Испания – Данъчно облагане на чуждестранни лица без постоянно място на дейност – 2 част

imagesРазликата при данъчното облагане н чуждестранни лица без постоянно място на дейност в Испания е, че данъкът се заплаща за всеки отделен доход, назависимо дали става дума за частично или окочателно начисляване, за всяка операция, която създава приходи, без възможност за компенсация между различните доходи, които получава лицето.

Данъчната основа е полученият доход в пълен размер.

Не е разрешено приспадането на никакви разходи, нито намаления на дохода.

Ако доходът произтича от продажбата на активи, данъчната основа е разликата между продажната и покупната цена, с изключение на придобитите по безвъзмезден път активи, като в този случай данъчната основа се формира, като се използва пазарната цена на актива, придобит по безвъзмезден начин.

В този случай данъкът се начислява на датата на прехвърлянето на имота и се декларира пред данъчната администрация в едномесечен срок.

Данъчната ставка за чуждестранните лица без постоянно място на дейност е 21% за дивидентите, лихвите и други доходи, произтичащи от участието на собствени капитали, както и от печалби от покупко продажби на недвижими имоти.

Ако доходът произтича от извършването на услуги, предоставяне на техническа помощ, инсталация и монтаж по договори с технически характер и от други видове икономическа дейност без постоянно място на дейност в Испания, данъчната основа ще се формира от пълния размер на приходите, от които ще могат да се намалят:

- Разходите за персонал, вкл. заплати и социално осигуряване на работници, наети в Испания или

- Разходите за закупуване на вложените материали и външни услуги.

Могат да се прилагат следните облекчения от данъчната основа:

- Cумите за дарения, определени в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

- Удръжките и внесените авансово суми за данък върху доходите на чужди лица.

Единствено в случаите на доходи, произтичащи от извършването на услуги, предоставяне на техническа помощ, инсталация и монтаж по договори с технически характер и от други видове икономическа дейност без постоянно място на дейност в Испания, лицата са длъжни за спазват определени изисквания:

- Да представят данъчна декларация за оповестяване на началото, края и промените по извършваната дейност.

- Да водят счетоводни книги-регистри за приходите и разходите.

- Да съхраняват получените и издадените фактури в хронологичен ред.

- Да удържат и внасят в бюджета авансовите удръжки по изплатените суми по трудовите и граждански договори.

По специален ред се определят данъчните основи при операциите по преосигуряване, както и облагането на недвижимите имоти, собственост на чуждестранни юридически лица на територията на Испания.

Същите се декларират в срок до 31 декември съответната година в Делегацията на данъчната администрация по местоположение на имота, а заплащаният данък е 3% по-високата от двете цени: на придобиване или определената от данъчната администрация цена на имота.

Освен посочените доходи Законът за данъка върху доходите на чуждестранни лица разглежда облагането на редица сдружения, които няма да разгледаме, тъй като нямат аналог в българското данъчно законодатеслтво.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>