Испания – Права и помощ за жени жертви на домашно насилие

Violencia-domestica1. СПЕЦИАЛНИ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА…….. 2
1.1. КОЙ Е ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА? …………………………………………………… 2
1.2. КАК СЕ ДОКАЗВА СИТУАЦИЯТА НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА? …………………………… 3
1.3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ …………………………………………………………………………………………………. 3
1.3.1. Телефон 016 за информация и правна консултация …………………………………. 3
1.3.2. Сайт с помощни средства и превенция в случай на насилие, основаващо се
на пола …………………………………………………………………………………………………………….. 4
1.4. ПРАВО НА ИНТЕГРАЛНО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ …………………………………………………………… 4
1.5. ПРАВО НА НЕЗАБАВНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАВНА ПОМОЩ ………………………………………………… 6
1.5.1. Право на безплатна правна помощ ………………………………………………………….. 7
1.6. ТРУДОВИ ПРАВА ……………………………………………………………………………………………………………… 8
1.6.1. Права на заетите жени…………………………………………………………………………… 8
1.6.2. Права на самостоятелно заетите жени …………………………………………………. 9
1.7. СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ………………………………………………………………………………….. 10
1.7.1. Права, свързани с осигурителните вноски …………………………………………….. 10
1.7.2. Права, свързани с обезщетения от социалното осигуряване ………………… 11
1.8. ПРАВА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЕТОСТТА И ИНТЕГРАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ……………………. 12
1.8.1. Специална програма за трудова заетост……………………………………………… 12
1.8.2. Договор за насърчаване на безсрочното наемане ………………………………….. 13
1.8.3. Договор за заместване на работници, жертва на насилие, основаващо се
на пола …………………………………………………………………………………………………………… 13
1.8.4. Насърчаване за стартиране на собствен бизнес…………………………………… 14
1.8.5. Стимули за фирми, които назначат жертви на насилие, основаващо се на
пола ………………………………………………………………………………………………………………. 14
1.9. ПРАВА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛКИ …………………………………………………………………………… 14
1.10. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВА………………………………………………………………………………………………. 15
1.10.1. Специална финансова помощ за жени, жертва на насилие, основаващо се
на пола, с особени трудности да намерят работа …………………………………………. 15
1.10.2.Активен доход за интеграция (“Renta Activa de Inserción”)……………………… 16
1.10.3. Аванс при неизплащане на издръжка…………………………………………………….. 18
1.10.4. Предимство за достъп до социални жилища и държавни домове за
възрастни хора ………………………………………………………………………………………………. 18
1.11. ПРАВО НА НЕЗАБАВНО ЗАПИСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ ……………………………………………. 19
2. ПРАВА НА ЧУЖДЕНКИ, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА ………. 20
2.1. ПРЕБИВАВАНЕ В ИСПАНИЯ НА ЧУЖДЕНКИ, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2.2. ЗАЩИТА НА ЧУЖДЕНКИ, ПРЕБИВАВАЩИ НЕЗАКОННО В ИСПАНИЯ И ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ,
ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА…………………………………………………………………………………………………… 23
2.3. ПРАВО НА УБЕЖИЩЕ…………………………………………………………………………………………………….. 24
3. ПРАВА НА ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НА КОИТО СА СЪЩО ТИТУЛЯРИ
ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА……………………………………………….. 25
3.1. ПРАВО НА ЖАЛБА …………………………………………………………………………………………………………. 25
3.2. ПРАВО ДА ПОИСКАТ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА …………………………………………… 26
3.3. ПРАВО ДА БЪДАТ СТРАНА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
3.4. ПРАВО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЕЩ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА
ПРИЧИНЕНА ВРЕДА ……………………………………………………………………………………………………………… 29
3.5. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЕБНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ………………………………………………………. 30
3.6. ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ДОСТОЙНСТВОТО И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ЖЕРТВАТА ПРИ ПРОЦЕДУРИТЕ,
СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА ……………………………………………………………….. 31
3.7. ПОМОЩИ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ…………………………………………………………………… 32

СПЕЦИАЛНИ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО
СЕ НА ПОЛА

Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола (ДВ №313, от 29 декември 2004 г.), определя и гарантира на жените, които са или са били жертви на насилие, основаващо се на пола, редица права с цел те самите да сложат край на връзката на насилие и да възстановят своя жизнен проект.

Тези права са универсални в смисъл, че на всички жени, преживели някакво действие на насилие, основаващо се на пола, тези права са гарантирани, независимо от техния произход, религия и други различия или лични или социални обстоятелства.

Кой е жертва на насилие, основаващо се на пола (чл. 1 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

За целите на Устройствен закон 1/2004, жертва на насилие, основаващо се на пола, е жената, която е обект на някаква проява на физически и психологически тормоз, в това число и на сексуално насилие, заплаха, принуда или произволно лишаване от свобода, упражнено върху нея от страна на нейния настоящ или бивш съпруг, или от нейния настоящ или бивш партньор, дори и когато не са живели заедно.

Този вид насилие е най-тежката форма на дискриминация, неравностойно положение и отношения на власт на мъжете върху жените.

Устройствен закон 1/2004 включва и децата на жените в определението за жертва още в Изложение на мотивите и им определя редица права,

Предвидени в членове 5, 7, 14, 19.5, 61.2, 63, 65, 66 и в допълнителна разпоредба 17.

Как се доказва ситуацията на насилие, основаващо се на пола? (чл.23, 26 y 27.3 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

Най-общо, ситуацията на насилие, основаващо се на пола, които дават основание за признаване на съответните права се доказва с осъдителна присъда, заповед за осигуряване на защита на жертвата и, в изключителни случаи, становище на прокурора, в което да се посочат
индикации, че жалбоподателката е жертва на насилие, основаващо се на пола докато бъде издадена заповед за осигуряване на защита.

