Испания – Видове фирми – Част 1

imagesВ поредица от статии ще разгледаме различните видове фирми в Испания с техните предимства и недостатъци, както и задълженията, които трябва да изпълнява всеки вид фирмa.

1. Едноличен търговец

Това е лице, което извършва търговска дейност, производство или упражнява свободна професия от свое име.

Особености:

Няма специфична законова регулация за този тип лице.

По отношение на търговските въпроси се подчинява на общите разпоредби на Търговския закон, а относно правата и задълженията си се подчинява на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Характерен за този вид фирма е пълния контрол от страна на собственика, който ръководи управлението на бизнеса си самостоятелно.

Правният статут на едноличния търговец е същата като тази на неговия собственик, който отговаря лично за всички договорни задължения на компанията.

Няма никаква разлика между търговска собственост и собствеността на физическото лице, собственик на бизнеса.

Няма предварителни процедури по установяването на фирмата.

Процедурите се започват при откриването на бизнеса.

Няма ограничения относно минималните вноски в капитала на фирмата, както по отношение на вида (парични и непарични), така и на размера.

Предимства:

Бизнес-форма, подходяща за работата на много малки фирми.

Опростена процедура по регистрацията.

Редуцирани разходи по установяването на дейността, тъй като не се създава юридическо лице, различно от самия собственик.

Недостатъци:

Отговаря с личните си активи за дълговете, генерирани от дейността си.

Ако собстеникът на фирмата има сключен брак, е възможно да бъдат засегнати активите на другия съпруг, в зависимост от вида на актива.

Имуществото, притежавано от съпруга-собственик на бизнеса, формира част от капитала на фирмата, а семейното имущество може да бъде обвързано с изричното съгласие на другия съпруг.

Личното имущество на другия съпруг може да се обвърже с дейността на фирмата чрез подписване на нотариален акт.

При високи нива на печалбата може да бъде предмет на много високи данъчни ставки в зависимост от автономната област по местоживеене на лицето, напр. 56% в Каталуня, 55,5% в Астурия, докато при юридическите лицa данъчната ставка не надвишава 30% върху печалбата.

2. Дружество с ограничена отговорност (SL)

Юридическо лице от търговски характер, с определен капитал, който се състои от дяловете на съдружниците и има голямото предимство, че съдружниците не са лично отговорни за фирмените дългове (отговорността на всеки съдружник е ограничена от размера на  направените от него вноски), дори когато се изчерпят активите на фирмата.

Ръководенето на едно Дружество с ограничена отговорност (SL) е по-бюрократично, тъй като  основният капитал се състои от дялове и както вземането на административни решения, така и прехвърлянето на собствеността включва някои бюрократични трудности.

Особености:

Закон № 2 за Дружествата с ограничена отговорност от 23 март 1995 г. регулира регистрацията на Еднолични Дружествата с ограничена отговорност.

Не е възможно привличането на чуждестранен капитал чрез издаване на облигации.

Капиталът не може да бъде по-малък от 3.000€, които  трябва да бъдат внесени в пълен размер преди регистрацията.

Ръководството и представителството се възлагат на конкретни органи като Управителния съвет и администраторите.

Името на компанията трябва да съдържа текста Дружество с органичена отговорност (Sociedad Limitada).

Въпреки, че е нормално да има двама или повече съдружници, е възможно дружеството да бъде еднолично, вид юридическо лице, създадено поради необходимостта един едноличен търговец да може да развива търговска дейност с ограничена отговорност пред кредиторите си.

Може да има два вида ЕООД:

- Cе състои от един съдружник, независимо от това дали е физическо
или юридическо лице.

- Да е създадено от двама или повече съдружници, като впоследствие дяловете са станали притежание на едно лице.

За ООД е задължително вписването в Търговския регистър, както и ежегодното легализиране на счетоводните регистри и предоставянето и обнародването на годишните счетоводни отчети.

3. Акционерно дружество

Акционерното дружество е тип корпорация, в която капиталът е разделен на акции, които могат да се продават свободно, след като дружеството е регистрирано в Търговския регистър.

Най-очевидното предимство е, че акционерите не са отговорни за корпоративните дългове с личното си състояние, и от друга страна, налице е възможност за привличане на чужди капитали чрез издаване на облигации.

Най-значителния недостатък е високият минимален размер на основния капитал, фиксиран на 60.000€ и сложната система на управление на дружеството, която го прави неподходящо за определени видове бизнес.

Всеки акционер е длъжен да внесе своята част от капитала на  дружеството.

Няма минимален или максимален брой на акционерите, т.е. може да се регистрира АД с един единствен акционер, но тази форма води до редица допълнителни задължения за  собственика.

Акционерите имат следните права:

- Участват в разпределението на печалбите и на активите в случай на
прекратяването на дружеството според броя на акциите си.

- Приоритет при закупуване на нови акции.

- Право на глас в Общото събрание.

- Правото на информация в случаите и сроковете, посочени в Устава.

Общество се ръководи от следните органи:

Общото събрание на акционерите, орган, който се свиква по определен ред за разискване и вземане на решения в рамките на компетентността му.

Има два вида Общо събрание на акционерите:

Годишното общо събрание, което се провежда в рамките на първите шест месеца на всяка година с цел одобряване на финансовите отчети за предходната година и вземане на решение относно разпределението на печалбата.

Извънредно свикване на Общото събрание (по искане на директорите за разискване на определени теми или по искане, формулирано от акционери, притежаващи най-малко 5% от акционерния капитал).

Поканата трябва да бъде направена чрез Обява, публикувана в Официалния бюлетин на Търговския регистър и в един от най-големите вестници в провинцията поне петнадесет дни преди датата, определена за провеждане на заседанието.

Администратори (директори): изпълнителен орган, отговорен за текущото управление на дружеството, с  представляващи функции в отношенията с трети лица.

Правомощия и задължения на директорите: Свикването на общите събрания. Доклад на акционерите.

Разработване и подписване на годишните счетоводни отчети и изготвяне на доклада за управлението.

Представяне на годишните счетоводни отчети в Търговския регистър.

Администраторите могат да бъдат физически или юридически лица и, освен ако в Устава е предвидено друго, не се изисква да бъдат акционери.

Статията подготви: Галя Душева – Данъчен консултант, Аликанте – Тел: 966 490 849; Ел. поща: gdusheva@economistas.org ;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>