Испания – Икономическа помощ за деца

índiceПомощта за деца се отпуска за всяко дете под 18 години, което е на издръжка на получателя на помощта, както и за навършилите 18 години в случаите, когато са засегнати от увреждания и им е призната инвалидност не по-малка от 65%.

Същото се отнася и за децата в приемни семейства, трайно настанени или по време на срока преди осиновяване, при условие, че не превишават установения доход.

Счита се, че “дете или приемно дете“ е на издръжката на бенефициента, когато съжителства с него и зависи финансово от него.

Освен ако не се докаже противното, се счита, че е налице икономическа зависимост, когато детето живее с бенефициента, вкл. в случаите, когато съжителството временно е преустановено поради обучението, работата на родителите, осиновителите или приемните семейства, поради медицинско лечение, рехабилитация или други подобни причини.

Продължава да е на издръжката на родителя си дете, което работи за трето лице или за своя сметка, когато продължава да живее с родителя при условие, че приходите, получени от него  не надвишават 100% от минималната заплата (SMI), изчислена за едногодишен период.

Смята се, че на детето, или приемното дете, не е на издръжка на родителя, когато:

- Доходите, които получава от трудови правоотношения или от извършване на икономическа дейност, надвишават 100% от минималната заплата (SMI).

- Kогато получава пенсия от обществената система на социална защита, испанска или чуждестранна, различна от пенсията за сираци или пенсията за роднини на починали лица.

Право на посочената помощ имат родителите, осиновителите или приемните родители, ако:

- Законно пребивават на испанска територия не по-малко от 275 дни през всяка календарна година.

- Издържат деца на възраст 18 или повече години засегнати от увреждания с призната степен на инвалидност не по-малка от 65%.

- Не получават други помощи от същия характер.
- Годишният им доход не надвишава 11.376,66 евро. Тази сума се увеличава с 15% за второ и всяко следващо дете. Няма ограничения в дохода за деца с призната степен на инвалидност.

В случаите на многочленни семейства годишният доход не бива да надвишава 17.122,59 евро в семействата с три деца на издръжка, като
тази сума се увеличава с 2.773,39 евро за четвъртото и всяко следващо дете.

При изчисляване на дохода се вземат впредвид доходите от трудови правоотношения, лихви  икономически дейности, както и всички активи и права, които имат характер на субсидии.

Приходите се изчисляват на брутна основа, с изключение доходите от извършване на икономическа дейност за своя сметка, които се изчисляват
на нетна база, към която се добавя общата сума на осигурителните вноски.

В случай на приходите от инвестиции, се вземат предвид само получените лихви.

Когато получателят е отдал под наем недвижимо имущество доходите се изчисляват в съответствие с с разпоредбите на ревизирания текст от Закона за данъците върху доходите, одобрен със Законодателен кралски
указ 3/2004, на 5 март.

Размерът на помощта е 291,00 евро годишно (24,25 на месец), когато доходите на получателя не превишават установената граница от 11.376,66 годишно плюс 15% за трето и всяко следващо дете, 1.000 евро годишно за деца под 18 год. с призната степен на инвалидност не по-малка от 33%, 4.292,40 евро за навършилите 18 год. с  призната степен на инвалидност не по-малка от 65% и 6.439,20 евро за навършилите 18 год. с призната степен на инвалидност не по-малка от 75%.

Помощта се изплаща на шестмесечие, като сумата, отговаряща на първото шестмесечие, се изплаща през месец юли и отговарящата на второто шестмесечие – през месец януари на следващата година.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>