Въпреки това, за признаването на някои права, нормативата, която ги предвижда, определя начините за доказване на ситуацията на насилие, основаващо се на пола.

Право на информация (чл. 18 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

Правото на информиране е гарантирано по следните начини:

Телефон 016 за информация и правна консултация
Безплатен телефон с кратък номер от три цифри: 016.
Достъп за лица с увреден слух и/или говор: номер 900 116 016, мобилен телефон, PDA, или текстови телефон ( DTS ).
На разположение 24 часа на ден, 365 дни в годината.
Универсалност: обслужване на испански, каталански, галисийски и баски език. Също така и на английски, немски, арабски, български, китайски, португалски, румънски, руски език; от понеделник до петък, от 8:00 до 18:00 ч., на още 42 езика. По този начин, c различно времево покритие, се обслужва общо на 53 езика.
Поверителност на данните на потребителите.
Прехвърляне на обажданията в следните случаи:
Когато се касае за обаждания по спешни случаи, прехвърляне на телефон 112.

Когато се касае за обаждания за получаване на обща информация, прехвърляне към Института за жената.
Когато се касае за обаждания за получаване на специфична информация, свързана с дадена Автономна област.
Обажданията на непълнолетни лица ще се прехвърлят на телефона на ANAR за помощ на деца и юноши.
Справка може да се направи и на уеб страницата на Министерство на здравеопазването, социалните грижи и равенството.
Сайт с помощни средства и превенция в случай на насилие, основаващо се на пола
На разположение е на уеб страницата на Министерство на здравеопазването, социалните грижи и равенството, в раздела за Равенство: www.seigualdad.gob.es.

Позволява търсене върху активни карти на различни средства (полицейски, съдебни, информация, обслужване и консултация), коит публичните администрации и социалните институции предоставят на гражданите и жертвите на насилие, основаващо се на пола.

Право на интегрално социално подпомагане (чл. 19 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

За да упражнят правото си на физическа и морална неприкосновеност, жените, жертва на насилие, основаващо се на пола, и техните непълнолетни деца имат право на социални услуги като:
Обслужванe
Извънредни ситуации
Подкрепа
Пълно възстановяване – Целта на тези услуги е да задоволи потребности, произтичащи от ситуация на насилие, да възстанови положението, в което се е намирала жертвата, преди да претърпи насилие или поне да намали отрицателните последици от нея.

Чрез тях жените имат възможност:
Да получат консултация за действията, които могат да предприемат и за правата, които имат.
Да научат за службите, към които могат да се обърнат за финансова, медицинска, психологическа и социална помощ.
Да получат достъп до различни форми на настаняване (при извънредни ситуации, временен прием, центрове под закрила и т.н.) при които се гарантира тяхната сигурност и се задоволяват основните им потребности.
Да възстановят своето физическо и/или психическо здраве.
Да получат професионално обучение, интегриране или реинтегриране на пазара на труда, както и психо-социална подкрепа през цялото времетраене на пълното им възстановяване с цел да се избегне да станат повторно жертви на насилие.
Право на интегрално социално подпомагане имат и децата, които живеят в семейна среда, в която има насилие, основаващо се на пола.
Социалните служби трябва да разполагат с достатъчно места предвидени за децата и c персонал със специална подготовка за тяхното обслужване с цел превенция и ефикасно предотвратяване на ситуации, които могат да нанесат психологични и физически травми на децата.
Право на незабавна специализирана правна помощ (чл. 20 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола;
Закон 1/1996, от 10 януари, за безплатна правна помощ; Кралски указ 996/2003,
от 25 юли, с който се приема Правилника за безплатна правна помощ)

Жените, жертви на насилие, основаващо се на пола, имат право на незабавна специализирана правна помощ при всички съдебни и административни производства с пряка или косвена причина понесеното насилие. Тази правна помощ ще бъде безплатна, когато жените удостоверят липса на средства за водене на дело.

Когато жените, жертви на насилие, основаващо се на пола, поискат (в полицията или в съда) услугата правна помощ, защита и адвокат, незабавно ще им се назначи служебен адвокат, специалист по защита на жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, по реда определен от Адвокатските колегии по специалности.

Назначеният служебен адвокат ще информира жената за правото й да получи безплатно правораздаване и ще я предупреди, че ако в последствие се окаже, че не отговаря на изискванията за безплатна правна помощ, трябва да поеме за своя сметка съответния адвокатски хонорар; ще й даде правна консултация преди представяне на жалбата и молбата за издаване на заповед за осигуряване на защита, и ще я
придружава при подаването им.

Назначаването на служебен адвокат става незабавно и за целта не е необходимо да се подава предварително молба за безплатна правна помощ, но ако това право не бъде поискано или бъде отказано, жертвата трябва да заплати хонорарите на адвоката и прокуратора.

Право на безплатна правна помощ:

Жената, жертва на насилие, основаващо се на пола може да се възползват от правото си на безплатна правна помощ само ако докаже, че финансовите средства и приходите й, изчислени за една година на едно домакинство, не надвишават повече от два пъти обществения показател за доходи за многобройни цели (IPREM) в сила към момента
на подаване на молбата.
По изключение правото на безплатна правна помощ може да се признае, когат приходите не надвишават повече от четири пъти този показател (IPREM), с оглед на семейните обстоятелства, финансовите задължения и разходите по производството.

След признаване правото на безплатна правна помощ, защитата на интересите на жертвата при всички необходими процедури ще се извършва от същия адвокат, принадлежащ към служебните адвокати, специалисти по насилие, основаващо се на пола, по реда определен от

Адвокатските колегии по специалности.

Правото на безплатна правна помощ включва следните услуги:

Безплатна консултация и ориентация преди производството.

Безплатна защита и представителство от адвокат и прокуратор при съдебни и административни производства.
Безплатно публикуване на обяви или укази в официални вестници.

