ИСПАНИЯ – ВИДОВЕ ФАКТУРИ

1454679_694953460524194_2016469219_nКогато извършваме икономическа дейност е важно да знаем дали се изисква издаването на фактура. Законът за ДДС предвижда, че данъкоплатците по ДДС издават и осигуряват фактури или еквивалентни документи за операциите, които извършват, като това задължение е независимо от задължението за внасяне на данъка.

Едновременно с издаването на фактурата се издава копие, така че оригиналът се връчва клиента и издателят остава с копието. Възможно е издаването на само един оригинален екземпляр. В случаите на унищожаване или изгубване може да бъде издаден друг екземпляр, в който задължително е вписано, че е “дубликат”.

Кой е задължен да издаде фактура? - Предприемачите и професионалистите, включително и тези, които се възползват от специалните режими по ЗДДС, са длъжни да издават фактура и копие от фактурата за доставките на стоки и услуги, дори когато операциите, са необлагаеми или облагаеми с нулева ставка. Също така са задължени да издават фактура за получените авансови плащания.

Има само два вида фактури (отменят се касовите бележки): • Опростена фактура (замества касовите бележки) • Сложна фактура

Опростена фактура - Опростена фактура може да бъде издадена в следните случаи: • Фактури , чийто размер не надвишава 400 евро (с включено ДДС) • ректификативни фактури. • оторизираните от Министерство на Данъчното управление . • сделки, при които предишния регламент за фактуриране , одобрен с Кралски указ 1496/2003 , допускат издаването на касови бележки (операции , които не надвишават 3 000 евро с включен ДДС): Продажби на дребно (считат се за продажби на дребно операциите, при които получателят по доставката не действат като предприемачи или професионалисти); Амбулантни продажби; Продажби и услуги до дома на потребителя; Превоз на пътници и техния багаж ; Хотели и кетъринг услуги, предоставяни от барове и ресторанти , както и други подобни, като осигуряването на храна и напитки за консумация на място; Танцови зали и нощни клубове; Услуги, предоставяни от телефонни кабини или презареждащи магнитни или електронни карти, които не позволяват идентификацията на приносителя; Услуги във фризьорски салони и салони за красота; Ползване на спортни съоръжения; Обработване на снимки и услуги, предоставяни от фотографски студия; Паркинг на превозни средства; Услуги видеотека; Химическо чистене и пране; Платени автописти;

Не може да се издава опростена фактура в следнотите операции:

• Вътреобщностна доставка на стоки • за продажба от разстояние. • операциите, извършени на територията на прилагане на данъка, в които не е установен доставчикът, данъчно-задължено лице става получателя, за да издаде фактура от името на доставчика. • Операциите, извършени извън територията на действие на данъка, когато:

- Cе счита, че операцията е извършена извън границите на Европейския съюз ( ЕС).

- Kогато операцията се извърши в друга държава- членка, се извърши обратно начисляване и получателят не издаде фактура от името на доставчика.

За да може да ползва данъчен кредит, изпращачът трябва задължително да посочи: • данъчен номер и адрес на получателя. • стойността на ДДС трябва да се впише отделно.

Cложна фактура - В случаите, когато не е разрешено издаването на опростена фактура, се издава сложна.

Опростена фактура: Номер и, ако е уместно, серия; Дата на издаване; датата на операцията , ако е различна от датата на изпращане; данъчен номер и името или търговското наименование на изпращача; Идентификация на доставените стоки или предоставените услуги; Данъчна ставка и евентуално също терминът “ДДС”; Обща стойност на сделката; В рамките на корективните фактури , данни за коригираната фактура;

Когато е приложимо, при определените обстоятелства: По отношение на освободените сделки – законовото основание; Думите “за фактуриране от страна на получателя”; Думите “обратно начисляване на данъка (смяна на данъчния субект)”; Думите “специален режим на туристическите агенции “; Думите “специален режим на стоките втора употреба”;

Звеното по управление на данъчното облагане в определени обстоятелства може да изиска включването на допълнителни вписвания, които в никакъв случай не може да превишават тези, които са задължителни за пълната фактура.

Звеното по управление на данъчното облагане може да разреши, при определени обстоятелства, издаването на опростени фактури, които не включват изискванията, посочени в букви а ) , в) , е) , ж) и и) , цитирани по-горе, както дан. номер, адреса на получателя и начисления данък.

На тези разрешения трчбва да се даде необходимата публичност.

Сложна фактура - Всички фактури и копия съдържат данните и изискванията, изброени по-долу, без да се засягат реквизитите, които могат да бъдат задължителни за други цели:

а) Номер и, ако е уместно, серия. Номерирането на фактурите в рамките на всяка серия ще бъде последователно.

Задължително, във всеки случай, е наличието на отделна серия за следващите фактури: • Издадените от получателите или от трети лице . • Фактури за корекции и сторно. • Тези, които са издадени от участниците в търгове, които имат статут на бизнес-организации или професионалисти в административни и съдебни производства за принудително изпълнение.

б) Датата на издаване.

в) Наименование на фирмите – изпълнител и получател по сделката.

г ) Данъчен идентификационен номер , определен от испанските данъчни органи или, където е приложимо, от друга държава- членка на Европейския съюз, с които е извършена операцията, по която се издава фактурата.

Данъчен номер на получателя също е задължително да се изиска в следните случаи:

• Това е вътрешнообщностни освободени активи. • При операции, когато получателят е данъчния субект за данъка. • Когато операциите се извършват на територията на прилагане на данъка, и издателят на фактурата трябва да се счита за професионално установен на тази територия.

д) Aдрес на изпълнителя и получателя.

е) Oписание на операциите, което включва всички данни, необходими за определяне на стойността на сделката и стойността на данъка, включително единичната цена без данъка върху тези сделки, както и всякакви отстъпки или отстъпката, която не е включена в цената за единица мярка.

ж) Данъчни ставки, приложени към операциите.

з) Данъците, които, ако има такива, трябва да бъдат вписани отделно.

и) Датата, на която са направени операции, които са документирани или в която , ако има такава, е получено авансово плащане или изпращането на стоката, при условие, че те са различни от датата на фактурата.

к ) В случай , че документирана във фактурата операция е освободена от данък, препратка към съответните разпоредби от Директива 2006/112 на ЕО от 28 ноември относно общата система на данъка върху добавената стойност , или съответните разпоредби на Закона за ДДС или индикация, че сделката е освободена.

Описаното в тази точка ще се прилага включително, когато няколко операции са описани в един единствен документ-фактура и обстоятелствата за необлагаемост се отнасят само за част от тях.

к) В доставката на нови транспортни средства , датата на първото пускане в експлоатация и пропътуваните разстояния или часове полет или навигация преди доставката.

л) В случай , че е на купувача или получателя на доставката е лицето, което издава фактурата, думите “Самоначисляване”.

m) Kогато данъкоплатецът е получателят по сделката, терминът “обратно начисляване на данъка (смяна на данъчния субект)”.

н) В случай на прилагане на специалния режим за туристически агенти, терминът “специален режим за туристически агенти. “

о) В случай на прилагане на специалните договорености за употребявани стоки, произведения на изкуството, антики и предмети с колекционерска стойност, думите “специален режим за стоки втора употреба”, “специален режим на предмети на изкуството ” или ” специален режим за антики и предмети с колекционерска стойност”. /Статията подготви: Данъчен консултант Галя Душева – Аликанте

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>