Галя Душева: терминът „Свързани лица“ в данъчното и търговското законодателство в Испания

IMG_4004Терминът „Свързани лица“ в данъчното и търговското законодателство в Испания

Предвид значението на правилното определяне на свързаните лица в дейността на дружествата в тази статия ще разгледаме подробно дефиницията на взаимоотношенията между юридическите лица и техните съдружници, акционери, както и членовете на техните представителни и административни органи, които ги определят като “свързани лица”. Законодателят счита, че при сделките със свързани лица съществуват фактори с висок риск от данъчни измами, поради което концепцията е подробно разработена в множество законодателни актове в областта на данъчното облагане и търговското право.

Съгласно Норма 15 от Сметкоплана за изготвянето на годишните отчети, едно лице е свързано с друго, когато едно от тях или група от няколко лица, действаща заедно, има възможност да упражнява контрол върху друго лице или има значително влияние при вземането на финансовите и оперативните решения, пряко или непряко или чрез споразумения между акционерите или съдружниците.

Определянето на свързани лица на дадено предприятие е съществено не само при изготвянето на годишните счетоводни отчети, но и от гледна точка на данъчните задължения на предприятието, което извършва операции със свързани лица.

Съгласно правните норми по корпоративно данъчно облагане, свързани лица или предприятия съгл. разпоредбите на Закона за данъка върху печалбата са следните ((Чл. 18 от Закон 27/2014, от 27 ноември за Данъка върху печалбата):

а) Предприятието и неговите съдружници или притежатели на други видове участия.

б) Предприятието и неговите директори или управители, с изключение на възнаграждението за упражняване на техните функции.

в) Предприятието и съпрузите или лицата, обединени от родство, по права или  съребрена линия, по кръвно родство или сватовство до трета степен на съдружниците или акционерите, директорите или управителите.

г) Две предприятия, принадлежащи към група.

д) Едно предприятие и директорите или управителите на друго предприятие, когато и двете предприятия принадлежат към група.

е) Предприятие и друго предприятие, непряко притежавано от първото в най-малко 25% от вписания или собствения капитал.

ж) Две предприятия, в които същите съдружници, членове или техните съпрузи или лицата, свързани с тях в родствени отношения, по права или съребрена линия, по кръвно родство или сватовство до трета степен, участват пряко или непряко най-малко с 25 на сто от вписания или собствения капитал.

з) Предприятие, което пребивава на територията на Испания и постоянните му учреждения в чужбина.

В случаите, когато връзката е определена в зависимост от взаимоотношенията на партньорите или участниците в предприятието, участието трябва да бъде равно или по-голямо от 25%. При определяне на лицата, заети като управители, ще се включват управителите де юре и де факто.

Група е налице, когато едно предприятие притежава или може да държи контрол на едно или повече предприятия с критериите, посочени в член 42 от Търговския закон, независимо от тяхното седалище и от задължението за изготвяне на консолидирани финансови отчети.

Законодателят разработва понятието „свързани лица“ с няколко допълнения в член 16.3 от Правилника за Данъка върху печалбата (TRLIS).

и) Предприятие и съдружниците или участниците в друго предприятие, когато и двете предприятия принадлежат към група….

к) Предприятие, което не пребивава на територията на Испания и неговите постоянни обекти на дейност на посочената територия.

л) Две предприятия, които са част от група, която подлежи на облагане по режима на кооперативните дружества.

В случаите, когато връзката се определя на основа връзката на съдружниците или участниците и дружеството, участието трябва да бъде равно или по-високо от 5%, или 1%, ако става дума за ценни книжа, които се търгуват на регулиран пазар. При определяне на лицата, заети като управители, ще се включват управителите де юре и де факто.“

Съгл. чл. 42 от Търговския закон, се счита, че съществува група, когато дадена компания притежава или може директно или индиректно да контролира друга. По-специално, то се предполага, че е налице, когато едно дружество, което се квалифицира като доминиращо, е във връзка с друго дружество, което ще се квалифицира като зависимо в някоя от следните ситуации:

а) Притежава по-голямата част от правата на глас.

б) Има право да назначава или замества мнозинството от членовете на административния орган.

в) Може да има, по силата на споразумения с трети страни, мнозинство от правата на глас.

г) Когато мнозинството от членовете на органа на управление са определени с техните гласове и заемат длъжността си към момента на съставяне на консолидираните счетоводни отчети,а както и през двете непосредствено предходни години. По-специално, този факт се предполага, когато мнозинството от членовете на органа на управление на зависимото дружество са членове на органа на управление или заемат висши длъжности в доминиращата компания или друго дружество, доминирано от нея. Това предположение няма да доведе до консолидация, ако дружеството, чиито директори са назначени, е свързано с друго в някой от случаите, предвидени в първите две букви на този раздел.

За целите на тази алинея, към правата на вот доминиращото дружество ще се прибавят тези, които притежава чрез други дружества, в които има участие или чрез лица, които действат от свое име, но за сметка на доминиращото дружество или други зависими лица или такива, за които е постигнала споразумение с всяко друго лице.

В следващи статии ще се спрем на конкретните данъчни и търговски задължения на фирмите с търговски операции със свързани лица.

logo Ivanova Tax and LawГаля Иванова Душева,

Економист
 
www.legisasesores.com
Oficina Moraira: 

C/ Doctor Calatayud, 17, 2ºB
03724 Moraira (Alicante)

fax (+34) 966.490.649

Oficina Valencia
Av. Cortes Valencianas, 58
Sorolla Center
5ª planta
46015 Valencia 
tel. (+34) 960.454.253
fax (+34) 960.451.601

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>