Освобождаване от плащане на изискващите се депозити при обжалване.

Безплатни експертни доклади.

Безплатни нотариални документи или намаление от 80% от
таксите за тяхното изваждане.

Трудови права (чл. 21 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

Признаването на трудовите права на жените, жертви на насилие, основаващо се на пола, има за цел да предотврати същите да напуснат пазара на труда поради насилието, от което са пострадали. Поради това им се признават права, целящи да спомогнат за съвместяване на професионалния живот със ситуацията на насилие, основаващо се на пола, гарантира им се защита в случай, че са принудени да напуснат
работното си място, било временно или постоянно, и се цели тяхното интегриране на пазара на труда, ако не работят.

За да упражнят тези свои права, работещите жени трябва да докажат, че съществува ситуация на насилие, основаващо се на пола, със съдебно решение, осъждащо агресора, заповед за осигуряване на защита или в изключителни случаи и докато бъде издадена заповед за осигуряване на
защита, със становище на прокурора, в което да се посочат индикации, че жената е жертва на насилие, основаващо се на пола.

Права на заетите жени (чл. 37.7, 40.3.bis, 45.1.n, 48.6, 49.1, 52.d, 55.5.b от преработения текст на Закона за Кодекса на труда, приет със Законодателен кралски указ 1/1995, от 24 март)

Право на намаляване на работния ден c пропорционално намаляване на заплатата, имащо за цел жената, жертва на насилие, основаващо се на пола, да реализира своята защита или правото си на интегрално социално подпомагане.

Право на преорганизиране на работния ден чрез адаптиране на работното време, прилагане на гъвкаво работно време или други

Колективните трудови договори и фирмените споразумения могат да предвиждат подобряване на тези права.

Право на географска мобилност, със запазване на работното място през първите 6 месеца.

Право на прекратяване на трудовото правоотношение със запазване на работното място първоначално за не повече от шест месеца.

Право на прекратяване на трудовия договор по решение на работничката, като в този случай същата ще се смята, че е в предвиденото от закона положение на безработица и ако отговаря и на останалите изисквания, ще има право да получава
обезщетение или помощ за безработица.

Отсъствията от работа или закъсненията поради насилие, основаващо се на пола, ще се смятат за оправдателни по усмотрение на Социалните служби за здравна помощ или услуги.

Отмяна на уволнението на работничка, жертва на насилие, основаващо се на пола, поради това, че е упражнила своите трудови права.

Права на самостоятелно заетите жени (чл. 21.5 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола;
Закон 20/2007, от 20 юли, уреждащ Правилника за самостоятелната заетост;
Закон 32/2010, от 5 август, с който се създава специална система за защита при прекратяване на дейността на самостоятелно заетите лица;

Кралски указ 1541/2011, от 31 октомври, за прилагане на Закон 32/2010, от 5 август)

Права на самостоятелно заетата жена, икономически независима:

Право на адаптиране на работното време на дейността.

Право на прекратяване на трудовото правоотношение.

За основателна причина за прекратяване на дейността от самостоятелно заетата жена ще се счита наличието на ситуация на насилие, основаващо се на пола.

Намират се в законна ситуация на прекратяване на дейността, за целите на защита при прекратяване на дейност, самостоятелно заетите жени, които прекратят дейността си, временно или окончателно, поради насилие, основаващо се на пола.

Социалноосигурителни права (чл. 21 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

Права, свързани с осигурителните вноски

Подписване на специално споразумение със Социалното осигуряване от работнички, жертви на насилие, основаващо се на пола, които са намалили работния си ден c пропорционално намаляване на заплатата.
(Наредба TAS/2865/2003, от 13 октомври, с която се урежда специалното споразумение в системата на Социалното осигуряване)

Зачитане за реален осигурителен стаж на периода на прекратяване на трудово правоотношение от заети жени и на периода на неплащане на осигурителни вноски от самостоятелно заети жени, които прекратят дейността си. (Единствена допълнителна разпоредба на Кралски указ 1335/2005, от 11 ноември, уреждаща семейните обезщетения от Социалното осигуряване)

Прекъсване на задължението за плащане на осигурителни вноски
за срок от шест месеца за самостоятелно заети жени, които прекратят дейността си за да реализират своята защита или правото си на интегрално социално подпомагане.

Права, свързани с обезщетения от социалното осигуряване

За целите на обезщетенията по майчинство и бащинство, ще се смятат за ситуации, приравнени към тези, периодите считани за реален осигурителен стаж за заетите и самостоятелно заетите жени, жертви на насилие, основаващо се на пола.
(Кралски указ 295/2009, от 6 март, уреждащ паричните обезщетения от системата за социално осигуряване за майчинство, бащинство, риск при бременност и риск при кърмене)

Право на ранно пенсиониране за жени, преустановили трудовата си дейност поради това, че са жертви на насилие, основаващо се на пола, и които отговарят на необходимите изисквания.

Член 161 bis.2 от преработения текст на Общия закон за социалното осигуряване, приет със Законодателен кралски указ 1/1994, от 20 юни

Право на вдовишка пенсия в случай на раздяла и развод за жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, които докажат, че отговарят на необходимите изисквания и дори когато не са кредитори на съответна издръжка на съпруга. (Член 174.2 от преработения текст на Общия закон за социалното осигуряване, приет със Законодателен кралски указ 1/1994, от 20 юни)

Загуба на вдовишка пенсия за лице, осъдено с окончателна съдебна присъда за умишлено убийство в каквато и да е форма или за телесни повреди, когато жертвата на престъплението е неговия/-ата настоящ/-а или бивш/-а съпруг-а или партньор/-ка на
семейни начала; и увеличение, при необходимост, на наследствената пенсия за сираците.

