Испания – Видове фирми – Част 3

índiceЧаст 3

6. Командитно дружество

Става дума за меркантилно сдружение, което се характеризира с наличието на два вида съдружници: неограничено отговорни съдружници (командитери) и съдружници с ограничена отговорност (командитисти).

Командитерите отговарят с всички свои активи за резултатите от дейността, командитистите отговарят само до размера на внесения от тях капитал.

Предимствата на този тип дружество, освен опростените процедури по регистрирането и администрацията, са, че основните съдружници могат да привлекат чужд капитал, без това да окаже влияние върху управлението на компанията.

Освен това, за съдружниците с ограничена отговорност това е опростен и по-евтин начин да участват в едно търговско дружество в сравнение с Дружествата с ограничена отговорност и Акционерните дружества.

Основния недостатък за командитерите е, че носят неограничена отговорност за задълженията на фирмата, докато съществуват съдружници, за които отговорността е ограничена. За командитистите основният недостатък произтича от ограничените възможности да контролират дейността на предприятието.

Има два вида на командитни дружества:

1) КД от личен характер, характеризира се с наличието на общи партньори, които внасят капитала и участват с труда си и след изчерпване на активите на дружеството отговарят с личното си имущество лично и солидарно за дълговете на фирмата и командитистите, които участват с само с капитал и отговорността им е ограничена до размера на внесения от тях капитал.

2) КД с акции: Търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции, като най-малко един от съдружниците е отговорен за управлението на дружеството и носи лична неограничена отговорност за дълговете на компанията като неограничено отговорен съдружник.

7. Имуществена общност

Имуществените общности са тези, които се образуват от няколко лица, притежаващи собствености и права.

Има два вида имуществени общности:

Проста: създават се с цел опазването и използването на един актив или група от активи.

Сложна: създава се с цел определени активи да се използват за получаване на печалба, която да се разпредели между участниците в сдружението.

Този вид общност се характеризира със следните аспекти:

- Става дума за вид сдружение.

- Може да се отнася само за собственост или права.

- Не се оповестяват направените пактове между членовете.

- Съдружниците действат от свое име в отношенията с трети страни.

- Няма правосубектност.

- Отговорността на партньорите е неограничена и солидарна.

- Съдружниците участват както в разпределението на печалбите, така и в покриването на задълженията  пропорционално на съответните им дялове.

- Необходими условия за създаването са устния договор между участниците, частния договор в писмена форма и подписването на нотариално заверен акт по учредяването.

8. Кооперативно дружество

Кооперацията е дружество, учредено от физически лица, които се асоциират с цел извършване на икономическа дейност.

Характерен за структурата и функционирането е демократичния принцип.

Регистрацията се извършва от секретаря на кооперацията, след което кооперативното дружество придобива юридическа правосубектност.

В устава се определят минималния капитал и условията, при които се създава и управлява кооперацията.

Капиталът трябва да бъде изцяло внесен от самото начало и се състои от вноски, направени от членовете в законно платежно средство и, ако това е изрично упоменато в Устава, могат също да се внесат активи, за които е направена икономическа оценка.

Отговорността на кооператорите се ограничава до вноските им.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>