незавършено  испанско висше образование се осъществява  от Испанския университет, в който заинтересованото лице желае да продължи обучението си съгласно критериите определени от Съвета за Координиране между университетите.

Незавършеното образование обикновено се признава само на академично ниво, т.е. позволява  да се продължи образованието в испанската образователна система. Това образование  може да се увенчае с получаването на съответната испанска диплома след завършване по валидния учебен план. Тази испанска диплома е пълноправна, без никакво разграничаване.

 • Приложима нормативна база

 • Основен закон 6/2001, от 21 декември, за Университетите (ДВ от 24 декември). Член 36.1.
 • Кралски указ 285/2004,  от 20 февруари, с който се определят условията за приравняване и признаване на дипломи и обучение за висше образование (ДВ от 4 март).
 • Кралски указ 1497/1987,  от 27 ноември, алинея втора от Приложение I, с който се определят общите съвместни насоки за учебните планове за висше образование(ДВ от 14 декември). Алинея втора от Приложение I, изменена с Кралски указ 285/2004, от 20 февруари (ДВ от 4 март)
 • Постановление от 25 октомври 2004 година,  на Съвета за Координиране между Университетите, с което се определят общите критерии, които трябва да спазват университетите по отношение на признаване и адаптиране на обучението проведено в испански или чужди академични центрове.
 • Юрисдикция и критерии за приравняване

По частичното приравняване на чуждо образование  към испанско висше образование  е компетентен Испанският университет, в който заитересованото лице иска да продължи образованието си.

По заявленията  се взема решение съгласно критериите определени от Съвета за Координиране между Университетите съгласно член 36.1 от Основен закон 6/2001, от 21 декември, за Университетите.

Тези критерии са определени с постановление от 25 октомври 2004 година на Съвета за Координиране между Университетите (ДВ от 15 март 2005 година).

 • Чуждо образование предмет на приравняване

Може да бъде предмет на приравняване чуждо образование, което отговаря на критериите определени от Съвета за Координиране между Университетите съгласно член 36.1 от Основен закон 6/2001, от 21 декември за Университетите и което е довело или не е довело до получаването на диплома.

Но не може да се приравни образование, поради една от следните причини за изключване:

 • Образование, което не е признато на академично ниво в страната, от която произхожда.
 • Образование, получено изцяло или частично в Испания, когато учебното заведение няма необходимия лиценз за преподаване на това обучение или ако обучението, довело до получаването на дипломата, чието приравняване се иска, не е залегнало в програмата на университета или заведение за висше образование в момента на издаване на дипломата, съгласно определеното в член 86 от основен закон 6/2001, от 21 декември, за Университетите. Но ако тези обстоятелства засягат само част от полученото образование, частта от образованието, незасегната от споменатите обстоятелства може да бъде предмет на приравняване.
 • Дипломи, които вече са приравнени в Испания или обучението, което е било предмет на признаване за продължаването му в Испания.

Когато обучението е завършено с получаването на чужда диплома, заинтересованото лице може да избере между приравняването ѝ към испанска диплома за висше образование или признаването на част от образованието, имайки предвид, че не може да се подаде молба едновременно по тези две линии и че трябва да са спазени следните правила:

 • Когато е подадена молба за приравняване на дипломата и е получен отказ, заинтересованото лице може да подаде молба за частичното признаване на образованието си, винаги когато отказът не се основава на една от посочените причини за изключване.
 • Когато полученото образование за получаване на диплома е било предмет на признаване за продължаване на образованието в Испания, то не може да се приравни.

Информационни центрове и точки

 • Консултация по електронен път

Достъп до формуляра

 • Лична консултация

 • В Испания

Министерство  на Образованието, Културата и Спорта: Информационен и обслужващ център на граждани (Отдел образователна информация):

улица Лос Мадрасо, 15. Мадрид

Телефон: 913277681

Отдели на Висшите  инспекторати по Образованието в Автономните области (интегрирани в Правителствената делегация) и Провинциалните дирекции на Министерството на Образованието в Сеута и Мелия.

 • В чужбина

Съвет по образованието  към посолствата на Испания.

Консулски представителства към Испанското посолство в съответната  страна.

Дипломи за висше  образование

 • Дипломи за висше образование към които могат да се приравнят чуждите дипломи

Областите са:

 • Хуманни науки
 • Експериментални и здравни науки
 • Социални и юридически науки
 • Техническо обучение

В рамките на всяка една от тези области, дипломите  се групират в три раздела:

 • Обучение в 1 и 2 цикъл.
 • Обучение в 1 цикъл.
 • Обучение само във 2 цикъл.
 • Хуманни науки
 • Обучение в 1 и 2 цикъл.
  • Висше образование по изящни изкуства
  • Висше образование по Немска филология
  • Висше образование по Арабска филология
  • Висше образование по Каталунска филология
  • Висше образование по Класическа филология
  • Висше образование по Славянска филология
  • Висше образование по Френска филология
  • Висше образование по Галисийска филология
  • Висше образование по Еврейска филология
  • Висше образование п<span style=” font-family: ‘times new roman’, ‘Arial’; font-size: 12pt; text-decoration:

 

Превoд: Г-жа Радостина Маврова – Заклет преводач, Валенсия; Тел. 655 954 847; Тел. 961 560 005; Ел. поща: rmavrova@yahoo.es

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>