Първа допълнителна разпоредба на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; член 38 на Указ 3158/1966, от 23 декември, с който се приема Общия правилник, определящ
размера на паричните обезщетения в общия режим на социалното осигуряване и условията за получаването им)

За създаване на право за получаване на обезщетение и помощ за безработица, освен че трябва да отговаря на необходимите изисквания, се счита, че работничката се намира в законна ситуация на безработица, когато прекъсне или прекрати своя
трудов договор доброволно поради това, че е жертва на насилие,
основаващо се на пола.

Член 21.2 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; членове 208.1.1.e) и 208.1.2) и четиридесет и втора допълнителна разпоредба от преработения текст на Общия закон за социално осигуряване, приет със Законодателен кралски указ 1/1994, от 20 юни

Права, свързани със заетостта и интеграцията на пазара на труда

Специална програма за трудова заетост (Член 22 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; Кралски указ 1917/2008, от 21 ноември, с който се приема програма за социална и трудова интегрирация на жени, жертви на насилие, основаващо се на
пола)

Програмата за социална и трудова интеграция на жени, жертви на
насилие, основаващо се на пола, вписани в бюрото по труда като
търсещи работа, включва следните мерки:

Програми за социална и трудова интеграция, индивидуални и изготвени от специалисти.

Специални образователни програми, които да подпомогнат социалната и трудова интеграция чрез наемане.

Стимули, подпомагащи стартирането на нова дейност чрез самостоятелна заетост.

Стимули за фирми, които назначат жертви на насилие, основаващо се на пола.

Стимули, подпомагащи географската мобилност.

Стимули, компенсиращи разликите в заплащането.

Споразумения с предприятия, улесняващи наемането на жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, и тяхната географска мобилност.

Договор за насърчаване на безсрочното наемане (Първа допълнителна разпоредба на Закон 12/2001, от 9 юли, за предприемане на спешни мерки за реформиране на пазара на труда с цел увеличаване на заетостта и подобряване на нейното качество)
Този договор може да се сключи c безработни жени, вписани като търсещи работа в бюрото по труда и които са жертви на насилие, основаващо се на пола.

Договор за заместване на работници, жертва на насилие, основаващо се на пола (Член 21.3 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

Предприятията, които сключат договори за заместване на жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, прекратили своя трудов договор или възползвали се от правото си за географска мобилност, или сменили предприятието, в което са работили, имат право на намаление на социалноосигурителната вноска за работодателя.

Насърчаване за стартиране на собствен бизнес (Наредба TAS/1622/2007, от 5 юни, относно отпускането на субсидии по програмата за насърчаване на самостоятелната заетост)

Жените, жертви на насилие, основаващо се на пола, безработни и вписани в бюрото по труда като търсещи работа, които стартират собствен бизнес като самостоятелно заети лица, могат да получат субсидии за самостоятелна заетост и финансова помощ, чиято цел е намаляване лихвите на заемите, предназначени за финансиране на разходите по създаване и пускане в експлоатация на фирма.

Стимули за фирми, които назначат жертви на насилие, основаващо се на пола
(Закон 43/2006, от 29 декември, относно повишаване на растежа и заетостта)

Предприятията, които наемат жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, имат право на намаление на социалноосигурителната вноска за работодателя, което е в различен размер в зависимост от вида на сключения трудов договор: постоянен или временен.

Права на държавните служителки (Членове 24 – 26 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола;

Закон 7/2007, от 12 април, относно основния правилник за държавните служители; чл. 21 от Наредба TAS/2865/2003, от 13 октомври, с който се урежда специалното споразумение в системата на социалното осигуряване)

Право на намаляване или реадаптиране на работния ден посредством адаптиране на работното време, прилагане на гъвкаво работно време или други форми на организиране на работния ден, при условията, определени от Администрацията.

Право на мобилност поради насилие, основаващо се на пола.

Право на неплатен отпуск. През първите шест месеца държавната служителка има право да запази сегашното си работно място, като този период се зачита по отношение на трудовия стаж, кариерата и правата в съответния режим на социалното осигуряване.

Отсъствията от работа на държавните служителки, жертви на насилие, основаващо се на пола, цялостни или частични, ще се счятат за оправдателни за времето и при условията, определени от Социалните служби за здравна помощ или услуги според
случая.

Подписване на специално споразумение със социалното осигуряване, когато държавните служителки, жертви на насилие, основаващо се на пола, са съкратили работното си време c пропорционално намаляване на трудовото възнаграждение.

Икономически права

Специална финансова помощ за жени, жертва на насилие, основаващо се на пола, с особени трудности да намерят работа (чл. 27 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола и Кралски указ 1452/2005, от 2 декември. Законовата разпоредба за процедурата за кандидатстване ще бъде приетата от Автономната област или град, където се кандидатства за помощта)

Касае се за финансова помощ, предназначена за жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, които отговарят на следните изисквания:

Месечните доходи да не надхвърлят 75% от минималната работна заплата към момента, като се изключи пропорционалната част на две извънредни заплати.

Да имат особени трудности за намиране на работа поради възраст, липса на образование или специална подготовка, или социален статус, обстоятелства, които се удостоверяват с доклад, издаден от съответното бюро по труда.

Тази финансова помощ се изплаща еднократно и размерът й сe изчислява в зависимост от броя на помощите за безработица, дали жената има или не роднини на своя издръжка и дали жената и/или роднините на нейна издръжка имат призната степен на нетрудоспособност.

Тази помощ е съвместима с предвидените в Закон 35/1995, от 11 декември, относно помощите и услугите за жертви на жестоки престъпления и сексуално посегателство. Не е съвместима c други помощи с аналогично предназначение, както и с програмата
Активен доход за интеграция /“Renta Activa de Inserción“).
Тази помощ не се счита за приход или доход и не е пречка за получаването на социални пенсии.

Активен доход за интеграция (“Renta Activa de Inserción”) (Кралски указ 1369/2006, от 24 ноември, относно програмата „Активен доход за интеграция“ за безработни със специални финансови нужди и трудности за намиране на работа)

Това е финансова помощ, предназначена за безработни лица, включени в програмата „Активен доход за интеграция“, чиято цел е с помощта на различни инициативи да се увеличат възможностите за интегриране на пазара на труда.

За да бъде включена в програмата „Активен доход за интеграция“ и да получи тази финансова помощ, жената, жертва на насилие, основаващо се на пола, трябва да отговаря на следните изисквания:

Да докаже, че е жертва на на насилие, основаващо се на пола.

Да е вписана в бюрото по труда, като не е задължително да е била регистрирана в продължение на 12 месеца без прекъсване като търсеща работа.

Да не живее със своя агресор.

Да не е навършила 65 години, като не се изисква да е навършила 45 и повече години.

Всичките й лични доходи от какъвто и да било произход да не надхвърлят 75% от минималната работна заплата към момента, като се изключи пропорционалната част на две извънредни заплати.

Може да бъде бенефициент на програмата „Активен доход за интеграция“ повторно, дори ако не са изминали 365 дни от предишното получаване на същата помощ.

Размерът на активният доход за интеграция е 80% от месечния обществен показател за доходи за многобройни цели (IPREM) към момента.

Включва също така и една допълнителна еднократна помощ в случай, че жената е била принудена да промени местоживеенето си поради насилие, основаващо се на пола, през 12 месеца, предхождащи подаването на молбата за участие в програмата или по време на участието си в нея, с размер съответстващ на 3 месечни помощи по
програмата „Активен доход за интеграция“.

Аванс при неизплащане на издръжка (Кралски указ 1618/2007, от 7 декември, относно организацията и функционирането на Фонда за гарантиране изплащането на издръжка)
Фондът за гарантиране изплащането на издръжка обезпечава плащането на издръжка, определена в съдебно утвърдено споразумение или със съдебно решение в случай на раздяла, развод, недействителност на брак, родство или помощ за издръжка, чрез изплащане на сума като авансово плащане на същата.

Бенефициенти на тези авансови плащания са по правило децата с право на издръжка, призната съдебно, но неизплатена, които са членове на семейство, чийто годишни доходи от всякакъв произход не надвишават сумата, получена чрез умножаване на годишния обществен показател за доходи за многобройни цели (IPREM) към датата на подаване на молбата за авансова плащане, по коефициент, съответстващ на броя на
непълнолетните деца в семейството.

Бенефициентите имат право на авансово плащане на месечната издръжка, определена от съда, максимум до 100 евро на месец, която може да се получава в продължение на максимум осемнадесет месеца.

Ако лицето, което упражнява родителските права върху непълнолетните деца (подателят на молбата за авансово плащане) е жертва на насилие, основаващо се на пола, ще се подразбира, че е на лице ситуация на неотложна нужда за получаване на аванса от Фонда, поради което молбата ще бъде придвижена по спешност и срокът за резолюция и съобщаването й ще бъде два месеца.

Предимство за достъп до социални жилища и държавни домове за възрастни хора
(чл. 28 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; Кралски указ 2066/2008, от 12 декември, който урежда Държавния план за жилища и модернизиране 2009-2012)

Жените, жертва на насилие, основаващо се на пола, представлят колектив с преферентно право на защита като кандидатстващи за жилище и финансиране, и се подчиняват на предвиденото в този Кралски указ.

Статусът на жертва на насилие, основаващо се на пола, ще се взима предвид от компетентната публична администрация при кандидатстване за място в държавни домове за възрастни хора.

ПРАВО НА НЕЗАБАВНО ЗАПИСВАНЕ В УЧИЛИЩЕ (чл. 5 и седемнадесета допълнителна разпоредба на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола)

Децата на жертви на насилие, основаващо се на пола, засегнати отпромяна на местожителството поради актове на насилие, основаващо се на пола, имат право да бъдат незабавно записани в училище на новото местоживеене.

ПРАВА НА ЧУЖДЕНКИ, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ
НА ПОЛА

Пребиваване в испания на чужденки, жертви на насилие, основаващо се на пола (чл. 17.1 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; Устройствен закон 4/2000, от 11 януари, за правата и свободите на чужденците в Испания и социалното им интегриране; Правилник за прилагане на Устройствен закон 4/2000, приет с Кралски указ 557/2011, от 20 април; Кралски указ 240/2007, от 16 февруари, относно влизането,свободното движение и пребиваването в Испания на граждани на
държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство) Пребиваването в Испания на жени чужденки, жертва на насилие, основаващо се на пола, включва следните възможности:

Чужденки, които са роднини на гражданин на държава-членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство. (чл. 9.4 от Кралски указ 240/2007, от 16 февруари, относно влизането, свободното движение и пребиваването в Испания на граждани на държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство)
За да запази правото си на пребиваване при недействителност на брак, развод или заличаване от регистъра на двойки, живеещи на семейни начала, жената, която не е гражданка на държава-членка на ЕС или на Европейското икономическо пространство, трябва да докаже, че е била жертва на насилие, основаващо се на пола, по време на брака или на регистрацията си като двойка, живееща на семейни начала. Това обстоятелство ще се смята за временно доказано, когато има заповед за осигуряване на защитата й или становище на прокурора, в което да се посочат индикации, че жалбоподателката е жертва на насилие, основаващо се на пола, и окончателно доказано, когато има издадено съдебно решение, удостоверяващо съществуването на тези обстоятелства.

Чужденки, гражданки на държави, които не са членки на ЕС: могат да получат следните два вида специално разрешение за пребиваване и работа на основание насилие, основаващо се на пола:

Индивидуално разрешение за пребиваване и работа, различно от издаваното на чужденки, присъединени към своя съпруг или партньор: (чл. 19.2 на Устройствен закон 4/2000, от 11 януари, за правата и свободите на чужденците в Испания и социалното им интегриране; чл. 59.2 от Правилника за прилагане на Устройствен закон 4/2000, приет с Кралски указ 557/2011, от 20 април)

Разрешението се издава, ако има заповед за осигуряване на защита на жената или при отсъствие на такава, становище на прокурора, в което се посочва, че има индикации за
насилие, основаващо се на пола.

Срок на разрешението: 5 години.

Временно разрешение за пребиваване и работа поради извънредни обстоятелства за чужденки, пребиваващи незаконно: (чл. 31 bis на Устройствен закон 4/2000, от 11 януари, за правата и свободите на чужденците в Испания и социалното им интегриране; чл.131 – 134 на Правилника за прилагане на Устройствен закон 4/2000, приет с Кралски указ 557/2011, от 20 април)

Молба за издаване на разрешение от момента на издаване на заповед за осигуряване на защита или становище на прокурора, в което се посочва, че има индикации за насилие, основаващо се на пола.

Издаване на разрешение, когато наказателното производство приключи с осъдителна присъда или cъдебно решение, удостоверяващо, че жената е била жертва на насилие, основаващо се на пола, вкл. прекратяване на делото поради невъзможност да се издири обвиняемият или временно спиране на делото поради изгонване на обвиняемия.

Срок на разрешението: 5 години. През тези 5 години жената може да кандидатства за разрешение за дългосрочно пребиваване, като подаде съответната молба, като в този
случай ще бъде взето предвид времето, през което е имала временно разрешение за пребиваване и работа.

Разрешение за пребиваване поради извънредни обстоятелства за непълнолетните й деца или деца с увреждания, неспособни да се грижат сами за себе си, или разрешение за пребиваване и работа, ако същите са над 16 години и се намират в Испания в момента на подаване на жалбата: молба от чужденката в момента на подаване на
молба за себе си за временно разрешение за пребиваване и работа поради извънредни обстоятелства или по-късно по време на наказателното производство. Издаването им става по същата процедура и за същия срок като временното разрешение за пребиваване и работа поради извънредни обстоятелства на незаконно пребиваващите чужденки.

За да издаде това разрешение поради извънредни обстоятелства компетентният административен орган издава временно разрешение за пребиваване и работа на
чужденката, а при необходимост, и временно разрешение за пребиваване или за пребиваване и работа на непълнолетните й деца или деца с увреждания, неспособни
да се грижат сами за себе си, които се намират в Испания в момента на подаване на жалбата. Тези временни разрешителни са валидни до момента, в който се получи
одобрение или окончателен отказ за издаване на разрешение поради извънредни обстоятелства.

Временното разрешение за пребиваване и работа за чужда сметка на чужденката ще се подновява при изтичането му в случай на прекратяване на трудовия договор или прекъсване на трудовото правоотношение в следствие на това, че същата е жертва на насилие, основаващо се на пола. (чл. 38.6 на Устройствен закон 4/2000, от 11 януари, за правата и свободите на чужденците в Испания и социалното им интегриране)

Защита на чужденки, пребиваващи незаконно в испания ижертви на насилие, основаващо се на пола (чл. 31 bis на Устройствен закон 4/2000, от 11 януари, за правата и свободите на чужденците в Испания и социалното им интегриране; чл.131
- 134 на Правилника за прилагане на Устройствен закон 4/2000, приет с Кралски указ 557/2011, от 20 април)

Ако при подаване на жалбата за насилие, основаващо се на пола, се установи, че чужденката е незаконно пребиваваща:

Няма да се започне административна процедура за санкциониране поради незаконно пребиваване в Испания (тежко нарушение).

Ще се прекрати започнала преди подаване на жалбата административна процедура за санкциониране поради незаконно пребиваване в Испания, или според случая, изпълнението на издадена заповед за екстрадиране или връщане в родната страна.

Ако наказателното производство завърши:

C осъдителна присъда или със съдебно решение,удостоверяващо, че жената е била жертва на насилие, основаващо се на пола, вкл. прекратяване на делото поради
невъзможност да се издири обвиняемият или временно спиране на делото поради изгонване на обвиняемия, чужденката ще получи временно разрешение за пребиваване и работа поради извънредни обстоятелства и, при необходимост, разрешения за своите непълнолетни деца или деца с увреждания, неспособни да се грижат сами за себе си.

C оправдателна присъда или със съдебно решение, с което не се доказва ситуация на насилие, основаващо се на пола, на чужденката се отказва издаване на временно разрешение за пребиваване и работа поради извънредни обстоятелства, както и на разрешителни за нейните непълнолетни деца или деца с увреждания, неспособни да се грижат сами за себе си. Освен това, ще загуби валидност временно издаденото на чужденката разрешение за пребиваване и работа, а според случая, и разрешителните, издадени на нейните непълнолетни деца или деца с увреждания, неспособни да
се грижат сами за себе си. Ще започне или ще се поднови административната процедура за санкциониране поради незаконно пребиваване в Испания.

Право на убежище (Закон 12/2009, от 30 октомври, уреждащ правото на убежище и на
субсидиарна защита)
Статусът на бежанки ще бъде признат на жени, жертви на насилие, основаващо се на пола, при основателни опасения от преследване поради принадлежност към определена социална група, пол или сексуална ориентация, намиращи се извън страната на своето гражданство, и не могат да се ползват от закрилата на тази страна, или не желаят да се ползват от такава закрила поради тези опасения, или на жени апатриди, без гражданство, намиращи се извън страната на своето предишно обичайно местоживеене и по същите причини не могат да се завърнат или, поради такива опасения, не желаят да се завърнят в нея.

За да бъде признато правото на убежище е необходимо основателните опасения на жените за преследване да се базират на тежки преследвания и да се проявяват под формата на физическо или психическо насилие, включително и сексуално
насилие.

За преценка на причините за преследване ще се смята, че според преобладаващите обстоятелства в страната на произход понятието определена социална група означава група, сформирана въз основа на обща характеристика за сексуална ориентация или сексуална идентичност. Също така, според преобладаващите обстоятелства в страната на произход, се включват лица, които бягат от своите страни на произход поради основателни опасения от преследване по причина на пол.

ПРАВА НА ЖЕРТВИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, НА КОИТО СА СЪЩО ТИТУЛЯРИ ЖЕРТВИТЕ НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ПОЛА
Освен специфичните права, които интегралния Закон предвижда за жените, които страдат или са пострадали от насилие, основаващо се на пола, те имат и правата, които законът предвижда за жертвите на престъпение, измежду които следва да отбележим следните:

Право на жалба (чл.259 и следващи от Закона за наказателното производство)
Жените имат право да подадат жалба за това, че са пострадали от насилие, основаващо се на пола.

Посредством жалбата съответните власти биват информирани за извършено деяние, което може да представлява наказателно нарушение, т.е., за поведение, което според Наказателния кодекс е престъпление или нарушение, за което се налага наказание или присъда на извършителя.

След подаване на жалбата и предаването й на съдебните органи, ако тези сметнат, че са на лице признаци за извършено престъпление, предприемат необходимите наказателни действия.

Право да поискат заповед за осигуряване на защита (чл. 62 на Устройствен закон 1/2004, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; чл. 544 от Закона за наказателното производство)

Заповедта за осигуряване на защита е съдебно решение, постановено от компетентен съдебен орган в случаите, в които са на лице сериозни признаци за извършено престъпление или нарушение и съществува обективен риск за жертвата, който изисква налагането на защитни мерки по време на наказателното производство.
Заповедта за осигуряване на защита представлява документ, в който се описват предпазните мерки от наказателен и граждански характер за жената, жертва на насилие, основаващо се на пола и, при необходимост, на нейните деца, като в същото време пуска в действие механизмите за социална защита в полза на жертвата от страна на различните Публични администрации. Заповедта за осигуряване на защита удостоверява, че жената е жертва на насилие, основаващо се на пола, и въз основа не нея се признават правата й, предвидени в Устройствен закон 1/2004.

Мерките за защита, които съдебните органи, могат да постановят в полза на жената, жертва на насилие, основаващо се на пола и, при необходимост, на нейните деца, могат да бъдат от наказателен и граждански характер. От първите може да се наложи една или някоя от следните мерки:

Напускане на семейното жилище от агресора.

Забрана да живее в определено населено място.

Забрана за агресора да се доближава до жертвата и/или нейните роднини или други лица на определено разстояние.

Забрана за агресора да установява връзка с жертвата и/или нейните роднини или други лица чрез различни средства: писмо, телефон и др.

Забрана за агресора да посещава определени места: местоработата на жертвата, училището на децата и др.

Укриване на данни за местоживеенето на жертвата.

Съдебна защита на жертвата в съдебните служби.

Конфискуване на оръжие и забрана да го притежава. От мерките с граждански характер могат да бъдат наложени следните:

Използване на семейното жилище, мебели и вещи.

Упражняване на родителските права спрямо непълнолетните деца.

Прекратяване на упражняването на родителските права.

Прекратяване на режима за лични контакти, свиждания и престой на бащата c децата или промяна на формата на осъществяването им, например, на определено за целта
място за срещи.

Определянето на издръжка.

Други наложителни мерки с цел предпазване на децата от опасност или вреди.

Молбата може да се подаде от самата жертва, най-близките й родственици, адвокат или прокурор. Без да се засяга задължението за подаване на жалба, социалните служби, запознати със ситуацията, са длъжни да уведомят съдебните органи или прокуратурата с цел да се започне процедура за издаване на заповед за осигуряване на защита. Мерките от граждански характер трябва да се изискат изрично от жертвата или нейния законен представител, и от прокуратурата, когато има непълнолетни деца или деца с увреждания.

Препоръчително е молбата за издаване на заповед за осигуряване на защита да се подаде едновременно с жалбата, макар че може да бъде подадена и след това.
Когато няма подадена жалба, молбата за издаване на заповед за осигуряване на защита ще се счита за такава, тъй като съдържа описание на действията и обстоятелствата на насилие.

Съдът трябва да издаде заповед за осигуряване на защита в максимален срок от 72 часа от подаването на молбата, след изслушване на жертвата и агресора. Законът постановява същите да се явяват пред съда по отделно с цел да се избегне конфронтацията помежду им.

Право да бъдат страна в наказателното производство: предложение за действия
(чл. 109 от Закона за наказателното производство) След подаване на жалбата и първото явяване в съда, съдебният секретар информира жертвата за правото й да бъде страна в наказателното производство.

Упражняването на това право, предполагащо активно участие на жената, жертва на насилие, основаващо се на пола, в съдебното производство, образувано въз основа на нейната жалба и извършването на наказателно преследване, а при необходимост и на гражданско, става чрез лично явяване в наказателното производство като „частно обвинение“; за целта е нужно да наеме адвокат, който да защитава интересите й и прокуратор, който да я представлява.

Жертвата има право свободно да избере и наеме адвокат и прокуратор или такива да й бъдат назначени служебно от службата за насилие, основаващо се на пола. Във втория случай техните услуги ще бъдат безплатни, ако жената има право на безплатна правна помощ.
Явяването и статусът на „страна” в наказателното производство означава, че жертвата, чрез своя процесуален представител, може да предложи събирането на доказателства, да участва при тяхното провеждане и да бъде информирана за всички решения, постановени по време на процеса, с правото да ги обжалва, в случай, че не е съгласна с тях.

Също така, в качеството си на „частно обвинение“, жертвата има право да изиска присъда за агресора и обезщетение за нанесени телесни повреди, вреди и щети.
Прокуратурата е натоварена със задачата да защитава интересите на жертвите и пострадалите по наказателните дела. Ако стигне до убеждението, че е извършено престъпление, формулира обвинение срещу извършителя, независимо дали жертвата се е явила или не на наказателното производство. Ако не достигне до това убеждение, не формулира обвинение или изисква прекратяване на процедурата, например ако сметне, че не съществуват достатъчно доказателства за обвинението.

Право на възстановяване на вещ, възстановяване на щета и обезщетение за причинена вреда (чл.100 от Закона за наказателното производство)

Извършването на престъпление или нарушение налага задължението за възстановяване на причинените вреди и щети. Тази гражданска отговорност включва възстановяване на вещ, възстановяване на щета и обезщетение за материални и морални вреди.

Ако жертвата е предприела гражданско преследване (за да изиска тази гражданска отговорност) по време на наказателното производство, в постановеното съдебно решение, но само ако то е осъдително, освен присъдата, която се налага на извършителя, се определя и гражданската му отговорност за причинени физически, психологически или морални вреди на жертвата на престъплението. Независимо от горното, жертвата може да си запази правото да предприеме гражданско преследване с друго производство в граждански съд и така в наказателното производство да не търси гражданска отговорност. Също така има право да се откаже от рекламациите, които й
се полагат.

Право на информация за съдебните действия

Жертвата, дори и да не упражни правото си на участие в наказателното производство, трябва да бъде информирана за ролята си в него и за обхвата, развитието и хода на делото. Информирането на жертвата за правата й може да се извърши от различните правоприлагащи органи, съда и службите за обслужване на жертвата.

Информацията, която трябва да се предостави на жертвата, е следната:

Правото й да бъде страна в наказателното производство и да се откаже или не от възстановяване на вещта, възстановяване на щетата и обезщетението за причинена вреда в резултат на престъпното деяние.

Възможността и процедурата за изискване на помощите, които й се полагат според действащото законодателство.

Инормация за хода на съдебните действия и процеси, правото й да се запознае с тях, както и да получи копия и показания (чл. 234 на Устройствения закон за съдебната власт).

Да бъде информирана за всички съдебни решения, отнасящи се до сигурността й, заповед за осигуряване на защита, налагане на предпазни мерки или промяна на съществуващите, определения за задържане или условно освобождаване на обвиняемия и пенитенциарната ситуация на агресора (чл.109, 506.3, 544 bis и ter
на Закона за наказателното производство).

Да бъде информирана за мястото и датата на провеждане на съдебното заседание (чл. 785.3, 962 и 966 на Закона за наказателното производство).

Да бъде уведомена за съдебното решение, постановено както по искова молба или, според случая, по направено обжалване. (чл.270 на Устройствения закон за съдебната власт; 789.4, 792.2, 973.2 y 976.3 на Закона за наказателното производство).

Да бъде уведомена за липсата на основание за постановяване на съдебно решение по същество.

Право на защита на достойнството и личния живот на жертвата при процедурите, свързани с насилие, основаващо се на пола (чл. 63 на Устройствен закон 1/2204, от 28 декември, относно мерките за интегрална защита срещу насилието, основаващо се на пола; чл. 232.2 на Устройствения закон за съдебната власт; чл. 15.5 на Закон 35/1995, от 11 декември, относно помощите и услугите за жертви на жестоки престъпления и сексуално посегателство; чл. 2.a) и 3.1 на Устройствен закон 19/1994, за защита на свидетелите и вещите лица по наказателните дела)

Пълният закон предвижда специални мерки за защита на достойнството и личния живот на жертвата.

От една страна се предвижда личните данни на жертвата, на нейните деца и на лицата, които са под нейно настойничество или опекунство, да бъдат поверителни.

Запазването в тайна на новия адрес, работно място или училища на децата не само предпазва личния живот на жертвата, но също така е и важен инструмент за нейната сигурност, тъй като не позволява тези данни да достигнат до знанието на обвиняемия.
За тази цел в образеца на молбата за издаване на заповед за осигуряване на защита е предвидено, че жертвата може да посочи адрес или телефон на трето лице, на което правоохранителните служби или съдебните органи могат да избращат известия или съобщения.

Също така, съдът може да постанови служебно или по молба на самата жертва или на Прокуратурата съдебните действия да не бъдат публични и съдебните заседания да бъдат закрити.

Помощи за жертвите на престъпления (Закон 35/1995, от 11 декември, относно помощите и услугите за жертви на жестоки престъпления и сексуално посегателство; Правилник за помощи за жертви на жестоки престъпления и сексуално посегателство,
приет с Кралски указ 738/1997, от 23 май)

Касае се за държавни помощи, предназначени за преки и непреки жертви на умишлени и жестоки престъпления, извършени в Испания, с резултат смърт, тежки телесни повреди или тежки физически или психически увреждания; както и за жертви на сексуални престъпления, дори и да не са извършени с жестокост. Също така се предвиждат и временни помощи преди постановяване на окончателно съдебно решение, с което се прекратява наказателното производство, когато се докаже тежко
финансово положение на жертвата или на нейните бенефициенти.

Жените, жертви на насилие, основаващо се на пола, могат да се възползват от тези помощи в качеството си на жертви на престъпление.

Лицата, имащи право на тези помощи, могат да бъдат преките жертви, когато са претърпели тежки телесни повреди или тежки физически или психически увреждания като пряка последица от престъплението; и непреките жертви, при смърт на пряката жертва, като например децата й.

Срокът за кандидатстване за тези помощи е една година, считано от датата, на която е извършено престъпното деяние. Но този срок се прекъсва при започване на наказателното производство и продължава да тече от датата на постановяване на окончателно съдебно решение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>